h

Fusie Scherpenzeel en Woudenberg: wat wil de provincie Gelderland?

23 november 2007

Fusie Scherpenzeel en Woudenberg: wat wil de provincie Gelderland?

De Gelderse gemeente Scherpenzeel wil fuseren met de Utrechtse gemeenten Woudenberg en Renswoude. De laatstgenoemde gemeente wil niet tot een nieuwe gemeente fuseren. SP-statenleden Alex Mink en Agnes Lewe willen daarom graag van het Gelderse college van Gedeputeerde Staten weten hoe zij tegen deze fusieplannen aankijken. Voor ons telt vooral de steun onder de bevolking en bij de gemeenteraden. Een gemeentelijke fusie zonder voldoende steun zien wij niet zitten.

De gemeenteraad van Scherpenzeel heeft op 29 maart j.l. een besluit genomen over de vorming van een RSW+-gemeente. De gemeenteraad heeft toen de wens uitgesproken om te komen tot een fusie tussen de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. De bevolking van de gemeente Renswoude heeft zich in september in een referendum tegen een fusie uitgesproken.
De gemeenteraad van Renswoude heeft de uitslag van dit referendum overgenomen.
In april 2007 heeft de gemeenteraad van Woudenberg het besluit genomen om een profielschets voor een fusie met de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude op te stellen.

Op 4 oktober j.l. heeft de gemeenteraad van Scherpenzeel de profielschets “Eenheid in verscheidenheid” vastgesteld. De provincie Gelderland is op basis van dit raadsvoorstel verzocht om een procedure op grond van de Wet Arhi te starten.

Naar aanleiding hiervan stellen wij de volgende vragen:

1. Deelt het college de conclusie van de gemeenteraden van Scherpenzeel en Woudenberg dat een fusie tussen beide gemeenten onderzocht moet worden?

2. Deelt het college onze mening dat een gemeentelijke herindeling moet berusten op voldoende en duidelijk aanwezige steun vanuit de bevolking en de gemeenteraden?

3. Is het college het met ons eens dat een fusie tussen Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel, gelet op de mening van de gemeenteraad van Renswoude, geen haalbare zaak is en dat het verzoek van de gemeente Scherpenzeel zich moet richten op een eventuele fusie tussen de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel?

4. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben enkele statenvragen van de leden van Provinciale Staten van Utrecht Jonkers en Bersch (beiden SP) over het draagvlak voor de fusie in de gemeente Renswoude beantwoord. De vragen en de beantwoording door GS van Utrecht hebben wij op pagina 2 als bijlage toegevoegd. Uit de beantwoording blijkt dat GS van Utrecht in feite de wens van de bevolking en gemeenteraad van Renswoude negeert en op basis van de bestuurlijke situatie oordeelt dat een fusie tussen de gemeenten Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel noodzakelijk is. Wat is uw mening over de houding van GS van Utrecht ter zake?

Provincie Utrecht sluit herindeling Renswoude niet uit (SP-fractie in Provinciale Staten van Utrecht)

U bent hier