h

Gelderland Bouwt Mee

02-06-2013 • De Gelderse SP heeft een plan om 200 miljoen van de NUON-miljarden van de provincie Gelderland te investeren in sociale woningbouw. Een bijdrage van 20.000 euro per woning stelt woningbouwcorporaties in staat de komende jaren 10.000 huurwoningen te bouwen. Met het plan getiteld ‘Gelderland bouwt mee’, wil de SP niet alleen de wachtlijsten voor huurwoningen verkorten maar tevens de bouw weer op weg helpen en zo de Gelderse economie.

Als de crisis ergens zichtbaar is dan is dat wel in de bouwsector. Zichtbaar in groeiende werkloosheidscijfers en zichtbaar in lagere omzetcijfers, door stagnerende nieuwbouw en renovatieprojecten. De gevolgen daarvan worden ook zichtbaar in veel aanverwante sectoren. Door de invoering van verhuurdersheffing zien woningcorporaties hun investeringsruimte extra krimpen. Uiteindelijk worden daarvan de huurders dan weer de dupe. Van veel kanten wordt een beroep gedaan op overheden om initiatieven te nemen die het tij kunnen keren.

De provincie Gelderland heeft in het verleden vaker het initiatief genomen om via aanvullende financiering investeringen te stimuleren in met name de goedkope woningbouw. Van 2007 tot 2010 was er een Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw 2007-2010 (SGW 2007-2010)  waarmee in totaal ruim € 31 miljoen is bijgedragen aan de realisatie van goedkope woningen. Ook meer recent is er een stimuleringsregeling het ‘Impulsplan wonen’ ingesteld waarin de komende jaren € 20 miljoen wordt geïnvesteerd in bijzondere initiatieven met betrekking tot wonen. Een goed initiatief maar met een beperkt bedrag en effect.

Het voorstel dat de Gelderse SP doet is dat de provincie door middel van een grote stimuleringsbijdrage in de volkshuisvesting in Gelderland investeringen door corporaties mogelijk maakt.

Vooruitlopend op een besluit over de invoering van een dergelijk fonds zou op korte termijn een besluit genomen moeten worden om een bedrag van €200 miljoen uit de 3e tranche van de uitbetaling van de opbrengst van de verkoop van NUON in juli 2013 (ad. € 661 mln.) vooralsnog te reserveren voor dit doel en dus niet voor een langere periode vast te zetten in de vorm van een belegging.

De SP heeft dit plan gepresenteerd op 2 juni 2013. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota zal is het eerste debat gevoerd. Na de lancering van dit plan kwamen ook de Gelderse coalitiepartijen met het voorstel om flink te investeren in de Gelderse economie. In september organiseerde de SP een Ronde Tafel-bijeenkomst over dit onderwerp met experts uit de wereld van bouwen en wonen. In het najaar van 2013 heeft Provinciale Staten een investeringsprogramma van 250 miljoen aangenomen waarvan een eenzienlijk deel is bestemd voor investeringen in de bouw.

U bent hier