h

Vergunning Fibroned weer afgewezen

24 maart 2005

Vergunning Fibroned weer afgewezen

Op 22 maart heeft de Raad van State de milieuvergunning voor Fibroned, de kippenmestverbrander in Apeldoorn, wederom naar de vuilnisbak verwezen. De SP is verheugd met dit feit en wil de tegenstanders van de vervuilende verbrandingsinstallatie van harte feliciteren.

Donderdag zou er een spoedzitting zijn bij de Raad van State. De initiatiefnemers wilden snel toestemming, omdat ze subsidies dreigden mis te lopen. Die zitting is nu zonder betekenis. De Raad van State heeft al voor de zittingsdag beslist. Alleen niet op de manier die de Fibroned- mensen gewild hadden.

Eergisteren heeft de Raad van State opnieuw (voor de tweede keer) de milieuvergunning vernietigd die de provincie Gelderland had afgegeven aan Fibroned. Het gaat om een grootschalige installatie voor het verbranden van kippenmest.

Vergunning voor pluimveemestverbrander Fibroned wederom vernietigd

De provincie Gelderland had in februari 2004 geen vergunning mogen verlenen aan Fibroned voor een verbrandingsinstallatie van pluimveemest annex energiecentrale op het bedrijventerrein "De Ecofactorij" in Apeldoorn. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (22 maart 2005).

Gevolg van de uitspraak is dat het college van gedeputeerde staten van Gelderland opnieuw moet beslissen op de aanvraag van Fibroned om een milieuvergunning.

Omdat Fibroned een bedrijf is voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen van 110 megawatt, behoort het tot de categorie van bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Deze zogenoemde grote lawaaimakers kunnen "slechts worden gevestigd op industrieterreinen met een daartoe passende bestemming en die met het oog daarop volgens de regels van de Wet geluidhinder zijn gezoneerd".

Aan het nieuw te ontwikkelen industrieterrein "De Ecofactorij" is niet een bestemming gegeven die de vestiging van grote lawaaimakers mogelijk maakt. Evenmin is om het industrieterrein een zone vastgesteld om de geluidhinder binnen de perken te houden.

Nu dit niet is gebeurd, had de provincie de vergunningaanvraag op grond van de wet moeten aanhouden. Door de aanvraag toch in behandeling te nemen, heeft het college van gedeputeerde staten gehandeld in strijd met de Wet milieubeheer.

Dit is de tweede keer dat de Raad van State de vergunning voor Fibroned moet vernietigen. Op 5 maart 2003 heeft de Raad van State de vergunning vernietigd op formele en inhoudelijke gronden, onder meer omdat bij de beoordeling van de uitstoot van schadelijke stoffen onvoldoende was onderzocht of en in hoeverre aanvullende maatregelen moesten worden getroffen ter bescherming van het milieu. Hierop nam de provincie in februari 2004 een nieuwe beslissing, die nu dus op andere gronden niet in stand kan blijven.

Bron: persbericht Raad van State van 22 maart 2005.

Bezorgde burgers drinken glaasje overwinningschampagne
Bezorgde Burgers Joke Pasman en Edwin Kuipers doen zich tegoed aan een terecht glaasje champagne. Foto: De Stentor.

Champagne op de Ecofactorij

Van een onzer verslaggevers

23 MAART 2005 - APELDOORN - Joke Pasman en Edwin Kuipers van de groep Bezorgde Burgers die al jaren de komst van Fibroned naar de Ecofactorij bevechten, hebben reden om voorlopig wat minder bezorgd te zijn.

Gewapend met een fles champagne vierden ze gistermiddag op de Ecofactorij de uitspraak van de Raad van State die de milieuvergunning voor Fibroned heeft vernietigd. Hun opponent, Fibroned-directeur Wilbert Hermans toont zich een sportief verliezer. ‘Laat ze genieten van die champagne. Zelf houd ik het even bij een glas rode wijn.’ Hij onderzoekt of hij opnieuw een vergunning aanvraagt. De procedure kan een tot twee jaar duren.

De aanvraag van de milieuvergunning voor Fibroned loopt al vanaf 2002. De eerst vergunning die provincie Gelderland afgaf, leidde ook al tot een gang van tegenstanders naar de Raad van State. Deze vernietigde in maart 2003 de nieuwe vergunning.

Milieu-gedeputeerde H. Aalderink wilde niet opnieuw een zeperd en dacht door de tegenspelers, Fibroned versus omwonenden en milieugroepen, bijeen te brengen een goede vergunning te kunnen maken. Toen het compromis er leek te zijn, trok Fibroned zich echter terug. Meer maatregelen tegen schadelijke uitstoot zouden te kostbaar worden. Vervolgens versoepelde de provincie de normen voor Fibroned en kwam alsnog met een milieuvergunning.

Juni vorig jaar schortte de Raad van State de vergunning op en moest de Stichting Advies Bestuursrechtspraak (StAB) eraan te pas komen om de (milieu)technisch ingewikkelde zaak te onderzoeken. Deze verwees in oktober vrijwel alle bezwaren tegen de milieuvergunning naar de prullenbak. In december 2004 stonden de partijen opnieuw bij de door StAB geïnformeerde Raad van State. Nadat de uitspraak van de raad - opnieuw vooral door de gecompliceerdheid van de zaak - lang op zich liet wachten, kwam dan gisteren eindelijk het verlossende oordeel.

RvS streept vergunning Fibroned weg

door HENK VAN ‘T VEEN

23 MAART 2005 - APELDOORN - Fibroned krijgt geen milieuvergunning. De Raad van State haalde gisteren een dikke streep door de plannen van het bedrijf. Fibroned wil op industrieterrein de Ecofactorij een energiecentrale op kippenmest bouwen.

De Raad van State vindt dat Fibroned daarbij te veel lawaai gaat maken en vernietigde voor de tweede keer de milieuvergunning voor het bedrijf. De vergunning die vorig jaar na een omstreden procedure tot stand kwam, was afgegeven door provincie Gelderland.

De kwestie-Fibroned sleept al jarenlang. Met de vernietiging lijdt Fibroned-directeur W. Hermans een gevoelig verlies.

Maar hoewel de tegenstanders van Fibroned, ondermeer de groep Bezorgde Burgers in een feestroes verkeren, zijn ze nog niet definitief van Hermans af. Hij overweegt een vergunning aan te vragen voor een energiecentrale van 109 megawatt. Zo’n centrale zou - beneden de grens van 110 megawatt - niet aan de hogere geluidseisen voor een mestverbrander hoeven voldoen.

Als mestverbrander mag van Fibroned niet meer dan 50 decibel hoorbaar zijn.

Een alternatief is volgens Hermans dat gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland eerst precies aangeven hoeveel decibellen er rond de Ecofactorij hoorbaar mogen zijn. E. Kuipers zegt namens de Bezorgde Burgers ‘er altijd in geloofd te hebben dat de milieuvergunning niet zou worden verleend’. ‘Maar het is wel alsof David van Goliath heeft gewonnen. Verrassend dat nu het geluid de doorslag geeft. Ach, Fibroned hoort hier gewoon niet thuis.’

Verrast

Ook Hermans is verrast dat de vergunning op het geluid is afgeknapt. ‘Ik hoor voorzitter Drupsteen van de Raad van State op de zitting nog zeggen dat ‘we het niet meer gaan hebben over vorige punten uit de milieuvergunning’. Dat is dus wel gebeurd.’

De gemeente Apeldoorn gaat zich nu bezinnen op gevolgen voor de aanleg van een warmtenet nu warmteleverancier Fibroned voorlopig niet komt. Fibroned wil 300.000 ton pluimveemest en 85.000 ton andere biomassa per jaar verbranden en daarbij omzetten in energie.

Bron: De Stentor, editie Apeldoorn.

Website Bezorgde Burgers Apeldoorn

U bent hier