h

Stop Verhuurderheffing

29 november 2019

Stop Verhuurderheffing

180 Woningbouwcorporaties tekenden 3 oktober j.l bezwaar aan tegen de Verhuurderheffing, een extra belasting die verduurzaming, onderhoud en nieuwbouw van sociale huurwoningen stevig in de weg zit. Betaalbaar wonen in een gezond en energiezuinig huis raakt de SP in haar hart. We voeren al jaren strijd voor substantieel meer sociale huurwoningen. Onze steun aan het protest van de woningbouwcorporaties kon dan ook niet uitblijven. Daarom diende de SP, samen met de PvdA, Forum voor Democratie, het CDA, de Partij voor de Dieren en 50plus, een motie in waarin zij GS oproept om bij het Rijk aan te dringen op het stoppen met de Verhuurderheffing. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Achtergrond

Het kabinet vraagt, sinds 2013, een financiële bijdrage van verhuurders. Dit heet de verhuurderheffing en is een belasting. De verhuurderheffing maakt deel uit van maatregelen in het Woonakkoord. Deze maatregelen werden ingevoerd om de woningmarkt beter te laten functioneren, zegt de overheid. Maar de heffing blijkt vooral ingevoerd als tijdelijke extra belasting om de staatsschuld terug te dringen. De maatregel raakt de verhuur van sociale huurwoningen. Verhuurders van dure woningen betalen geen heffing. Mensen in een sociale huurwoning betalen in feite dus extra belasting.

Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan € 720,42 per maand (prijspeil 2019). Men moet, omgerekend, elk jaar zo’n twee maanden huurinkomsten inleveren. De overheid heeft in 2019 tijdelijk een verheffingsvermindering gehanteerd, maar door budgettaire tekorten is deze maatregel voor onbepaalde tijd stopgezet.

Het geld dat de corporaties nu verplicht moeten afdragen aan het Rijk (1,7 miljard nu, oplopend naar 2,5 miljard in 2020) zouden zij beter kunnen besteden aan het verduurzamen van hun woningbestand en het investeren in nieuwbouw. Sinds de invoering van de verhuurderheffing blijft het aantal gebouwde nieuwe huurwoningen in Nederland steken op gemiddeld 16.000 en dat terwijl er een nijpend tekort aan woning is. Tot 2013 werden er nog zo’n 27.000 woningen per jaar gebouwd. De corporaties kunnen bij het oplossing van het woningtekort grote slagen maken, mits niet gehinderd door deze maatregel én vooropgesteld dat het beschikbare geld werkelijk in de verduurzaming en nieuwbouw gaat zitten. Kortom, de verhuurderheffing zorgt voor onnodige, ongewenste en onverantwoorde vertraging.

De stelling dat de huurders geen last zouden mogen hebben van de verhuurderheffing is op termijn niet houdbaar. Als de corporaties hun woningen niet (voldoende) kunnen onderhouden, omdat een deel van hun inkomsten naar het Rijk afvloeit, dan gaat dat hoe dan ook ten koste van de kwaliteit van het wonen en, op termijn, ten koste van de kwaliteit van de woningvoorraad. Bovendien de energielasten stijgen en raken de huurders hard in hun portemonnee als hun woning niet afdoende verduurzaamd wordt.

Het protest tegen de maatregel groeit. De woningcorporaties tekenen, begin oktober van dit jaar, formeel bezwaar aan tegen de heffing, omdat deze in strijd is met de Woningwet. Die wet stelt namelijk dat woningcorporaties hun middelen in moeten zetten in het belang van de volkshuisvesting en dus niet ter verlichting van de staatsschuld. Bovendien is de maatregel in het leven geroepen ten tijde van de economische crisis. Inmiddels heeft de overheid een begrotingsoverschot. Waarom dan de maatregel nog voortzetten?

Het bezwaar valt samen met de actie #ikwileenhuis waarmee vele woningzoekenden hun verhaal delen (zie ook: wooncrisis.nl).

Het zijn niet alleen de corporaties die aan de bel trekken. Ook het Interprovinciaal Overleg (IPO) verbindt het effect van de verhuurderheffing nadrukkelijk aan het vertragen van het behalen van de klimaatdoelstellingen. Juist de woningbouwcorporaties zijn betekenisvol in dit proces.

Er wringt nog een schoen: het geld van de verhuurderheffing komt uiteindelijk vooral in het Westen van het land terecht. Dat maakt het afdragen dubbel zuur. In tegenstelling tot de landelijk opererende corporaties, weet een deel van corporaties in Gelderland haar inkomsten niet te behouden voor de Gelderse woningmarkt (en daarmee indirect het Gelders bedrijfsleven).

Kortom, alle reden van de Gelderse SP om de woningzoekenden te steunen door een motie in te dienen en, via Gedeputeerde Staten, onze zorgen nadrukkelijk kenbaar te maken in Den Haag.

 

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/verhuurderheffing

https://www.woonbond.nl/nieuws/corporaties-massaal-bezwaar-tegen-verhuurderheffing

https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/verhuurdersheffing/woningcorporaties-staan-op-tegen-woningnood.html

https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/1ba52dad0d83e010/original/Aedes-Corporatiemonitor-Nieuwbouw-februari-2019.pdf

https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/verhuurdersheffing/door-verhuurderheffing-kunnen-woningcorporaties-minder-bouwen.html

 

U bent hier