h

Provincie laat vuil op stort Ennerveld liggen

8 juni 2007

Provincie laat vuil op stort Ennerveld liggen

Bij het Ennerveld in de buurt van Heerde trof de SP een enorme troep aan op een voormalige stortplaats. Er werden zelfs overblijfselen van dode dieren aangetroffen. Statenlid Toine van Bergen stelde er vragen over maar de provincie onderneemt geen actie.

Dode dieren zijn volgens de provincie niet aangetroffen, hoewel ze zelfs op de foto zijn vastgelegd. Bovendien is de provincie niet van plan om zelf de stort af te dekken. In eerste instantie zou het terrein teruggegeven worden aan de natuur. Nu dat niet meer zo is, en er waarschijnlijk vakantiebungalows gebouwd gaan worden, vindt de provincie sanering een verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar die het terrein bezit.

Statenlid Toine van Bergen vindt het onbegrijpelijk dat de rommel er al zolang ligt, en blijft liggen nu de provincie en de projectontwikkelaar met elkaar ruzieën over de saneringskosten. Van Bergen: ‘Ook is het vreemd dat, nu er kosten gemaakt dreigen te worden, de provincie ineens wél akkoord gaat met toename van de recreatiedruk op deze plek in het hart van de Veluwe. Dit terwijl het officiële beleid er juist op gericht is om hier natuur te ontwikkelen.’

De antwoorden op de vragen:

Vraag 1: Is het u bekend dat in het Ennerveld (gemeente Heerde) een voormalige stortplaats ge-vestigd is?
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Bent u ervan op de hoogte dat er op deze voormalige stortplaats (restanten van) veel dode dieren worden aangetroffen?
Antwoord: Nee, bij navraag blijkt dat deze signalen ook niet bij de gemeente Heerde en de boswachter bekend zijn. Ook van de eigenaar hebben wij een dergelijk signaal niet gekregen.

Vraag 3: Bent u ervan op de hoogte dat in het Ennerveld veel afval aan de oppervlakte voorkomt?
Antwoord: Ja, op basis van uitgevoerde onderzoeken en terreinbezoeken is vastgesteld dat afval aan het oppervlak voorkomt. Recente terreininspectie toont aan dat de huidige beeld verge-lijkbaar is met de situatie ten tijde van het tot stand komen van het besluit ernst en urgentie in het kader van de Wet bodembescherming (nr. MW2004.22866, 2 maart 2005).

Vraag 4: Bij omwonenden is onrust ontstaan over deze situatie. Bent u bereid om deze zaak te onderzoeken?
Antwoord: N.a.v. deze vragen hebben wij contact gehad met de gemeente Heerde en hebben wij een terreininspectie gedaan. Uit de terreininspectie blijkt dat er geen wijziging is t.o.v. de situatie in 2005.
Op de locatie was reeds uitgebreid onderzoek gedaan, zowel naar de milieuhygiënische kwaliteit (grond en grondwater) als de natuurwaarde. De uitgevoerde onderzoeken hebben geleid tot een besluit in het kader van de Wet bodembescherming (nr. MW2004.22866, 2 maart 2005). De voormalige stortplaats is aangemerkt als een niet-urgent geval van ernstige bodemveront-reiniging. Dit betekent dat bij het huidige gebruik geen actuele risico’s zijn.
In 2005 is in opdracht van de eigenaar (Ennerveld B.V.) een veldinventarisatie gedaan naar de aanwezigheid van planten, dieren en habitats in het gebied. Deskundigen (SOVON) hebben destijds geen melding gemaakt van dode dieren.

Vraag 5: Bent u met ons van mening dat deze voormalige stortplaats op korte termijn gesaneerd moet worden?
Antwoord: Nee, een sanering hoeft niet op korte termijn ter hand te worden genomen (zie punt 4). Een verbetering van de afdeklaag is gelet op de situatie (afval aan het oppervlak) wel gewenst. De beperkt aanwezige deklaag is voor de eigenaar van het terrein mede aanleiding geweest om in 2004 een saneringsaanpak (verbeteren/aanbrengen deklaag/leeflaag) bij ons in te dienen. Dit plan is door ons beoordeeld en afgekeurd omdat het plan onvoldoende rekening hield met de natuurwaarde van het gebied. Maatregelen moeten worden afgestemd op het behoud van de natuurwaarden (bijvoorbeeld door het gefaseerd aanbrengen van een leeflaag, kwaliteit en grondsoort leeflaag).
De eigenaar heeft vervolgens in overleg met onze afdelingen Bodem en Afval en Landelijk Gebied stappen ondernomen om tot verfijning van het saneringsplan te komen. In dit kader is ook de onder punt 4 genoemde veldinventarisatie verricht.

Omdat de door de eigenaar beoogde ontwikkeling (verblijfsrecreatie) uit natuuroogpunt niet ge-wenst is, heeft de provincie het afgelopen jaar, in het kader van groei en krimp, onderhan-delingen gevoerd met de eigenaar over aankoop van het terrein (terrein van de voormalige stortplaats en het naastgelegen te ontwikkelen terrein voor vakantiebungalows). Als gevolg van deze onderhandelingen is het traject om tot verfijning van de saneringsaanpak
tijdelijk stopgezet.

Recent is echter medegedeeld dat de provincie, gelet op de vraagprijs, afziet van aankoop. Nu verkoop van het terrein van de baan is zal de eigenaar de ontwikkelingsplannen, wellicht iets bijgesteld, hervatten. In dat kader is waarschijnlijk ook de uitvoering van de bodemsanering weer actueel. Reden voor ons om contact op te nemen met de eigenaar met de vraag om het traject om tot verfijning van de saneringsaanpak te komen, weer ter hand te nemen. Tevens zullen wij de wijze waarop het terrein is afgesloten agenderen. Wij zullen vanuit de rol van bevoegd gezag Wet bodembescherming de plannen toetsen en de uitvoering controleren. Daarnaast spelen de Natuurbeschrermingswet en de Flora- en Faunawet hier een rol.

Ongerustheid over dode dieren op voormalige stortplaats

U bent hier