h

Hoog tijd voor een ambitieus Gelders klimaatplan

16 februari 2018

Hoog tijd voor een ambitieus Gelders klimaatplan

Foto: Bas Stoffelsen

Acht fracties uit de Gelderse Staten hebben het initiatief genomen om een Klimaatplan te maken. Zij willen daarmee het Klimaatakkoord van Parijs vertalen naar Gelderland. De ambities zijn hoog: 55% minder uitstoot van broeikasgassen in Gelderland in 2030. En de éigen organisatie is in 2030 of eerder klimaatneutraal. Het plan spoort de provincie aan om samen met anderen stevige stappen te zetten.

SP-Statenlid Paul Kusters is een van de initiatiefnemers: “Het is voor de meeste mensen duidelijk dat de verandering van het klimaat ingrijpende gevolgen heeft en dat handelen noodzakelijk is. We moeten meer doen dan het energiegebruik verminderen. Het vraagt ook om bewustwording bij alle activiteiten waarbij broeikasgassen worden uitgestoten. Dit voorstel geeft dat wind in de rug. We willen meer richting, concrete projecten en een grote, eigen verantwoordelijkheid van de provincie.”

Vorige week bezocht de SP-Statenfractie een groene modelwoning in Nijmegen. Een mooi voorbeeld van hoe we kunnen verduurzamen.

De indieners van het plan realiseren zich dat het geen gemakkelijke opgave is voor het provinciebestuur. En kostbaar bovendien. Maar het is hard nodig en de provincie kan een belangrijke rol spelen bij het steunen van concrete projecten op het terrein van circulaire economie en schone technologie.

Kusters: “Het is belangrijk dat er ook draagvlak is in de samenleving. Als de provincie plannen maakt waarvan de meerwaarde niet onderkend wordt door de inwoners van Gelderland dan doen we iets niet goed. Het is daarom belangrijk dat we de inwoners van Gelderland betrekken want klimaatbeleid grijpt in op de leefwereld van ons allemaal. We nodigen daarom ook alle Gelderlanders van harte uit om met ideeën te komen die ons Klimaatplan kunnen versterken. De ervaring leert dat uit onverwachte hoek soms geweldige oplossingen voor complexe problemen worden aangedragen”

De acht partijen die het klimaatinitiatief hebben ingediend zijn SP, VVD, CDA, D66, PvdA, Christen Unie, GroenLinks en 50Plus. De commissie EEM bespreekt in haar vergadering van 21 februari het klimaatinitiatief en de ‘Wensen en Bedenkingen’ van de Gedeputeerde Staten. In de Statenvergadering van 7 maart wordt het initiatiefvoorstel officieel aangeboden aan de Staten en met de leden en de gedeputeerden besproken.

De stukken zijn te vinden op https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/431457

Reactie toevoegen

U bent hier