h

College weigert beantwoording vragen over militair vandalisme in Vierhouten

16 december 2005

College weigert beantwoording vragen over militair vandalisme in Vierhouten

"Bij ons moet u niet zijn, gaat u maar elders informeren". Met dit soort zinnen maakt het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland zich ermee af bij de beantwoording van vragen, die de SP- fractie stelde over ontploffingen met asbestverspreiding in Vierhouten. Op het terrein van de voormalige Generaal Winkelmankazerne.

De SP had aan de bel getrokken omdat omwonenden van het terrein hadden geconstateerd dat, bij de ontruiming van het terrein, gebouwen zijn opgeblazen door Defensie. In tenminste één gebouw zou nog asbest aanwezig geweest zijn, dat zich verspreid heeft over de omgeving.

Daarnaast zouden vijf waardevolle bolacacia's zijn opgeblazen. En bij een inspectie van het terrein troffen statenlid Toine van Bergen en Harry Voss van het MilieuAlarmteam restjes asbest aan.

Statenlid Toine van Bergen vindt dat GS van Gelderland hun informatieplicht naar de statenleden niet nakomen. "Als men zegt iets niet te weten moet men het maar gaan uitzoeken, en als college zelf informatie gaan vragen bij instanties als de gemeente Nunspeet en het het Ministerie van VROM. Er zitten op het provinciehuis een groot aantal ambtenaren die er, in full time dienstverband, voor zijn om het provinciebestuur van dienst te zijn. Je kunt van statenleden niet verwachten dat ze over alle onderwerpen zelf in het hele land informatie gaan inzamelen".

De SP- statenfractie zal het college van GS binnenkort aanspreken over deze gang van zaken, die zij als een minachting van statenleden beschouwt.

Beantwoording van de statenvragen

Vraag 1: Bent u ervan op de hoogte dat na sluiting van de kazerne er door Defensie nog grootschalige oefeningen hebben plaatsgevonden, waarbij onder andere het voormalige O & O-gebouw (gebouw voor ontspanning en ontwikkeling) is opgeblazen?

Antwoord: Nee, wij zijn hiervan niet op de hoogte.

De Minister van VROM is in het kader van de Wet milieubeheer aangewezen als vergunningver-lener voor de betreffende inrichting (inclusief het gebruik van explosieven binnen de inrichting). Op naleving van de milieuvergunning wordt toezicht uitgeoefend door de VROM-Inspectie.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nunspeet zijn bevoegd gezag met betrekking tot de sloop van gebouwen.

Vraag 2: Wat vindt u van dit feit, aangezien bekend was bij Defensie dat het gebouw asbest bevatte?

Antwoord: Aangezien wij niet op de hoogte zijn van dit feit en wij niet kunnen beoordelen of Defensie op de hoogte was en wij de specifieke omstandigheden niet kennen, kunnen wij deze vraag niet beantwoorden.

Vraag 3: Is het uitgesloten dat slopers bij hun werkzaamheden in aanraking gekomen zijn met het asbest?

Antwoord: Het is de bevoegdheid van de Arbeidsinspectie toe te zien op de werkomstandig-heden van de slopers. Voorts kan deze vraag niet door ons worden beantwoord aangezien wij niet op de hoogte zijn van de specifieke omstandigheden.

Vraag 4: Is het u bekend dat behalve het O & O-gebouw ook enkele naast het gebouw staande waardevolle bomen (bolacacia's) zijn opgeblazen? Wat vindt u hiervan?

Antwoord: Nee, dit is ons niet bekend. Wij zijn geen bevoegd gezag als het gaat om het kappen van bomen (Bolacacia's). Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nunspeet zijn bevoegd gezag voor wat betreft het kappen van bomen.

Vraag 5: Gaat u er bij Defensie op aandringen dat alsnog alle asbest, en overige nog op het terrein aanwezige afval (o.a. puin, vloerbedekking) van het terrein verwijderd wordt?

Antwoord: Nee, zoals al bij de beantwoording van de voorgaande vragen is vermeld, zijn de VROM-Inspectie, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nunspeet en de Arbeids-inspectie bevoegd gezag voor de handhaving van de toepasselijke regelgeving. Hier is voor ons geen rol weggelegd en er is daarom voor ons geen aanleiding hierover contact op te nemen met het Ministerie van Defensie.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje
Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer
secretaris

Vandalisme van Defensie bij verlaten kazerneterrein

U bent hier