h

SP roept provincie ter verantwoording over vrij toegankelijke voormalige schietbanen

2 november 2005

SP roept provincie ter verantwoording over vrij toegankelijke voormalige schietbanen

De statenfractie van de Socialistische Partij (SP) wil dat de provincie Gelderland bij het Ministerie van Defensie aan de bel trekt om ervoor te zorgen, dat alle voormalige schietbanen in onze provincie voor het publiek worden afgesloten. Directe aanleiding is het gegeven, dat op de voormalige schietbanen in het militaire oefenterrein Heumensoord bij Nijmegen ernstige loodvervuiling is geconstateerd. Een woordvoerder van het provinciebestuur liet in de pers weten, dat de verontreiniging al jaren bekend was. Ondanks het feit dat er kinderen op het terrein speelden, bleef het terrein tot voor kort vrij toegankelijk.

In schriftelijke vragen, die statenlid Toine van Bergen vandaag heft gesteld, stelt hij het vreemd te vinden dat de provincie niet eerder heeft ingegrepen. Het Ministerie van Defensie is nu nog eigenaar van het terrein. Van Bergen: “ Maar dat neemt niet weg, dat de provincie verantwoordelijk is voor het welzijn van haar burgers. Zeker ook de kinderen die er jarenlang gespeeld hebben. De SP vindt dat het provinciebestuur al veel eerder bij Defensie aan de bel had moeten trekken”.

De SP heeft ook om een overzicht gevraagd van voormalige schietbanen elders in de provincie. Ze vraagt de provincie om onmiddellijk op te treden, als ook elders deze terreinen nu nog vrij toegankelijk zijn voor het publiek.

Tekst schriftelijke vragen

Aan: de voorzitter van Provinciale Staten
van Gelderland
Dhr. C. Cornielje

Arnhem, 02-11-2005

Geachte voorzitter,

Uit berichten in de media werd ons bekend dat op het voormalige militaire oefenterrein Heumensoord in Nijmegen ernstige loodverontreiniging is geconstateerd. De toplagen van de kogelvangers van de elf schietbanen en handgranaatbaan zouden ernstig verontreinigd zijn. De eerste van de schietbanen zou al in 1978 gesloten zijn.
Hoewel de ernst van de verontreiniging bekend was bij Defensie, de provincie en de gemeente Nijmegen, zouden de voormalige schietbanen pas onlangs voor het publiek ontoegankelijk gemaaakt zijn. Op de betreffende plaatsen speelden regelmatig kinderen.
In verband daarmee stellen wij u de volgende vragen:

1. Is het juist dat het oefenterrein op Heimensoord, na het beeïndigen van de activiteiten, tot enkele weken geleden vrij toegankelijk is geweest voor het publiek?
2. Is het juist dat Gedeputeerde Staten al jarenlang op de hoogte waren van de vervuiling? (De Gelderlander, 27 oktober 2005). Indien dat zo is, waarom hebt u niet eerder maatregelen genoemen om te bevorderen dat het terrein ontoegankelijk werd voor derden? Temeer daar de afgelopen jaren regelmatig kinderen op de sterk verontreinigde plek speelden?
3. Zijn er ook elders in Gelderland buiten gebruik genomen schietbanen van Defensie, die vrij toegankelijk zijn voor het publiek? Zo ja, welke locaties betreft het? Wilt u bevorderen dat Defensie ook deze locaties onmiddellijk afsluit voor het publiek?

Namens de Statenfractie van de Socialistische Partij
Toine van Bergen, statenlid

Kinderen speelden jarenlang op gifgrond

U bent hier