h

SP wil 200 miljoen extra investeren in Gelderland

10 november 2015

SP wil 200 miljoen extra investeren in Gelderland

De Gelderse SP zal bij de behandeling van de begroting voor 2016 woensdag een voorstel indienen om 200 miljoen van de Nuon-miljarden extra te investeren in Gelderland. De fractie stelt voor te investeren in onder andere dubbelspoor in de Achterhoek, 2.000 extra sociale huurwoningen, het verduurzamen van nog eens 3.000 huurwoningen, het restaureren van Gelders erfgoed, in bibliotheken, musea, kleinschalige sportvoorzieningen en jeugdzorg.

Wat de SP betreft wordt er te weinig in Gelderland geïnvesteerd door de coalitie. SP fractievoorzitter Eric van Kaathoven: “Veel partijen wilden tijdens de campagne nog 500 miljoen of meer van de Nuon-miljarden investeren in de samenleving om Gelderland beter, mooier, sterker en groener te maken. Het coalitieakkoord en dus ook de begroting van de coalitie gaan uit van 300 miljoen. Dat is te weinig, daarmee worden de ambities niet waargemaakt. De SP stelt dan ook voor om alsnog 200 miljoen extra uit de Nuon-miljarden te investeren in Gelderland. Zo helpen we mensen aan het werk en versterken tegelijk onze provincie.”

De extra investeringen in Gelderland wil de SP als volgt verdelen:

Onderwerp Bedrag (x 1.000.000)
Dubbelspoor Achterhoek 80
Sociale woningbouw 40
Verduurzamen woningen 20
Opknappen Erfgoed 20
Cultuur in de regio 10
Museumbeleid 10
Bibliotheekvoorzieningen 10
Breedtesport voorzieningen 5
Jeugdzorg transistie 5

Dubbelspoor Achterhoek

De eerste 80 miljoen reserveert de SP voor cofinanciering van dubbelspoor in de Achterhoek. Het spoor Arnhem - Winterswijk is een van de drukste regionale spoorlijnen en kent nu nog vaak vertraging door technische problemen. Met een stabiele, robuuste, spoorverbinding wordt de Achterhoek een interessante woonplek voor mensen die in de stadsregio Arnhem - Nijmegen en verder werken.

Bouwen en wonen

De SP wil 40 miljoen investeren om 2.000 extra sociale huurwoningen te bouwen of te verbouwen samen met corporaties. Het kan ook gaan om verbouw van bijvoorbeeld leegstaande kantoren. Dit bedrag komt neer op 20.000 euro per woning voor de onrendabele top waarbij de rest op de normale wijze gefinancierd kan worden. Daarnaast wil de partij 20 miljoen extra investeren in de verduurzaming van bestaande sociale huurwoningen, bijvoorbeeld door betere isolatie. Dit is een vervolg op de succesvolle activiteiten in de vorige Statenperiode en een extra steuntje in de rug voor het Gelders Energieakkoord. Nog eens 20 miljoen gaat naar het restaureren van Gelders erfgoed, ook een voortzetting van succesvol beleid.

Cultuur omarmen

Voor cultuur wil de SP extra geld beschikbaar stellen (10 miljoen). Sinds 2013 wordt er flink bezuinigd op cultuur. De cultuursector moet, als het aan Gedeputeerde Staten ligt, nog meer geld uit de markt halen. De markt heeft echter weinig geld opgeleverd. Bovendien trekt de cultuursector zich als gevolg van bezuinigingen terug op grotere locaties alleen nog in de grotere steden. Van Kaathoven: “Wat de SP betreft laten we het maken en behoud van mooie bijzonder dingen, niet over aan de markt. We willen de kleinschalige cultuur in de regio opnieuw extra stimuleren. Daarbij is spreiding en toegankelijkheid voor mensen met een kleine beurs voor ons essentieel.”

Daarnaast is het wat de SP betreft de hoogste tijd om nu eens een echt Gelders museumbeleid te gaan voeren en niet meer willekeurig wat voorstellen al dan niet te honoreren, met nu ook ruimte voor de kleintjes buiten de steden. In een Gelders Museumbeleid investeert de SP 10 miljoen euro.

Cultuur is voor de SP ook het versterken van bibliotheken en lezen. Hiervoor trekt de partij eveneens 10 miljoen uit. Dat geld kan vooral gaan naar investeringen in het uitbreiden van bibliotheek op school projecten naar wijken en dorpen waar geen bieb of bibliobus meer is.

Gelderland Sport Mee

In sport investeert de SP door het plan Gelderland Sport Mee uit te voeren in het bijzonder het principe dat voor elke euro naar topsport (evenementen) er eentje naar ‘sport voor iedereen’ te laten gaan. Van Kaathoven: “Concreet willen we de 5 miljoen die naar de Giro gaat dus matchen met 5 miljoen extra. Dat kan door een bedrag van € 80.000,- te besteden in elk van de 54 Gelderse gemeenten voor de realisatie van een of meerdere extra, kleinschalige sportvoorzieningen zoals trapveldjes.”

Jeugdzorg

Tenslotte reserveert de SP 5 miljoen extra voor de verdere transitie van de jeugdzorg. Het bedrag is een voortzetting van het bedrag dat dit jaar voor innovaties beschikbaar was. Van Kaathoven: “Wij denken dat dit via gemeenten aan onze jeugd ten goede gaat komen. Ook investeren in de opvang van jeugd is van groot belang.”

Reactie toevoegen

U bent hier