h

Steun in staten voor SP-plan ‘Gelderland Bouwt Mee

26 juni 2013

Steun in staten voor SP-plan ‘Gelderland Bouwt Mee

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 26 juni heeft de SP-fractie haar plan om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw toegelicht. Diverse fracties gaven aan wel iets in het plan te zien. De SP-fractie gaat de zomer gebruiken om het plan verder uit te werken.

Op 26 juni vond de behandeling van de Voorjaarsnota plaats in provinciale staten van Gelderland. De SP-fractie maakte van de gelegenheid gebruik om haar plan ‘Gelderland bouwt mee’ toe te lichten. Fractievoorzitter Eric van Kaathoven gebruikte zijn hele eerste termijn om erover te praten. Eerst stond hij stil bij de ellende die de aanhoudende crisis en toenemende werkloosheid voor veel mensen betekent. Van Kaathoven: ‘Werkloosheid doet iets met mensen. Het gaat om veel meer dan geld alleen. Iemands identiteit is nauw verbonden met iemands werk.’ Hij constateerde dat alle fracties de crisis en werkloosheid zorgen baren, maar dat over de oplossing verschillend wordt gedacht.

De SP pleitte er bij monde van haar fractievoorzitter voor om ‘niet met een grote zak geld aan de kant te blijven staan terwijl de werkloosheid alsmaar toeneemt’. Wat de SP betreft worden mooie woorden van de provinciale politici onderstreept met ‘nog mooiere’ daden. Het antwoord van de SP-fractie op de crisis is het plan ‘Gelderland bouwt mee’. Hij wees erop dat in de bouw dagelijks 7 bedrijven failliet gaan en 125 mensen hun baan verliezen. Van Kaathoven: “Het SP-plan maakt met een investering van 200 miljoen van de Nuon-miljarden een investering van 1,5 miljard in sociale woningbouw los.”

Steun

Verder wees hij op de positieve reacties van woningbouwcorporaties en van de bouwsector. Zij vinden het plan ambitieus maar realistisch. Het levert banen en huizen op en is goed voor Gelderland. Ook andere fracties in de staten bleken het plan te steunen. GroenLinks en 50plus deden dat expliciet. Andere fracties pleitten ook voor investeren in de bouw (en het ambacht) maar zien dat ruimer.

Veel fracties, waaronder ook de SP, steunden een motie vanuit de coalitiepartijen waarin het college verzocht wordt met voorstellen te komen voor robuuste investeringen in de Gelderse samenleving onder andere de bouw. Om zo de crisis en de werkloosheid te lijf te gaan, deels met geld uit het Nuon-vermogen. Het zou dus goed kunnen dat sociale woningbouw daar een onderdeel vanuit gaat maken.

Snelheid
De SP-fractie diende zelf een motie in waarin werd verzocht 200 miljoen beschikbaar te houden zodat de staten in september al tot instelling van een investeringsfonds kunnen beslissen. Na antwoord van gedeputeerde Markink dat dat sowieso zou kunnen, werd die motie ingetrokken. De fractie gaat nu de zomer gebruiken om met andere fracties te komen tot een verder uitgewerkt plan. Van Kaathoven: “Het is mooi dat nu bijna alle fracties bereid zijn Nuon-gelden te investeren in Gelderland. Ook heel goed dat het college als huiswerk heeft meegekregen om met voorstellen te komen. Alleen gaan wij daar niet op wachten. We gaan dus ook verder op ons eigen plan. Het mooie van het SP-plan is dat het heel snel uitgevoerd kan worden en dus een snelle impuls voor de Gelderse bouw, en daarmee de economie, kan opleveren. Het gaat om plannen van woningcorporaties die er nu al zijn maar in de ijskast gezet zijn omdat ze geen geld hebben.”

Plan Gelderse SP om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw

U bent hier