h

Provincie: Sachem gaat zich houden aan milieuregels over uitstoot

8 november 2005

Provincie: Sachem gaat zich houden aan milieuregels over uitstoot

De Gelderse SP had grote twijfels of de chemische fabriek van Sachem in Zaltbommel zich in de toekomst wel gaat houden aan de Europese en Nederlandse milieuregels. Het bedrijf stoot aanzienlike hoeveelheden gevaarlijke stoffen uit. In antwoorden op schriftelijke vragen stelt het provinciebestuur nu, dat Sachem ook in de toekomst aan alle regels moet voldoen.

Sachem krijgt een nieuwe vergunning, waarover op dit moment gepraat wordt door de provincie met milieu- en bewonersgroepen. Uit een onderzoeksrapport van Haskoning zou je kunnen afleiden, dat het bedrijf straks meer - deels giftige- stoffen gaat uitstoten dan is toegestaan.

De provincie stelt echter dat er nog een officieel besluit genoemen moet worden over de vergunning. En dat getoetst zal worden aan Nederlandse- en Europese regels.

De SP heeft haar twijfels of dit laatste ook daadwerkelijk zal gebeuren. Statenlid Toine van Bergen: "Er wordt gegoocheld met cijfers en normen. De provincie heeft een slechte reputatie als het gaat om het handhaven van Europese regels, die onze gezondheid en het milieu beschermen. We zullen Sachem dan ook kritisch blijven volgen".

Tekst van de vragen en antwoorden

Vraag 1: In een rapport van Haskoning B.V., dat in het aanvraagdossier zit, staat dat de pro-vincie een maximale jaarvracht aan vluchtige organische stoffen (VOS) van 20.064 kilogram per jaar wil toestaan (pagina 7). Is dit juist?

Antwoord: Nee, in het rapport van Haskoning B.V. staat dat bij een aangevraagde productie-capaciteit van 32.000 ton per jaar er ongeveer 20.064 kilogram VOS wordt geƫmitteerd.

Wij beoordelen op dit moment of en onder welke voorwaarden de emissie van VOS kan worden vergund.

Vraag 2: Als dit inderdaad zo is, betekent dat dat de jaargemiddelde VOS-emissie dan 115 mg/m3 bedraagt. Volgens de Nederlandse emissie Richtlijnen (NeR) is slechts maximaal 50 mg/m3 toegestaan. Volgens ontwerp- Europese regels zelfs slechts 5 mg/m3 (Concept-BREF, pagina 356). Daarmee wordt de emissie ruim twee keer zo hoog dan volgens Nederlandse regels is toegestaan, en ruim twintig keer hoger dan van Europa mag. Bent u het met ons eens dat dit onaanvaardbaar is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, het zou onaanvaardbaar zijn indien er bij Sachem feitelijk sprake is van een emissie die twee keer, dan wel twintig hoger ligt dan de NeR en de concept BREF. Dit is echter niet het geval. Op basis van een jaarlijkse VOS-emissie van 20.064 kilogram, bedraagt de gemiddelde concentratie ongeveer 115 mg/m3 . De algemene emissie-eis uit de NeR 2003 is 50 mg/m3. Hierbij stelt de NeR 2003, dat voor bestaande bedrijven, zoals Sachem, tot 31 oktober 2007 een algemene emissie-eis mag gelden van 150 mg/m3.

Deze norm is gebaseerd op het overgangsrecht van de NeR 2000. Bovendien is sprake van een discontinue fluctuerende emissie, waarvoor de algemene eisen veelal niet redelijkerwijs te verlangen zijn. Een emissie-eis van 5 mg/m3 is gebaseerd op een proces waarbij gebruik wordt gemaakt van thermische oxidatie (naverbranding). Dat is bij Sachem niet het geval.

Vraag 3: Bent u bereid in de vergunning normen voor uitstoot van VOS op te nemen die voldoen aan de hierboven genoemde Nederlandse- en Europese regels? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, bij vergunningverlening nemen wij normen op met betrekking tot de uitstoot van VOS en daarbij toetsen wij aan de Nederlandse en Europese regels.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje
Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer
Secretaris

Vragen over uitstoot giftige stoffen bij Sachem in Zaltbommel

U bent hier