h

Collegepartijen door eigen achterban op de vingers getikt over instemming met hoogwatergeul

28 oktober 2005

Collegepartijen door eigen achterban op de vingers getikt over instemming met hoogwatergeul

De Gelderse collegepartijen CDA en VVD zijn door hun eigen achterban flink op de korrel genomen in verband met het feit, dat de provincie heeft ingestemd met de aanleg van een hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Afgelopen woensdag kwamen gemeenteraadsleden van CDA en VVD uit Heerde naar het provinciehuis, om hun afkeuring te laten horen over de opstelling van hun eigen statenfracties. Ze lieten zich horen tijdens een inspraakronde in de statencommissie Verkeer en Water, die door de Gelderse SP was afgedwongen. Een inspraakronde die de voorzitter van de statencommissie, VVD-statenlid Gert Bos, eerder had ontmoedigd.

De boosheid van de gemeenteraadsleden uit Heerde richtte zich onder andere op het feit, dat de gemeente Heerde volgens hen geen bijdrage heeft kunnen leveren aan het positieve advies, dat de provincie onlangs afgaf aan staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat. De staatssecretaris neemt eind dit jaar een definitief besluit over de zwaar omstreden hoogwatergeul.

Verantwoordelijk Gedeputeerde Harry Keereweer (PvdA) ontkende met klem dat de gemeente Heerde voor voldongen feiten was gesteld. Omdat hier twee visies lijnrecht tegenover elkaar staan heeft de SP inmiddels een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur. “Uit verslagen van vergaderingen, en correspondentie van de provincie met de gemeente Heerde en Rijkswaterstaat, moet maar blijken wie hier de waarheid spreekt,” stelt SP- statenlid Toine van Bergen.

Behalve de twee Heerdense raadsleden werd er ook ingesproken door de heer Wagenvoort (de voorzitter van het actiecomité dat zich verzet tegen de komst van de geul), en door vertegenwoordigers van de landbouworganisatie LTO. De laatsten benadrukten met name dat de veiligheid van de bewoners van het gebied in gevaar dreigt te komen als de nieuwe geul er komt. Ze zouden in tijden van gevaar in een “badkuip” komen te zitten waar ze niet meer uit kunnen komen. Ook gaat gebied verloren dat in het pas aangenomen streekplan nog de bestemming “grondgebonden landbouw” heeft gekregen.

Lent
De SP had zich er ook sterk voor gemaakt om de dijkverlegging bij Lent aan de orde te stellen. Frans Mikx, zelf lid van de Adviesgroep Dijkteruglegging Lent, voerde het word namens de Stichting Lent 800. In een gloedvol betoog gaf hij aan wat de dramatische gevolgen zijn van de plannen van Rijkswaterstaat. Die de steun krijgen van de provincie: “verplaatsing van meer dan 125 bewoners; totale vernietiging van belangrijk historisch erfgoed; onherstelaar verlies van een doorbraakkolk met hoge natuurwaarde; en kwelproblemen in het resterende deel van Lent waar geen technische oplossing voor is”.

De politieke partijen reageerden op het betoog van Mikx met een pijnlijke stilte. Deze minuut stite werd prachtig gregistreerd in een radioreportage van Omroep Gelderland, waarmee de kloof tussen burger en de gevestigde politieke partijen opnieuw op een schrijnende manier duidelijk werd.

En wat voor “Lent” gold, was ook van toepassing op “Veessen” : de insprekers werden aangehoord, en alle partijen, uitgezonderd de SP, gingen weer over tot de orde van de dag.

Onderbuikgevoelens
Hoogwatergeul Veessen: verzoek om informatie
Dijkverlegging bij Lent
Inspraak over hoogwatergeul niet geweigerd, maar ontmoedigd

U bent hier