h

Schriftelijke vragen over hervatting drijfjacht op wilde zwijnen

21 januari 2005

Schriftelijke vragen over hervatting drijfjacht op wilde zwijnen

De SP stelt schriftelijke vragen aan het college van GS over de berichten in de media rondom de mogelijke hervatting op drijfjacht van wilde zwijnen.

Vragen:

1. Klopt het dat de Provincie Gelderland in gesprek is met het Ministerie van LNV om de drijfjacht op wilde zwijnen opnieuw mogelijk te maken? (1)

2. Is er sprake van een ernstige calamiteit die drijfjacht legitimeert? Kunt u uw antwoord toelichten?

3. Door welke oorzaken is de Faunabeheereenheid Veluwe er niet in geslaagd om de populatie wilde zwijnen op de Veluwe op niveau te houden?

4. Klopt het dat de populatiegrootte van wilde zwijnen zich op natuurlijke wijze afstemt op het draagvlak van het territorium? Kunt u uw antwoord toelichten?

5. Is het uitgesloten dat de wilde zwijnen op de Veluwe zijn bijgevoederd? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Zijn alle rasters rond de Veluwe in goede staat, zodat overlast door wilde dieren tot een minimum beperkt is? Zo nee, wat zijn de oorzaken hiervan?

7. Beschouwt u de drijf- of drukjacht als een effectieve methode om de populatie wilde zwijnen op niveau te houden? Kunt u uw antwoord toelichten?

8. Is deze kwestie voor u aanleiding om het functioneren van de Faunabeheereenheid Veluwe nader te evalueren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kan de Kamer resultaten daarvan tegemoet zien?

9. Is het u opgevallen dat bijna elk jaar de situatie ontstaat dat er teveel zwijnen op de Veluwe zijn waardoor de jagers helaas tot drijfjacht moeten overgaan? Zo ja, welke conclusies trekt u daaruit omtrent het functioneren van de Faunabeheereenheid Veluwe?

(1) – Bron: Stentor, 19-01-05, Drijfjacht op zwijnen toestaan

Namens de Statenfractie van de Socialistische Partij
Paul Freriks, fractievoorzitter

U bent hier