h

Heumensoord: provincie wist van loodverontreiniging

28 november 2005

Heumensoord: provincie wist van loodverontreiniging

De provincie Gelderland wist al sinds juli 2004 dat er sprake was van bodemverontreiniging in het bosgebied Heumensoord bij Nijmegen. En wel op de plaatsen waar vroeger de schietbanen van defensie waren. Maar pas in september 2005 zou duidelijk geworden zijn dat het gaat om "actuele humane risico's". Dat melden Gedeputeerde Staten bij de beantwoording van vragen van de SP- fractie.

De SP blijft het vreemd vinden dat er ruim een jaar zit tussen het eerste onderzoek en het moment dat de voormalige schietbanen onlangs met hekken werden afgezet. Al die tijd hebben kinderen op deze plek kunnen spelen. Statenlid Toine van Bergen: "Dit soort stroperige procedures moeten niet mogelijk zijn als er maar enigszins vermoed wordt, dat er sprake is van menselijke risico's".

Gelderland deelt verder mee dat er volgens haar elders in Gelderland geen voormalige schietbanen zijn die ook met loodvervuiling te kampen hebben.

Tekst van de antwoorden op de schriftelijke vragen

Vraag 1: Is het juist dat het oefenterrein op Heimensoord, na het beëindigen van de activiteiten, tot enkele weken geleden vrij toegankelijk is geweest voor het publiek?

Antwoord: Ja. Het terrein is tot week 44 2005 vrij toegankelijk voor publiek geweest. In week 44 is gestart met het afzetten van de verontreinigde locaties.

Vraag 2: Is het juist dat Gedeputeerde Staten al jarenlang op de hoogte waren van de vervui-ling? (De Gelderlander, 27 oktober 2005). Indien dat zo is, waarom hebt u niet eerder maat-regelen genoemen om te bevorderen dat het terrein ontoegankelijk werd voor derden? Temeer daar de afgelopen jaren regelmatig kinderen op de sterk verontreinigde plek speelden?

Antwoord: In juli 2004 brief zijn wij voor het eerst informeel op de hoogte gesteld van de eerste onderzoeksresultaten. Op 30 november 2004 hebben wij van de gemeente Nijmegen een artikel 41 Wbb-melding (vermoeden ernstige verontreiniging) ontvangen. Op 19 januari 2005 hebben wij vastgesteld dat er sprake is van een potentieel geval van bodemverontreiniging en hebben het Ministerie van Defensie schriftelijk verzocht voor 1 januari 2006 aanvullend onderzoek inclu-sief een risicobeoordeling uit te voeren, zodat de ernst en urgentie vastgesteld kunnen worden. Defensie heeft vervolgens de onderzoeken opgestart en in mei 2005 is gestart met het projectteam waarin defensie, provincie en de gemeenten Nijmegen en Heumen zitting hebben. In september 2005 zijn conceptresultaten besproken met de provincie en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). De GGD heeft mondeling bevestigd dat er sprake is van actuele humane risico’s. Wij zijn nog in afwachting van de officiële schriftelijke reactie van de GGD. Begin oktober 2005 is in overleg met diverse partijen, waaronder de provincie, door defensie besloten terreindelen af te zetten en dit middels een persbericht uiterlijk half november 2005 kenbaar te maken.

Vraag 3: Zijn er ook elders in Gelderland buiten gebruik genomen schietbanen van Defensie, die vrij toegankelijk zijn voor het publiek? Zo ja, welke locaties betreft het? Wilt u bevorderen dat Defensie ook deze locaties onmiddellijk afsluit voor het publiek?

Antwoord: Nee, er zijn geen andere buiten gebruik genomen schietbanen van defensie in Gel-derland, die vrij toegankelijk zijn voor het publiek.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

SP roept provincie ter verantwoording over vrij toegankelijke voormalige schietbanen

U bent hier