h

SP is kritisch over het Uitvoeringsplan Leefbaarheid

1 juli 2016

SP is kritisch over het Uitvoeringsplan Leefbaarheid

Het provinciale 'uitvoeringsplan leefbaarheid' is teleurstellend. Dat stelt de Gelderse SP die vindt dat de groeiende tweedeling in de samenleving het grootste gevaar is voor de leefbaarheid. De provincie wil met namen aanhaken bij 'energieke initiatieven' vanuit de samenleving maar vergeet daarbij volgens de SP dat deel van de bevolking dat niet goed in staat is zelf initiatieven te nemen. De SP ziet liever dat de provincie zelf aan de slag gaat om de tweedeling tegen te gaan.

“Het beleid zoals dat door het College van Gedeputeerde Staten (GS) voor het verbeteren en in stand houden van de leefbaarheid wordt voorgesteld, lijkt eerder op het meegaan in een trend in de samenleving, dan een reactie om die trend tegen te gaan.” volgens SP-Statenlid Eric van Dijk. Waar hij op doelde is de voortschrijdende tweedeling in de samenleving. Enerzijds de happy few die dankzij een goede opleiding en levensstandaard in staat zijn om te genieten van al het goede in het leven. En anderzijds het deel van de samenleving waar de klappen vallen, omdat er bezuinigd wordt op de zorg, de toeslagen, de maatschappelijke ondersteuning.

SP Statenlid Van Dijk gaf aan dat het leefbaarheidsbeleid, zoals dat nu wordt voorgesteld door GS, vooral wil aansluiten bij de energieke initiatieven in de samenleving. De SP pleit juist voor een beleid dat gericht is op dat deel van de samenleving dat – vaak door oorzaken buiten hun eigen invloed – niet goed in staat is om voor zichzelf op te komen. Van Dijk pleitte voor een beleid dat gericht is op de zwakken in de samenleving bij wie het ontbreekt aan initiatieven om de leefbaarheid te verbeteren. Bijvoorbeeld door het zorgen voor een goede OV-verbinding in elk dorp en in elk dorp een OV-Oplaadpunt. Maar ook voldoende (betaalbare) sociale huurwoningen, bijvoorbeeld door niet te slopen, maar te renoveren. En ook tegengaan van eenzaamheid, aandacht en begeleiding voor mantelzorgers.

Om dat te bereiken heeft de SP aangedrongen op financiële zekerheid voor de ondersteuningsinstellingen (alliantie) op het gebied van de leefbaarheid. Zij bezitten de kennis en het netwerk om de verschillende doelgroepen te bereiken en zijn bereikbaar voor vragen uit onze samenleving. De gedeputeerde mevr. Schouten heeft, na aandringen van o.a. de SP, een bedrag van 3,5 miljoen euro gereserveerd voor de alliantie voor 2017. De alliantie heeft echter gelijk aangegeven dat een dergelijk bedrag voor hen onvoldoende is.

Het “Uitvoeringsplan Leefbaarheid” is volgens de SP veel te algemeen geformuleerd. De SP verwacht van Gedeputeerde Schouten een krachtdadige aanpak van dit voor alle inwoners van Gelderland belangrijke onderwerp en een goed uitgewerkt uitvoeringsplan. Dat zeer beknopte uitvoeringsplan stelt de SP-fractie teleur. Daarom heeft de SP in dit stadium tegen het “Uitvoeringsplan Leefbaarheid” gestemd.

Reactie toevoegen

U bent hier