h

Antwoorden op vragen over verdwijnen Gelderse bibliotheken teleurstellend

10 april 2013

Antwoorden op vragen over verdwijnen Gelderse bibliotheken teleurstellend

Het college van Gedeputeerde Staten heeft onlangs gereageerd op de vragen die door SP-statenlid Peter de Vos gesteld zijn. Het college geeft aan dat er periodiek overleg plaats vindt met het Gelderse bibliotheeknetwerk maar dat het niet vooraf op de hoogte gesteld wordt van bezuinigingen en bibliotheeksluitingen in de Gelderse gemeenten. GS beschikt noch over oude, noch over actuele gegevens betreffende het aantal bibliotheekvoorzieningen in Gelderland ener is geen Gelders bibliotheekplan in de maak. Pas in juni 2013 komt er meer informatie beschikbaar.

Woordvoerder Peter de Vos is teleurgesteld in de antwoorden op zijn vragen over bibliotheken in Gelderland: " Het lijkt wel of GS de laatste 2 regels van motie 51 van SP en PvdA volledig over het hoofd heeft gezien. Daarin staat dat gedeputeerde na overleg met de betrokkenen in juni 2013 een plan moet presenteren waarin ze duidelijk maakt hoe een kwalitatief hoogwaardig Gelderse bibliotheeknetwerk in stand wordt gehouden. De gedeputeerde spreekt tegen dat er in juni een plan moet komen voor het behoud van een netwerk van kwalitatief goede bibliotheekvoorzieningen en ze schuift de beantwoording van vragen voor zich uit."

Uit de beantwoording blijkt dat er periodiek overleg plaats vindt met het " Gelderse bibliotheeknetwerk". Maar tijdens die bijeenkomsten worden geen gegevens uitgewisseld over mogelijke sluitingen van of bezuinigen op bibliotheekvoorzieningen in de diverse gemeenten. De gedeputeerde beschikt niet over gegevens die betrekking hebben op de spreiding van de bibliotheken in Gelderland. Dat geldt niet alleen voor de actuele informatie maar ook voor de informatie uit het verleden. De Vos: “Het is de SP-fractie onduidelijk hoe de gedeputeerde zonder deze basale gegevens tot wel overwogen besluiten kan komen."

In motie 51 geeft PS aan dat het instant houden van het Gelderse bibliotheeknetwerk door bezuinigingen van provincie en gemeenten gevaar loopt en dat het instand houden als verantwoordelijk van de provincie wordt gezien. Gemeenten en bibliotheken hebben onvoldoende middelen om zonder ondersteuning van de provincie hun bibliotheken open te houden. Om die reden, hebben Provinciale Staten, in motie 51 van PvdA en SP de gedeputeerde de opdracht gegeven samen met gemeenten en bibliotheken een strategie (lees plan) te ontwikkelen om het netwerk van Gelderse bibliotheken in stand te houden dan wel te verbeteren. Daarbij is gevraagd extra aandacht te geven aan de criteria waaraan bibliotheekvoorzieningen moeten voldoen. Dat alles in de wetenschap dat dit financiële consequenties kan hebben voor de provincie.

De SP-fractie maakt zich zorgen over de verdwijnende bibliotheekvoorzieningen in Gelderland en is er met deze antwoorden niet gerust op dat het college de aangenomen motie voortvarend uitvoert.

De vragen van de SP en de antwoorden van het college:

Vraag 1:
Bent u vooraf op de hoogte gesteld van het sluiten van of bezuinigen op bibliotheekvoorzieningen door deze gemeenten?
Antwoord:
Neen, wij zijn hiervan niet vooraf op de hoogte gesteld.

Vraag 2:
Zo nee, wat vindt u van het feit dat door uw partners "achter uw rug om" voorzieningen worden wegbezuinigd of gesloten terwijl u zegt samen te werken met de gemeenten, bibliotheken en Biblioservice om het netwerk van bibliotheekvoorzieningen te behouden?
Antwoord:
Gemeenten hebben hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het in stand houden van bibliotheekvoorzieningen. Zoals ook wettelijk is vastgelegd, stimuleren wij de samenwerking
binnen het provinciale bibliotheeknetwerk. Door middel van de "Regels subsidieverstrekking openbaar bibliotheekwerk" stimuleren wij de mogelijkheid om vestigingen in kleine kernen in stand te houden en te verbeteren. De Gelderse bibliotheekbranche werkt samen in de stichting Samenwerkende Gelderse Bibliotheken - SGB - die wordt ondersteund door Biblioservice
Gelderland. De SGB ontplooit gezamenlijk initiatieven om het bibliotheekwerk te verbeteren en te versterken, bijvoorbeeld via projecten als Bibliotheek op school. Wij gaan hier in de toegezegde Statenbrief op in.

Vraag 3:
Zo ja, hoe rijmt dat met het feit dat u tijdens de voorjaarsnota 2013 met een alomvattend plan komt om een netwerk van kwalitatief hoogwaardige bibliotheken (en verwante voorzieningen) te behouden?
Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2.

Vraag 4:
Wanneer heeft u de gemeenten en bibliotheken op de hoogte gesteld van het feit:
- dat u tijdens de voorjaarsnota 2013 een Gelders bibliotheekplan zult presenteren met als doel het behouden van het netwerk van kwalitatief hoogwaardige bibliotheekvoorzieningen die moeten voldoen aan eenduidig geformuleerde criteria;
- dat u daarbij, indien noodzakelijk voor de uitvo ering van motie 51, een voorstel zult doen aan PS om de daartoe benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.
Antwoord:
Het Gelderse bibliotheeknetwerk is geïnformeerd via het periodieke overleg dat met hen wordt gevoerd. In eerste instantie hebben de afzonderlijke bibliotheken de gemeenten geïnformeerd.
Ook hebben wij de gemeenten geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden via de extra middelen die door u beschikbaar zijn gesteld. Er is geen bibliotheekplan. Daarom is daarover niet gecommuniceerd. Daar wordt in de motie geen gewag van gemaakt. De motie luidt: "samenmet alle betrokkenen criteria vast te stellen waaraan een bibliotheekvoorziening ten minste moet voldoen en een strategie te ontwikkelen voor het behoud van een netwerk van kwalitatief goede bibliotheekvoorzieningen". Zoals toegezegd, zullen wij u hierover een Statenbrief aanbieden voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota 2013.

Vraag 5:
Kunt u ons een actueel overzicht geven van alle in 2011, 2012 en de eerste maanden van 2013 reeds gesloten bibliotheekvoorzieningen uitgesplitst in volwaardige bibliotheken, bibliotheken voor de jeugd, bibliobushaltes en andere bibliotheekvoorzieningen?
Antwoord:
Voor de beantwoording van uw vraag is het noodzakelijk een inventarisatie naar de stand van zaken bij alle gemeenten te verrichten. Hiervoor is de medewerking van de gemeenten
noodzakelijk. Wij zullen deze inventarisatie voegen bij eerder genoemde Statenbrief.

Vraag 6:
Kunt u ons een actueel overzicht van de Gelderse bibliotheekvoorzieningen geven die op de nominatie staan om in de resterende maanden van 2013 en in 2014 gedeeltelijk dan wel volledig te worden gesloten, uitgesplitst in volwaardige bibliotheken, bibliotheken voor de jeugd, bibliobushaltes en andere bibliotheekvoorzieningen?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 5.

U bent hier