h

Vraagtekens SP Gelderland bij uitbreiding luchthaven Lelystad

20 juli 2007

Vraagtekens SP Gelderland bij uitbreiding luchthaven Lelystad

De Gelderse SP heeft vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland over de gevolgen voor de noordelijke Veluwe van de eventuele uitbreiding van luchthaven Lelystad.

Statenleden Alex Mink en Eric van Kaathoven vragen van het provinciebestuur om bezwaar te maken tegen de uitbreiding vanwege de overlast die deze in Gelderland (Veluwe) zal veroorzaken. De overlast zit hem niet alleen in de vliegbewegingen maar ook in het verkeer van en naar de luchthaven. De SP vreest negatieve gevolgen voor bewoners van en recreanten op de Veluwe.

Hieronder de vragen:


aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

Momenteel zijn er plannen om luchthaven Lelystad uit te breiden. Deze uitbreiding zal op termijn grote gevolgen hebben voor de noordelijke Veluwe vanwege de toename van het verkeer en vliegbewegingen. Daarnaast voorzien wij grote schade voor het milieu. Wij vrezen ook dat de uitbreiding van de luchthaven schade zal toebrengen aan de recreatiesector op de Veluwe.

De indieners willen door middel van deze vragen graag een helder beeld krijgen van de stand van zaken en de Gelderse rol in deze kwestie.

Vragen

1. Luchthaven Lelystad heeft op 12 december 2006 enkele vliegroutes gepresenteerd. Een van deze routes ligt boven Hierden en Hulshorst. Luchthaven Lelystad geeft aan dat zij in het MER een meest milieuvriendelijk alternatief zal aangeven, wat overigens ook verplicht is. Men constateert ook dat de voorgestelde routes weerstand oproepen.

Welke rol heeft het college van Gedeputeerde Staten in deze kwestie? In hoeverre is uw college betrokken bij het vaststellen van deze routes?

2. De uitbreiding van luchthaven Lelystad is MER-plichtig op grond van artikel 7.2 Wet Milieubeheer jo. Artikel 2 Besluit milieu-effectrapportage 1994 aangezien de voorgenomen verlenging van de startbaan met 2100 meter onder de classificering van bijlage C [i] valt. Momenteel bevindt de MER zich in de ontwerpfase [ii] en is er een Planologische Kernbeslissing door het Rijk genomen. Heeft de provincie Gelderland tot nu toe aan het bevoegd gezag (i.c. de minister van Verkeer en Waterstaat) een standpunt laten weten? Zo ja, wat is de inhoud van uw standpunt? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om, wanneer de MER in de inspraakfase in de zin van artikel 7.23 Wet Milieubeheer komt, aan het bevoegd gezag uw inbreng over de inhoud van de MER duidelijk te maken?

4. Bent u het met ons eens dat de uitbreiding van luchthaven Lelystad negatieve consequenties heeft voor de luchtkwaliteit en voorzienbare geluidhinder rondom de vliegroutes zoals deze momenteel bekend zijn?

5. Welke gevolgen voorziet u als het gaat om de toename van het verkeer, en daaruit voortvloeiende effecten zoals geluidhinder en verminderde luchtkwaliteit, op de provinciale weg N302 rond Harderwijk? Kunt u een beeld schetsen van de huidige verkeersintensiteit en milieueffecten van de N302? Bent u het met ons eens dat de uitbreiding van de luchthaven zal zorgen voor een onwenselijke toename van het verkeer op de N302, mede gelet op de toch al toenemende verkeersintensiteit vanwege de aanleg van het industrieterrein Lorentz Oost?

6. Bent u bereid om te zijner tijd bezwaar te maken tegen de uitbreiding van de luchthaven, in het belang van de inwoners van de Veluwe? Zo nee, waarom niet en op welke juridische grondslag is een bezwaarprocedure volgens u onhaalbaar?

U bent hier