h

De Gelderlander: 'In Gelderland was SP direct kansloos'

21 maart 2007

De Gelderlander: 'In Gelderland was SP direct kansloos'

'De SP maakte in Gelder­land geen moment kans op een plek in het provinciebestuur. De partij was de grote verkiezingswin­naar, maar werd met 7 van de 53 zetels slechts de vierde partij. Bo­vendien verdiende de SP die zege volgens tegenstanders niet. Vriend en vijand vonden dat de fractie slecht werk leverde en aan intern gerommel ten onder ging.'

...zo berichtte de Gelderlander op dinsdag 20 maart. Hieronder de rest van het bericht:

SGP- leider Eppie Klein: „ De uit­slag weerspiegelt een landelijke tendens. Het is geen afspiegeling van het werk dat mensen in de Gelderse Staten hebben verricht.”
Met dat beeld in het achterhoofd werden de onderhandelingen ge­voerd. De collegepartijen CDA en PvdA beschouwden hun neder­laag niet als een afwijzing van hun beleid. Integendeel: ze eisten van de SP dat die het beleid van de af­gelopen jaren juist zou onderschrij­ven, wetende dat dat een onmoge­lijke eis was. Opvallend was dat vooral de PvdA zich scherp tegen­over de SP opstelde. Toen de SP probeerde haar kritiek van voor­heen te nuanceren, zei PvdA-frac­tieleidster Corina van der Valk dat dit een draai was die haar aan kie­zersbedrog deed denken.

(De Gelderlander, 20 maart 2007)

Daarnaast stond in de krant over hoe het in de rest van het land ging het volgende:

Imago van luis in de pels speelt SP parten

SP kan haar winst bij de Statenverkiezingen niet verzilveren.

ARNHEM – SP-leider Jan Marijnis­sen denkt dat de andere politieke partijen koste wat kost willen voor­komen dat de SP in een provincie­bestuur komt. „ De boodschap aan ons is wel duidelijk. Men wil voor­komen dat de SP kan laten zien dat ze kan besturen. In de steden waar we in het college zitten, zijn we bij de laatste verkiezingen per­centueel over het algemeen sterker gestegen dan gemiddeld.”

Ook Hans van Heijningen, alge­meen secretaris op het landelijk partijkantoor in Rotterdam, is pes­simistisch. Hem valt vooral op dat de partijen die de afgelopen vier jaar het bestuur vormden, vooral het bestaande beleid willen voort­zetten. „Wij zijn niet voor aan­schuiven en netjes meedoen. Wij kiezen juist voor verandering.”
Ook speelt het de SP parten dat de partij bekend staat als ‘luis in de pels’, zegt Van Heijningen. „Wij hebben ons niet populair gemaakt met het aan de orde stellen van snoepreisjes.”
In zes provincies ligt de SP er in­middels uit. In Overijssel waren CDA, PvdA en VVD er onder lei­ding van informateur Hendrikx snel uit. Zij gaan samen door. In Gelderland was de SP de eerste partij die aan de dijk gezet werd.
In Friesland, Drenthe, Flevoland en Zeeland praat de SP nog mee, maar vormt zij een kleine fractie, die daarom weinig kans maakt.
Van Heijningen constateert dat de SP nu veel meer moeite heeft haar zege om te zetten in bestuurszetels dan een jaar geleden bij de ge­meenteraadsverkiezingen. De SP werd ook toen buiten veel bestu­ren gehouden, maar kreeg uitein­delijk een plek in 21 steden, waar­onder Nijmegen, Boxmeer, Eind­hoven en Groningen.
Marijnissen had direct na de winst nog hoge verwachtingen om de provincies te gaan besturen. Omge­rekend naar de Eerste Kamer, die 29 mei wordt gekozen door de Pro­vinciale Staten, klom de partij van vier naar twaalf zetels.
De ChristenUnie slaagt er beter in haar verkiezingszege te verzilve­ren. De partij krijgt vermoedelijk een gedeputeerde in Zuid-Hol­land, Gelderland en Groningen. CDA, PvdA en VVD blijven in veel provincies naar verwachting aan de macht, maar zullen die moeten delen met anderen. De drie partijen regeerden acht van de twaalf provincies met zijn drie­en. Alleen in Overijssel komt deze combinatie zeker terug, in andere provincies komt er een partij bij of verdwijnt een van de drie traditio­nele grootmachten.
‘We hebben ons niet populair gemaakt met ons verzet tegen snoepreisjes’

(De Gelderlander, 20 maart 2007)

U bent hier