h

Hoogwatergeul Veessen en dijkverlegging Lent: nieuwe statendiscussie

13 oktober 2005

Hoogwatergeul Veessen en dijkverlegging Lent: nieuwe statendiscussie

Gisteren werd in provinciale Staten, op verzoek van de SP-fractie, een spoeddebat gehouden over het feit dat de provincie, zonder enige discussie, heeft ingestemd met de hoogwatergeul bij Veessen en de dijkverlegging bij Lent. Het resultaat was dat op 26 oktober de statencommissie Verkeer en Water zich alsnog zal buigen over beide zeer omstreden projecten.

Op 6 oktober had verantwoordelijk provinciebestuurder Harry Keereweer (PvdA), namens de provincie, aan staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat een positief advies afgegeven over “Veessen” en “Lent”. Een volgepakte tribune hoorde gisteren hoe de gedeputeerde weigerde in te aan op de wens van de SP dat hij terug zou komen op dat positieve advies. Wel ging hij er dus mee akkoord dat er binnenkort nog een nieuwe discussie komt.

Tegen beide projecten zijn tijdens de zomervakantie in totaal duizenden bezwaren binnengekomen. Inwoners in de omgeving van Veessen vrezen voor hun veiligheid door een ingreep (aanleg van een “nevengeul”), die juist de veiligheid zouden moeten doen toenemen. En in Lent dreigt een groot deel van het oude dorp te verdwijnen, terwijl er toch een goed alternatief plan is.

Statenlid Toine van Bergen: “ gedeputeerde Keereweer is er trots op is dat hij al jarenlang een duidelijk beleid voert, waarvan hij niet afwijkt. Het zou hem gesierd hebben als hij, op grond van de vele bezwaarschriften, zijn beleid juist wél had aangepast. Hij geeft nu zelf de indruk dat bezwaar maken geen enkele zin heeft. En dat is heel slecht voor de democratie” .

De vergadering van de commissie Verkeer en Water waarin de plannen aan de orde komen begint op 26 oktober om 15.30 uur. Van Bergen: “Het is opnieuw een platform waar bewoners uit de twee regio’s opnieuw hun stem kunnen laten horen”.

Burgers die op 26 oktober van hun inspraakrecht gebruik willen maken kunnen een e-mailtje sturen naar de secretaris van de commissie Verkeer en Water, mevrouw G. Buevink. Haar e-mailadres is g.buevink@prv.gelderland.nl

Hieronder staat de tekst die SP- statenlid Toine van Bergen gisteren uitsprak

Geachte Voorzitter,

Vorige week was ik op werkbezoek in de mooie IJsselstreek rond Veessen en Wapenveld. Dit in verband met de problematiek van de hoogwatergeul, die Rijkswaterstaat daar wil aanleggen.

Ik ben behoorlijk geschrokken van de manier, waarop wordt omgegaan met de zorgen en vragen van de bewoners daar. Zorgen bijvoorbeeld over hun veiligheid. Zullen zij, na het aanleggen van zo’n geul, niet in een soort badkuip terechtkomen als het echt gevaarlijk wordt? Ze worden dan van alle kanten ingesloten door het water, vrezen de bewoners. Zorgen ook van boerenfamilies over hun toekomst.

De weerstand in het gebied is dan ook groot. De gemeenteraad van Heerde is tegen, het Waterschap Veluwe is tegen, evenals de Veluwecommissie. Er zijn ruim 1500 bezwaarschriften ingediend. Ondanks he fei dat de inspraakperiode op het laatste moment is verschoven naar de vakantietijd.

Als inwoner van Nijmegen weet ik goed hoe groot het verzet is tegen de Waalbochtverlegging bij Lent. Het betekent een nieuwe aanslag op het Lent. Oude woningen en boerderijen verdwijnen. En dat terwijl het eigen karakter van Lent toch al zo onder druk staat door de woningbouw in de Waalsprong.

De gehele gemeenteraad van Nijmegen heeft zich dan ook tegen het project gekeerd. Onder andere omdat er een goed alternatief is, de plannen van de inmiddels overleden professor van Ellen.

Als Gelders volksvertegenwoordiger wil ik, hier in het provinciehuis, de gevoelens van de bevolking rond Vessen- Wapenveld en Lent mee laten tellen. Maar het lijkt erop dat dat nu al een gepasseerd station is.

Op 20 september hebben GS besloten dat ze, ondanks duizenden negatieve inspraakreacties, vasthouden aan de hoogwatergeul bij Veessen en de dijkverlegging bij Lent. Op 30 september was er een- als informatief aangekondigde - commissievergadering, samen met statenleden uit Utrecht en Overijssel.
Ter plekke werd er echter aan de aanwezigen medegedeeld dat het toch wel op prijs werd gesteld dat statenleden aangaven wat ze van het besluit vonden. Want op 6 oktober zou al overleg met staatssecretaris Schultz plaatsvinden.

Enkele fracties waren niet aanwezig, en hebben kennelijk de boot gemist. Een enkel statenlid heeft toen wel een persoonlijke mening kenbaar gemaakt, zonder dat hij of zij de fractie daarover heeft kunnen raadplegen. Waarbij zeker wel vermeldenswaard is dat ook mijn gewaardeerde collega de heer Boxem meldde toch wel twijfels te hebben bij de hoogwatergeul bij Veessen.

Met het besluit van van 20 september en het vervolgens adviseren van staatssecretaris Schultz op 6 oktober is Gedeputeerde Staten haar boekje te buiten gegaan. Dit had, in ieder geval voor zover het de hoogwatergeul bij Veessen betreft, nooit mogen gebeuren zonder toestemming van Provinciale Staten. Ten eerste is er sprake van strijdigheid met het streekplan. Het gebied is deels aangewezen voor grondgebonden landbouw. Daarnaast wordt het reconstructieplan met voeten getreden. Dat is de reden dat de Veluwecommissie het plan afwijst. Daarom stel ik het college hierbij de volgende vragen:

1. Is tijdens het overleg van de landelijke stuurgroep op 6 oktober, met staatssecretaris Schulz, kenbaar gemaakt dat de provincie Gelderland nog steeds voorstander is van de hoogwatergeul Veessen- Wapenveld en de dijkteruglegging bij Lent, conform uw collegebesluit van 20 september?

2. Als dat zo is, bent u met ons van mening dat, gezien het feit dat beide projecten zeer omstreden zijn, een discussie in Provinciale Staten wenselijk was geweest voordat Gelderland met een standpunt richting de staatssecretaris kwam? En sterker nog, dat u het advies van 6 oktober 2005 niet had mogen geven zonder toestemming van Provinciale Staten, aangezien er sprake is van strijdigheid met het streekplan en reconstructieplan? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met ons eens dat de als informeel aangekondigde commissievergadering van 30 september niet geschikt was om de standpunten van de diverse fracties te vernemen, alleen al omdat de fracties deze zaak niet van tevoren intern hebben kunnen bespreken? Zo nee, waarom niet?

4. Wilt u in verband hiermee aan staatssecretaris Schultz melden dat uw standpunt met betrekking tot de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en de dijkverlegging bij Lent, zoals weergegeven op 6 oktober, een voorlopig standpunt is, in verband met een nog te voeren discussie door Provinciale Staten ?

Afhankelijk van de reactie van het college zal ik mogelijk in tweede instantie een motie indienen.

"De Stentor" over debat hoogwatergeul Veessen
"Pleidooi van SP voor Lent faalt"
Flyer- actie tegen dijkverlegging Lent
SP vraagt spoeddebat aan over hoogwatergeul Veessen en dijkverlegging Lent

U bent hier