h

Wat kan in een Kulturhus?

31 maart 2005

Wat kan in een Kulturhus?

Belangrijke doelstelling van het Gelders Sociaal Beleid is, zo staat het op papier, dat ervoor gezorgd moet worden dat alle burgers kunnen deelnemen aan onze samenleving. In verband daarmee diende Agnes Lewe nog twee andere moties in. De eerste betrof de zogenaamde Kulturhusen. Dit zijn voorzieningen in kleine kernen waarin maatschappelijke-, cultuur- en zorgvoorzieningen gevestigd zijn. De SP wil graag dat hier ook ruimte komt voor zakelijke dienstverlening (een winkeltje of postkantoor) en bijvoorbeeld kinderopvang.

Zulke voorzieningen zijn uitstekend voor de leefbaarheid van kleine kernen: gezinnen met jonge kinderen zullen eerder geneigd zijn om te blijven wonen in een kern met een dergelijke voorziening, voor ouderen is een kulturhus vaak een uitkomst omdat de basisvoorzieningen in hun vertrouwde omgeving beschikbaar blijven.

De Provincie Gelderland vindt het allemaal wel goed maar loopt bepaald niet voorop. Vandaar dat Agnes Lewe bij de behandeling van de Meerjarenvisie Sociaal Beleid een motie indiende. Daarin worden Gedeputeerde Staten opgeroepen de gemeenten te stimuleren ook zakelijke dienstverlening (winkels, banken etc.) in de kulturhusen te huisvesten. Helaas kreeg de motie onvoldoende steun van de collegepartijen.

Zij zijn van mening dat het al bestaand beleid is, dat wil zeggen in een nota staat. Dat klopt ook, maar papier is geduldig. Wat de SP betreft mag het rap naar een grotere versnelling want het gaat niet goed met de winkels in de kleine dorpen en buitenwijken van grote steden.

Helaas vond alleen GroenLinks het de moeite waard om haar motie, waarin ze vroeg om meer inzet van de provincie op dit punt, te ondersteunen.

U bent hier