h

Arriva en gemeente Nederbetuwe maken rotzooi van busvervoer

7 februari 2005

Arriva en gemeente Nederbetuwe maken rotzooi van busvervoer

Sinds 1 januari 2003 rijdt de van oorsprong Britse busvervoerder Arriva in de Betuwe. Sindsdien daalt ook het niveau van de dienstverlening. Onder de voormalige exploitant, overheidsbedrijf Hermes, was de situatie niet geweldig maar prijsdumper Arriva maakt er letterlijk een rommeltje van. Het beursgenoteerde bedrijf staat bekend om zijn lakse houding tegenover het eigen personeel en de passagiers, die houding komt vooral tot uiting in haar strategie: minimale kosten, lage lasten en hoge productie (het aantal ritten per jaar) moeten het voortbestaan van het bedrijf garanderen. De laatste tijd loopt de situatie de spuigaten uit: de meeste bussen worden zeer slecht onderhouden en rijden vuil rond, halteinformatie is onduidelijk en volgens een chauffeur "lijken de bussen net op rijdende jutezakken". Reden voor het stellen van vragen. Voor de verandering, en waarschijnlijk voor het eerst in de geschiedenis van het Gelders Parlement, met foto's over de situatie ter plekke.

Deze klachten ontvangen wij van passagiers en chauffeurs. Deze feiten zijn schadelijk voor het product Openbaar Vervoer en zijn symptomatisch voor de gang van zaken in het OV, en geprivatiseerde diensten in het algemeen. Wij zijn van mening dat de provincie als concessieverlener en opdrachtgever geconfronteerd dient te worden met de gevolgen van het beleid.

De SP stelt de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Allereerst laten wij wat foto's zien van een willekeurige situatie ter plekke, in Ochten bij buslijn 45 (Wageningen-Tiel, snelnet). Overigens gelden er voor snelnetlijnen aparte en strenge eisen op het gebied van comfort, reinheid en dergelijke. Eisen die onder druk schijnbaar erg vloeibaar worden. Ook de rol van de gemeente Nederbetuwe, waar Ochten deel van uitmaakt, erg slecht: de gemeente doet zichtbaar niets aan het halteonderhoud terwijl zij daar binnen de bebouwde kom wel voor verantwoordelijk is.

HOV-bus van Arriva, kruising N233/Cuneraweg te Ochten

Hoogwaardig Openbaar Vervoer-bus van Arriva nabij kruising Cuneraweg/N233 te
Ochten.

Binnenkant van Arriva-bus 5997
Binnenkant van Arriva-bus 5997: gratis wandeltocht mogelijk na het missen van uw halte wegens ondoorzichtige ramen?!

Halte Houtkoperlaan te Ochten, richting Wageningen

Halte Burg. Houtkoperlaan te Ochten, richting Wageningen.

Halte 44 Ri.Straat te Ochten, richting Wageningen, voorzijde

Halte 44 Ri. Straat te Ochten, richting Wageningen, voorzijde.

Halte 44 RI.Straat te Ochten, richting Wageningen, zijkant links

Halte 44 Ri. Straat te Ochten, richting Wageningen, zijkant links.

(Alle foto's: Alex Mink, namens de SP-statenfractie Gelderland.)

 1. Wat is uw mening over de door ons geconstateerde feiten?
 2. Het Programma van Eisen voor de OV-concessie Rivierenland stelt in artikel 5.8.4 (pag. 28):
  De voertuigen dienen schoon te zijn. De vervoerder moet in z’n offerte aangeven op welke wijze hij hier invulling aan denkt te geven.
  Wat is uw definitie van het begrip “schoon” ?
 3. Wat heeft Arriva over de schoonmaak van materieel aangegeven in haar offerte?
 4. A. Het Programma van Eisen voor de OV-concessie Rivierenland stelt in bijlage 8 (pag. 45):
  De concessiehouder stuurt elke maand een overzicht van de ingediende klachten. Daarin worden de aard van de klacht en de wijze van afhandeling vermeld. Tevens geeft de concessiehouder in het overzicht aan welke klachten hij als gegrond beschouwt.
  Het Programma van Eisen voor de OV-concessie Rivierenland stelt in artikel 5.10.5 (pag. 29):
  De vervoerder dient driemaandelijks te rapporteren aan de provincie. In bijlage 11 zijn de eisen ten aanzien van de vorm en inhoud van de rapportage opgenomen. Binnen 4 weken na afloop van elk kwartaal dient de rapportage bij de provincie te zijn.
  Bijlage 11 vermeld de vorm en inhoud van deze rapportage. De rapportage bevat ook het genoemde klachtenoverzicht. Wij gaan ervanuit dat wij dat deze veronderstelling juist is.
  Kunt u een overzicht van het informatie-element “kwaliteit” uit deze rapportage meezenden bij de beantwoording van de vragen, uitgaande van de verstrekte informatie betreffende dit rapportageonderdeel sinds de aanvang van de concessie op 1 januari 2003?
  B. Welke maatregelen neemt u n.a.v. de geconstateerde en gerapporteerde feiten?
  C. Indien de in vraag 4a gevraagde informate niet leverbaar is: kunt u dan een samenvatting geven van de meldingen over het beheer en onderhoud van haltevoorzieningen en materieel?
  D. Welke maatregelen neemt u n.a.v. de geconstateerde en gerapporteerde feiten?
 5. Wij nemen aan Arriva ook rapporteert over de prestaties van haar onderaannemers. In hoeverre is er sprake van terugkoppeling tussen alle partijen (provincie, Arriva, onderaannemers) v.w.b. onderhoud en schoonmaak van materieel?
 6. Het Programma van Eisen voor de OV-concessie Rivierenland stelt in artikel 5.12.1 (pag. 30):
  De vervoerder dient een plan op te stellen waarin hij aangeeft op welke wijze hij de sociale veiligheid wil handhaven danwel verbeteren. Bij de opstelling van dit plan kan rekening worden gehouden met de specifieke provinciale subsidieverordening.
  Een groot aantal haltes en knooppunten geeft ’s avonds en op rustige tijdstippen een redelijk onbehaaglijk gevoel. Een voorbeeld hiervan is de situatie bij het treinstation in Kesteren.
  Wat heeft Arriva in haar offerte gemeld v.w.b. sociale veiligheid, in het bijzonder bij haltes?
  Welke acties onderneemt zij ter verbetering van de sociale veiligheid, in het bijzonder bij haltes?
 7. Welke maatregelen gaat u nemen n.a.v. de door ons geconstateerde feiten?
 8. Het Programma van Eisen voor de OV-concessie Rivierenland stelt in artikel 5.10.3.2 (pag. 29):
  De vervoerder moet binnen het concessiegebied zorgdragen voor informatie op de haltes conform de eisen in bijlage 10 (…).
  Bijlage 10 vermeldt de volgende eisen v.w.b. statische reisinformatie bij een snelnethalte zonder abri:
  - Zonenummer
  - Informatie over vertrektijden
  - Kaart lijnennet of overzicht belangrijkste bestemmingen (bij aanwezigheid haltepaneel)
  - Kaart directe omgeving (bij aanwezigheid haltepaneel)
  - OVR-informatie
  - Informatie over buurtbus en CVV
  - Informatie over klachten en suggesties
  - Contactgegevens wegbeheerder
  De halte Burg. Houtkoperlaan te Ochten voldoet niet aan deze eisen, gelet op het feit dat de vertrektijdentabel ontbreekt.. Wat is uw mening hierover? Zijn er elders haltes die niet of gedeeltelijk niet aan deze eisen voldoen?
 9. In de Netwerknota “Verbinden en Ontsluiten” staat in paragraaf 5.2 (pag. 23) een schets over haltevoorzieningen en transferpunten vermeld. U spreekt over “comfortabele en schone wachtgelegenheid”, “statische en zo mogelijk dynamische reisinformatie” en “perrons die toegangkelijk zijn voor gehandicapten”. Dit voornemen is geconcretiseerd in het vigerende beleid en de praktijk. Het is volgens ons zo dat deze (en meerdere) haltes in dit concessiegebied niet aan dit beleidsvoornemen voldoen. Bent u het met ons eens?
 10. Wij gaan ervanuit dat u dezelfde criteria v.w.b. rapportages en kwaliteitseisen hanteert bij de concessies die onder uw bevoegdheid vallen. Kunt u een vergelijkend beeld geven van de prestaties van andere vervoerders en wegbeheerders als het gaat om beheer en onderhoud van haltes en materieel?
 11. Indien u vraag 10 niet kunt beantwoorden: kunt u toelichten waarom u afwijkende criteria stelt? In hoeverre bent u dan in staat om aan benchmarking tussen de verschillende vervoerders danwel wegbeheerders te doen?
 12. In hoeverre overleggen Arriva en provincie met de gemeenten, in hun hoedanigheid als wegbeheerder, over de staat van de haltevoorzieningen?
 13. Wij vinden dat u als concessieverlener een taak heeft als het gaat om de kwaliteitsbewaking van de aangeboden vervoersvoorzieningen. De staat van met name de halte 44 Ri. Straat in Ochten is ronduit onacceptabel. In hoeverre kunt u stappen ondernemen wanneer gemeenten hun taken als wegbeheerder ernstig verwaarlozen en daardoor een provinciaal product (zoals in dit geval het OV) een negatieve uitstraling bezorgen?
 14. Welke stappen ondernemen de betrokken partijen (provincie, vervoerder en gemeenten) in de lopende concessieperiode als het gaat om het beheer en onderhoud van haltevoorzieningen?

Namens de SP-fractie,
Paul Freriks.

U bent hier