h

Bodemvervuiling Agave Aalten: provincie negeert opnieuw kritische vragen SP

10 oktober 2005

Bodemvervuiling Agave Aalten: provincie negeert opnieuw kritische vragen SP

Eerder berichtten wij al over merkwaardige voorvallen bij het bouwrijp maken van het terrein van de voormalige Agave- fabriek in Aalten. Zie ook de link onder dit artikel. Nadat de grond ter plekke eerst schoon werd verklaard, werd er later alsnog bodemvervuiling gevonden. Toen het college van GS geen bevredigend antwoord gaf op schriftelijke vragen van de SP- statenfractie, besloten we nog eens door te vragen op een aantal punten. Dat blijkt vergeefse moeite geweest te zijn. Het provinciebestuur geeft ook in tweede instantie onvolledige- en onjuiste antwoorden op onze vragen.

Zo wilde de SP wel eens weten hoe het kan dat het bodemonderzoek werd uitgevoerd door een bedrijf, de Rouwmaat Groep, dat ook betrokken is geweest bij sloopwerkzaamheden op het terrein.

“Geen probleem”, vindt het provinciebestuur. Want de Rouwmaat Groep heeft niet eerder bodemonderzoek gedaan op het terrein, en is dus onafhankelijk.

Maar dat is geen antwoord op ons kritiekpunt: een bedrijf als Rouwmaat dat bezig is met sloopwerkzaamheden heeft geen belang bij het vinden van zware vervuiling op het terrein. Dat zou immers de werkzaamheden maar gaan vertragen. Wat haar geld gaat kosten.

Er wordt daarnaast in het geheel niet ingegaan op onze vraag over een medewerker van een milieulaboratorium, die in eerste instantie wél sterke vervuiling had aangetroffen op het terrein. Officieel wordt, in een brief van het laboratorium, beweerd dat er sprake geweest is van een vergissing. Maar de betreffende medewerker deelde in de pers zelf mee dat hij niet op de hoogte is van de hele kwestie en de betreffende brief.

De SP- fractie zal de bodemvervuiling op het Agave- terrein in Aalten nu aan de orde stellen tijdens de vergadering van de statencommissie Ecnomie en Milieu van 26 oktober 2005.

Tekst van de antwoorden op de ( aanvullende) schriftelijke vragen

Vraag 1: In juli 2005 is, in opdracht van de gemeente Aalten, door de Rouwmaat Groep te Groenlo een bodemonderzoek uitgevoerd op het Agave-terrein. Uit onze informatie (*) blijkt dat dezelfde Rouwmaat Groep ook betrokken is (geweest) bij werkzaamheden op het terrein. In hoeverre kan dan nog gesproken worden van een onafhankelijk bodemonderzoek?

Antwoord: Juist met het oog op de onafhankelijkheid heeft de gemeente voor het bodem-onderzoek van juli 2005 gekozen voor een ander adviesbureau dan de bureaus die het onderzoek en de sanering hebben uitgevoerd. Wij delen deze opvatting. De Rouwmaat Groep is nooit met bodemonderzoek bezig geweest op dit terrein.

Vraag 2: In het kader van het genoemde onderzoek zijn analyses van bodemmonsters uitgevoerd door de firma Envirolab uit Oosterhout. Uit het dossier, dat ter inzage ligt bij de gemeente Aalten, blijkt dat in eerste instantie een mengmonster een zeer hoge hoeveelheid minerale olie zou bevatten. (250 milligram per kilogram droge stof). Achteraf is dit gecorrigeerd. Een bijgesloten brief van Envirolab meldt (citaat): “met het overbrengen van het monster-materiaal gedurende het extractieproces, is dit materiaal in een foutieve monsterhouder terecht-gekomen. De betrokken medewerkers zijn hierover aangesproken”. Eén van de ondertekenaars van de betreffende brief van Envirolab heeft echter in de pers laten weten dat hij zich van deze kwestie en de brief niets kan herinneren.(**) Bent u het met ons eens dat dit feit de geloof-waardigheid van het rapport van de Rouwmaat Groep verder ondergraaft? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij zijn het niet met u eens dat dit feit de geloofwaardigheid van het rapport van de Rouwmaat Groep verder ondergraaft. Envirolab geeft in zijn brief aan dat zij meerdere controlemetingen hebben uitgevoerd, die allemaal lage waarden minerale olie aangaven. Op basis daarvan hebben zij besloten de gerapporteerde waarde van 250 mg/kg ds te vervangen door < 10 mg/kg ds. Conform de NEN-EN-ISO/IEC 17025 hebben zij aangegeven dat het om een gecorrigeerde rapportage gaat.

Vraag 3: Waarom bevat het rapport van de Rouwmaat Groep geen historisch onderzoek?

Antwoord: Op basis van historische informatie zijn er in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd op het gehele terrein. Nu is er met betrekking tot de nieuwe verdachte vlek heel gericht bodemonderzoek naar deze vlek gedaan.

Vraag 4: Bent u het, concluderend, met ons eens dat een nieuw-onafhankelijk onderzoek nodig is naar de bodemvervuiling op het Agave-terrein? Wilt u hierop bij de gemeente Aalten aan-dringen?

Antwoord: Nee, wij zijn het, gelet op de antwoorden van vraag 1 tot en met 3, niet met u eens dat een nieuw onderzoek nodig is naar de bodemvervuiling op het Agave-terrein. Wij dringen daar niet op aan bij de gemeente Aalten. Navraag leert dat de woorden van de betreffende ondertekenaar vertekend in de pers zijn weergegeven.

Vraag 5: In de beantwoording van de statenvragen d.d. 23-08-2005 deelt u mede dat nader onderzoek moet uitwijzen of de gemeente Aalten dan wel de provincie Gelderland bevoegd gezag is m.b.t. de aangetroffen vervuiling. Wilt u ons de resultaten van dit nader onderzoek doen toekomen?

Antwoord: Het onderzoek wijst uit dat er sprake is van zeer lichte bodemverontreiniging met betrekking tot PAK. Er is echter geen sprake van een ernstig geval, derhalve is de gemeente bevoegd gezag. Wij zullen u het bodemonderzoek dat de Rouwmaat Groep in juli heeft uitgevoerd (zodra wij dit van de gemeente ontvangen) doen toekomen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje
Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer
secretaris

De Gelderlander over nieuwe Agave- antwoorden
SP: bodemonderzoek Aaltens Agave-terrein overdoen

U bent hier