h

SP pleit voor behoud en verbetering van stationsvoorzieningen

29 maart 2005

SP pleit voor behoud en verbetering van stationsvoorzieningen

Woensdag 30 maart wordt in de Statenvergadering de nieuwe Meerjarenvisie Sociaal Beleid besproken.

De omgang met de komende vergrijzing is ook een onderdeel van de Meerjarenvisie Sociaal Beleid. Doel is om ouderen zo lang mogelijk actief in de samenleving te laten meedoen door een goed aanbod van wonen, zorg, welzijnsvoorzieningen en mobiliteit.
Over dat laatste zijn we nogal kritisch wegens de verregaande bezuinigingen op het OV en de afbraak van de voorzieningen op de treinstations.

De eindeloze reeks loketsluitingen en karige bemanning van de kleine stations leidt op termijn tot slechte toegangkelijkheid van het OV voor een groter wordende groep mensen. Voor de SP is dat reden tot het indienen van een motie waarin Gedeputeerde Staten verzocht wordt om te onderhandelen met de NS en de regionale spoorvervoerders over een adequate bemanning van de treinstations.

Over de meerjarenvisie

De Meerjarenvisie gaat over het beleid vanuit de provincie Gelderland op het gebied van de gezondheidszorg (bijvoorbeeld ambulancezorg en ziekenhuislocaties) en het welzijnsbeleid (bijvoorbeeld de jeugdzorg, daklozenopvang, sport).
De nota heeft als doel ervoor te zorgen dat het provinciale beleid op deze terreinen wordt aangepast aan de ontwikkelingen in de samenleving. De provincie doet overigens rondom zorg en welzijn veel meer dan zij wettelijk verplicht is en wil vooral per gebied en integraal werken.

Stationsloketten massaal dicht

De Gelderse SP wil met de motie bereiken dat het college van Gedeputeerde Staten actief bij de NS en andere spooraanbieders, nu nog Syntus in de Betuwe en Achterhoek en straks de (eventueel) nieuwe vervoerder tussen Ede en Amersfoort, gaat lobbyen voor een adequate bemanning van stations. Daarmee wordt voorkomen dat het OV minder goed toegangkelijk wordt en bepaalde groepen reizigers trein en bus gaan mijden. Met name ouderen en gehandicapten kunnen nu op sommige stations nauwelijks gebruik maken van de beschikbare voorzieningen. Op lange termijn is dat nadeling voor zowel deze groep mensen als de samenleving: niemand is ermee gediend dat mensen geisoleerd raken doordat voorzieningen ontoegangkelijk zijn.

Beleid rondom stationsloketten is barslecht

Sinds 1995 is er sprake van sluiting van stationsloketten. Vanaf 1999 is het actief beleid van de NS om loketten op kleine stations te sluiten en op de middelgrote stations om te vormen tot "kiosks": winkeltjes waar ook treinkaartjes worden verkocht en informatie wordt verstrekt. Op de kleine stations gaat het loket sluiten: de lokettist wordt naar een groter station verplaatst, de loketruimte wordt verhuurbaar en de reiziger moet het stellen met een verdelde praatpaal, informatiebord, automaten en een vervangend verkooppunt. Met name de onverhuurbaarheid van de loketruimtes en de vaak enorme loopafstanden naar het vervangende agentschap in het postkantoor - die overigens maar een beperkt NS-assortiment verkopen! - alsmede de slechte kwaliteit van de verkoopautomaten baren de SP zorgen.

De SP is tegen deze ontwikkelingen. De lokettist achter de ruit is definitief verleden tijd maar er moet op ieder station toezicht zijn en is het van belang dat reizigers er kaartjes kunnen kopen en informatie kunnen krijgen. Op sommige stations is het probleem opgelost door adequate vervanging van het stationsloket door een winkeltje, zoals in Velp en Elst. Het ligt in de planning dat daar op termijn ook weer strippenkaarten en treinkaartjes verkocht worden.

Op andere stations is de problematiek schrijnender, zoals in Geldermalsen. In Geldermalsen stoppen de stoptreinen Utrecht-Den Bosch, Utrecht-Tiel (tot Geldermalsen gekoppeld aan de stoptrein Utrecht-Den Bosch) en Geldermalsen-Gorinchem-Dordrecht.
Ook wordt station Geldermalsen goed door de bus aangedaan. Streekvervoerder Arriva laat twee buslijnen op Geldermalsen aankoersen: lijn 43 naar Tiel, 1x per uur op werkdagen overdag, en lijn 47 naar Gorinchem. De laatstgenoemde buslijn heeft een forse frequentie: 2x per uur op werkdagen en zaterdag overdag, in de avonduren en op zon- en feestdagen 1x per uur.

Het stationsloket is er echter sinds 15 maart gesloten, na forse inkrimpingen in de openingstijden. De enige stationsbemanning bestaat nu uit het personeel van het stationsrestaurant, dat om 19:00 uur sluit. De laatste treinen en bussen arriveren rond middernacht.
Het station scoort ook niet hoog als het gaat om veiligheidsgevoelens en de wandeling naar het Postkantoor duurt een halfuur en voert langs afgelegen wegen.
Deze problematiek speelt ook elders in de provincie: in Wijchen en Ermelo zijn de stationsloketten recentelijk gesloten, ondanks jarenlange en hevige protesten. De WIZZL's zijn ook niet veilig: het filiaal bij station Nijmegen Dukenburg is begin maart gesloten en was gek genoeg een van de best lopende winkels bij het winkelcentrum Brabantse Poort.

Gek genoeg kan het ook anders. De stationsloketten in Duiven, Zevenaar en Doetinchem zijn nog bemand, op aandringen van de provincie Gelderland en in ieder geval tot 2009. In 2008 wordt de treindienst tussen Arnhem en Winterswijk openbaar aanbesteed met het overige vervoer in de Achterhoek.

Motietekst

Adequate voorzieningen op treinstations
Motie bij de de Meerjarenvisie Sociaal Beleid, PS 2005-165.

De Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 30 maart 2005,

overwegende

 • dat waarborgen van basismobiliteit en bereikbaarheid van voorzieningen van essentieel belang zijn voor mensen die zelfstandig willen (blijven) wonen
 • dat de spoorwegen een belangrijk onderdeel vormen van de infrastructuur in Gelderland
 • constaterende

 • dat op steeds meer stations loketten worden gesloten
 • dat alternatieve verkooppunten zich soms op grote afstand van het station bevinden
 • zijn van oordeel

 • dat de de basismobiliteit van mensen en bereikbaarheid van verzieningen hierdoor verminderd wordt
 • Dragen GS op

 • bij de Nederlandse Spoorwegen en andere exploitanten van spoorlijnen aan te dringen op behoud of terugbrengen van goede voorzieningen op alle stations
 • aan de Staten concreet te rapporteren wat de bereikte uitkomsten van haar inspanningen zijn.
 • En gaan over tot de orde van de dag.

  Update 30 maart: helaas is de motie niet aangenomen. Alleen SP en GroenLinks stemden voor.

  De Meerjarenvisie Sociaal Beleid is op te vragen via de zoekmachine voor statenstukken van de provincie Gelderland. (Bij PS-nummer 2005-165 invullen).
  SP-actie rondom grootschalige sluiting NS-loketten in 2003
  Mondelinge vragen Remi Poppe over sluiting NS-loketten in 1999

  U bent hier