h

Brief SP aan VROM-inspectie over stofuitstoot Electrabel

24 maart 2005

Brief SP aan VROM-inspectie over stofuitstoot Electrabel

De SP-fractie heeft een brief aan de VROM-inspectie Oost verstuurd over de stofuitstoot door Electrabel. Hieronder volgt de desbetreffende brief.

Zeer geachte Inspectie,

Uw instantie heeft zich de afgelopen maanden intensief beziggehouden met de situatie bij kolencentrale Electrabel in Nijmegen, en wel in het bijzonder de toestemming die GS van Gelderland medio 2004 hebben gegeven aan deze centrale om weer hout te gaan bijstoken.

Door uw inbreng is er een aanzienlijke aanscherping gekomen van de voorwaarden waaronder het hout verbrand gaat worden, middels een herzien houtacceptatieplan.

Volgens de (vigerende) vergunning uit 1977 mag de centrale maximaal 100 mg per m3 stof uitstoten. Volgens het (aangescherpte) houtacceptatieplan is dit, op basis van het voorgeschreven stofafvangrendement van 99,9%, een maximum van 15,1 mg per m3. (Een bijna zes keer zo strenge norm).

Op woensdag 16 maart 2005 vond op verzoek van onze fractie een debat plaats in de commissie Economie en Milieu van de provincie Gelderland over de stofuitstoot van de kolencentrale. uit metingen was gebleken dat de centrale een aantal keren niet voldoet aan de volgens het houtacceptatieplan voorgeschreven norm van 15,1 mg per m3.

Tijdens het debat verkondigde de milieugedeputeerde tot onze grote verbazing, dat de stofnorm uit de milieuvergunning van 1977 (100mg per m3) de juridisch bindende norm zou zijn. De uit het houtacceptatieplan af te leiden norm van 15,1 mg per m3 zou slechts de status hebben van een vrijblijvende afspraak.

Wij zijn het hier niet mee eens. Volgens ons maakt het houtacceptatieplan integraal deel uit van de milieuvergunning, en dient Electrabel daarom te voldoen aan de stofnorm van 15,1 mg per m3.

Het lijkt er volgens ons op dat, nu in de praktijk blijkt dat Electrabel niet aan de laatstgenoemde norm kan voldoen, het houtacceptatieplan op dit wezenlijke punt door GS van Gelderland buiten werking wordt gesteld.

Graag vernemen wij uw visie op deze problematiek.

In afwachting op uw reactie tekent,

Met vriendelijke groet,

Namens de Statenfractie van de Socialistische Partij,

Toine van Bergen

Lid commissie Economie en Milieu

Website ministerie van VROM
Weblog Toine van Bergen

U bent hier