h

Electrabel in commissie Milieu: coalitiepartijen verlenen rugdekking aan gedeputeerde

5 april 2005

Electrabel in commissie Milieu: coalitiepartijen verlenen rugdekking aan gedeputeerde

Op 16 maart 2005 kwam ook de zoveelste affaire- Electrabel (over het onjuist informeren van Provinciale staten door gedeputeerde Henk Aalderink) aan de orde in de commissie Economie en Milieu. In dit artikel staat de letterlijke tekst van het vergaderverslag.

7 Vragen van de SP over Electrabel tijdens PS-vergadering van 23 februari 2005
(PS2005-163)

Namens de gedeputeerde is staande de vergadering aan de commissieleden een communicatieplan m.b.t. de vergunningverlening Electrabel uitgedeeld. Voorts wordt door de commissie gediscussieerd over nut en noodzaak van de presentatie die door de gedeputeerde bij dit agendapunt is aangekondigd vooral omdat de commissie al is overspoeld met (technische) informatie. De heer van Bergen van de SP legt nog eens uit waarom volgens hem sprake was van liegen en bedriegen door GS........(geschrapt in het verslag).......

Het CDA vraagt zich af of de heer Van Bergen die in het voornoemde communicatieplan als derde-belanghebbende (Vrijwillige Milieurecherche) staat genoemd, zich daarom niet van politieke inmenging in deze zaak zou dienen te onthouden.

Besloten wordt de presentatie te laten plaatsvinden mits niet langer dan 10 minuten. Voorst vraagt de voorzitter – via de secretaris – de Griffie om CEM/PS in het algemeen te informeren over de regels m.b.t. belangenverstrengeling bij Staten-/commissieleden.

De gedeputeerde vraagt vervolgens de andere fracties om zich uit te spreken of de kwalificaties ‘liegen en bedriegen’ van de heer Van Bergen worden gedeeld. GL deelt deze kwalificaties niet en wil praten over de inhoud i.p.v. over zaken die niet interessant zijn. PvdA idem. VVD idem met opmerking, zoals ook al door ChristenUnie opgemerkt, dat de commissie gezien de informatie die is verkregen vandaag in twee minuten klaar hadden kunnen zijn.

Het CDA neemt ook afstand van de woorden van Van Bergen. De van de gedeputeerde verkregen informatie geeft duidelijk aan dat e.e.a. binnen de vigerende vergunning blijft. De SP wordt gevraagd op te houden met stemmingmakerij. De ChristenUnie zegt dat GS aan zet zijn en waren en vindt dat PS zich daar op dit moment niet mee horen te bemoeien. Er was wat de ChristenUnie betreft geen enkele aanleiding voor en behoefte aan de ontvangen stapel papier (de vertegenwoordiger van de CU-fractie geeft de ontvangen informatie demonstratief terug aan de gedeputeerde).

De gedeputeerde dankt de fracties dat zij afstand nemen van de woorden uit de SP-fractie en stelt voor thans de commissie verder te informeren door middel van de presentatie.
Vervolgens houden de heren Te Pas en De Gunst van de dienst MW de presentatie over werkwijze, normen, rookgasontzwavelingsinstallatie en de door de SP gewraakte metingen alsmede over het vergunningverleningstraject en communicatieplan. De door hen gebruikte sheets worden de commissie per mail toegezonden.

Het CDA vraagt zich af hoe men zal gaan staan tegenover de IPPC v.w.b. een dichtbevolkt land als Nederland waardoor handhaving erg moeilijk is. Tevens wat de verwachtingen voor de emissies zijn na de revisie van ROI 40.

De PvdA betoogt, in een bijdrage waarin hier en daar wat accenten en aandachtspunten worden aangestipt, dat GS eigenlijk gewoon bezig zijn hun werk te doen. Men zou wel eens in commissieverband willen gaan kijken bij Electrabel tijdens de revisie. De commissie deelt deze wens en de gedeputeerde zegt toe te zullen proberen dit te regelen. De commissie zal daarvoor dan t.z.t. een uitnodiging ontvangen.

De SP vindt dat de meermalen genoemde 15 mg/m3 voor de stofuitstoot wel degelijk een juridische norm is die moet worden nageleefd. De norm is immers genoemd in het houtacceptatieplan en dàt maakt onderdeel uit van de vergunning. Ook de brief die gisteren in afschrift werd ontvangen maakt weer gewag van dingen die niet helemaal goed lopen in het bedrijf. Wat de SP daarbij stoort is dat Electrabel veel te ‘soft’ wordt aangepakt. GS moeten veel stringenter optreden. Wat betreft de IPPC-richtlijnen vindt de SP dat die juist moeten worden nageleefd omdàt Nederland zo dichtbevolkt is. Dit is dus in tegenstelling tot het door het CDA gestelde.

GL zegt dat er een moderne vergunning moet komen. Men hoopt dat GS e.e.a. goed oppakt. De gedeputeerde zegt dat ook Electrabel graag snel een goede vergunning wil hebben. Het bedrijf neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. M.b.t. IPPC zijn nog wel noten te kraken hetzij met ‘Brussel’, hetzij met VROM. Dat wordt nog een lastig proces.

Aanvulling verslag geweigerd

Tijdens de commissievergadering Economie en Milieu van 6 april 2005 werd bovenvermeld verslag ter goedkeuring aan de orde gesteld. De SP- fractie wilde dat in het verslag alsnog de tekst werd opgenomen die in eerste instantie uit het verslag was geschrapt. (Zie hierboven).
Echter, de meerderheid van de fracties vond het niet nodig om dit alsnog in het verslag op te nemen. De SP vindt dat hier sprake is van censuur. Hieronder staat de tekst die in het officiële verslag is geschrapt.

Na de zin: “De heer van Bergen van de SP legt nog eens uit waarom volgens hem sprake is van liegen en bedriegen door GS” toevoegen:

Volgens van Bergen beweerde Gedeputeerde Aalderink vanaf medio 2004 herhaaldelijk, dat de SP aan stemmingmakerij deed, door te beweren dat bij Electrabel gewolmaniseerd hout zou worden bijgestookt. Een paar maanden later bleek echter, aldus van Bergen, dat Aalderink wel degelijk toestemming aan Electrabel had gegeven om op grote schaal gewolmaniseerd hout bij te stoken. De eerste versie van het "houtacceptatieplan" maakte dat mogelijk. Op dit punt loog gedeputeerde Aalderink volgens hem.

Verder stelde van Bergen, dat het heel lang duurde voordat de feiten, zoals hierboven beschreven, aan het licht kwamen. Dit omdat het College van GS kritische brieven van de VROM- Inspectie over Electrabel, zoals hij dat noemde, “onder de tafel werkte”. Hier was volgens hem sprake van bedriegen.

U bent hier