h

Fibroned vraagt mogelijk opnieuw vergunning aan

25 maart 2005

Fibroned vraagt mogelijk opnieuw vergunning aan

Kippenmestverbrander Fibroned wil alsnog een aanvraag voor een nieuwe milieuvergunning gaan indienen. Het bedrijf, dat al drie keer eerder een procedure bij de Raad van State verloor, blijft halsstarrig proberen om haar vervuilende activiteiten in Apeldoorn op de kaart te krijgen.

Fibroned vecht om kippenmestverbrander

24 MAART 2005 - APELDOORN (ANP) - Fibroned, het bedrijf dat in Apeldoorn een verbrandingsinstallatie voor kippenmest wil bouwen, vraagt opnieuw een milieuvergunning aan. Eergisteren vernietigde de Raad van State de milieuvergunning omdat er geen maatregelen waren genomen geluidshinder te voorkomen.

Om de bouw van de energiecentrale mogelijk te maken, moet de provincie Gelderland een wijziging in het bestaande bestemmingsplan toestaan. Fibroned onderzoekt nog een tweede optie waarbij het maximumvermogen van de centrale wordt teruggebracht tot 75 megawatt, zo meldde directeur van Fibroned W. Hermans donderdag. In 2003 vernietigde de Raad van State de verstrekte milieuvergunning ook al.

Hermans is verbolgen om wat hij 'regelneukerij' noemt. Volgens hem blijkt uit rapporten dat de energiecentrale geen geluidsoverlast zal veroorzaken. "We zijn geen lawaaimaker maar als je een energiecentrale met een vermogen van 110 megawatt of meer bouwt, word je volgens de regels wel als geluidsmaker beschouwd. Dit besluit van de Raad van State levert een vertraging op van twee jaar.'' De bouw van de energiecentrale zou deze zomer beginnen.

De directeur geeft de mogelijkheid voor een kleinere centrale weinig kans. "We onderzoeken momenteel alle mogelijkheden om de centrale te bouwen, maar of dat haalbaar is, betwijfel ik,'' zegt hij.

Tegen de komst van de centrale wordt al jaren gestreden. Eerst door milieuorganisaties, nu voornamelijk door omwonenden. Een van de bezwaarmakers is de wijkraad van de Apeldoornse woonwijk Osseveld-Woudhuis. De inwoners van de wijk, met ongeveer 10.000 inwoners, vrezen vooral overlast door stank.

Bron: De Stentor, editie Apeldoorn, 25 maart 2005.

Schriftelijke reactie van de directeur van Fibroned, Wilbert Hermans, op de uitspraak

Al eerder noemden wij de procesgang rondom de milieuvergunning van Fibroned Kafkaësk.. Dit vind nu zijn trieste hoogtepunt in de huidige uitspraak van het hoogste bestuursrechtcollege.
Sinds 1998 is Fibroned al bezig een Milieuvergunning te verkrijgen voor een biomassa energiecentrale van 33 MW die voornamelijk op pluimveemest draait.

Allereerst de termijn: De afdeling heeft 14 weken nodig voor een uitspraak, waar 6 weken voor staat en die zowaar 4 kantjes omvat. Iedere termijnoverschrijding wordt altijd direct en volledig afgestraft, alleen de hoogste rechter hoeft zich nergens iets van aan te trekken en kan rustig de tijd nemen.

Vervolgens de Uitspraak zelf: Volgens de Raad van State behoort Fibroned tot twee bedrijfstypes tegelijkertijd en moet daar ook de bittere consequenties uit trekken. Die consequentie is dat het bedrijf beschouwt wordt als een grote lawaaimaker, alhoewel de eigen adviseur van de Raad van State in zijn advies al geconcludeerd heeft dat van feitelijke geluidshinder geen sprake kan zijn.

Nu Fibroned volgens de wet een grote lawaaimaker is, dient het bedrijf gevestigd te worden op een gezoneerd industrieterrein. Dit is niet het geval en dus wordt het besluit van de Provincie Gelderland om een milieuvergunning af te geven vernietigd. Een vernietigingsgrond die tijdens de behandeling verder slechts terloops en geheel aan het eind ter sprake kwam.

Een verder belangenafweging vind niet plaats. Blijkbaar spelen zaken als het voldoen aan het Kyoto-verdrag, toekomstige leveringszekerheid in de energie en het vervangen van fossiele brandstoffen voor de Raad van State niet, laat staan de belangen van ondernemers die voor innovatieve zaken hun nek uitsteken. Nederland is, met een steeds maar groeiende energiebehoefte, meer dan enig ander land afhankelijk van elektriciteitsproductie in het buitenland. Een volgende warme zomer als die van 2003 kan al voor daadwerkelijke leveringsproblemen zorgen.

Ondanks de mening van enkele bezwaarmakers, zie ik niet in welk belang van de Nederlandse maatschappij met dit vonnis gediend wordt. Zoals al eerder gemeld concludeerde de eigen adviseur van de Raad van State, naast de vele andere onderzoeken en rapporten, al dat van enige Milieu-, gezondheids-, of geluidshinder geen sprake is. Regels en procedures zijn blijkbaar heilig verklaard, en het belang wat zij dienen, dan wel de reden van hun bestaan, is niet meer relevant.

Nederland zal daar in de toekomst de bittere vruchten van gaan plukken, als ondernemers hier niet meer willen investeren, de afhankelijkheid van het buitenland voor de productie van energie steeds meer toeneemt en iedere vorm van industriële activiteit feitelijk onmogelijk wordt gemaakt, zonder dat daar materiele overwegingen aan ten grondslag liggen.

Wij gaan er van uit dat de overheden dezelfde creativiteit aan de dag zullen leggen om ons op korte termijn te faciliteren als die welke nodig was om nieuwe snelwegen e.d. tegen onevenwichtige beroepsuitspraken in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit te beschermen. Ons inziens deugt het Nederlandse rechtssysteem niet waarin geen hardheidsclausule opgenomen is om in gevallen waarin het milieu afdoende beschermd wordt, formaliteiten te kunnen negeren. Op de lijst van slachtoffers van dit systeem prijken bijvoorbeeld de stadswijk IJburg en zeer recent nog het ADO-stadion. Als het kabinet het economisch herstel van Nederland en innovatief ondernemen echt wil steunen, is een noodwet hiervoor inmiddels wel op zijn plaats.

Met vriendelijke groet,

Wilbert Hermans
BioOne Group NV

De Stentor
Website Bezorgde Burgers Apeldoorn

U bent hier