h

Meer duidelijkheid nieuwe Mediawet nodig

1 januari 2005

Meer duidelijkheid nieuwe Mediawet nodig

In december werd de commissie Welzijn geïnformeerd over ontwikkelingen op het gebied van de regionale publieke omroepen. Binnenkort wordt de Mediawet wordt gewijzigd en krijgen de regionale publieke omroepen een nieuwe financieringsstructuur. De volledige bijdrage van het Rijk voor regionale omroepen wordt dan in het provinciefonds gestort, zo is de bedoeling, en moet worden doorgegeven aan de omroep. De SP is voorstander van een getrapte financiering: het Rijk moet verantwoordelijk worden voor de regionale publieke omroepen, de provincie neemt de lokale publieke omroepen voor haar rekening. Zo is de transparantie verzekerd. Bij de behandeling van de nieuwe regelgeving in de Provinciale Staten diende D66, gesteund door de SP, een motie hierover in. De motie is teruggetrokken.

Naast de gewijzigde financiering worden de spelers in het veld ook zwaarder belast met duidelijker taken. Het bestuur van de omroep is op haar beurt verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de inhoud. Het Commissariaat voor de Media controleert of de programmering wel wordt uitgevoerd conform de Mediawet. Het Agentschap Telecom is verantwoordelijk is voor de zendvergunningen. Het bestuur van de provincie kan geen enkele invloed uitoefenen op de regionale omroep, noch inhoudelijk noch financieel. De enige inhoudelijke controle gebeurt via programmaraad, die wordt benoemd door de gemeenteraden in de gebieden waarin zij opereert. Zij zou een afspiegeling van de Gelderse bevolking moeten zijn, maar is dat niet. Zo zijn er bijvoorbeeld niet of nauwelijks allochtonen in vertegenwoordigd.

De SP is van mening dat de financiële verantwoordelijkheid voor de regionale omroepen beter naar het Rijk kan gaan. Het tussenschakelen van een doorgeefluik - en meer doet de provincie niet, of mag zij niet doen - is nutteloos, verhoogt de bureaucratie en kost extra geld. Wij zijn wel van mening dat de provincie degene zou moeten zijn die de financiele verantwoordelijkhied krijgt voor de lokale omroepen. Dit kan voorkomen dat gemeenten het geld dat zij ontvangen voor de lokale omroep niet of niet volledig uitkeren zoals bijvoorbeeld gebeurt in Renkum.

Op de statenvergadering van december is een motie door D66 ingediend. De SP steunde deze motie. Hierin werd het college van GS gevraagd samen met andere provincie te onderzoeken of de financiële verantwoordelijkheid voor regionale publieke omroepen bij het Rijk gelegd kan worden. Helaas is de motie teruggetrokken voordat zij in stemming werd genomen. De coalitiepartijen kondigden aan dat zij zouden tegenstemmen wegens een gebrek aan informatie. Ook gedeputeerde Esmeijer speelde een bedenkelijke rol: hij kwam aanzetten met een zestal argumenten tegen de motie en voorzag zijn argumenten niet van een onderbouwing. Om te voorkomen dat de motie werd afgedaan als loos gebaar, hebben de indieners besloten om de motie niet verder in stemming te laten brengen.

U bent hier