h

Vragen SP over vuile grond in kleiput Winterswijk

6 november 2018

Vragen SP over vuile grond in kleiput Winterswijk

Foto: Eric van Dijk

De Gelders SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over de mogelijke aantasting van een grondwaterbeschermingsgebied bij Winterswijk door vervuilde grond in een kleiput te storten. De SP-afdeling in Winterswijk is inmiddels een petitie gestart tegen het plan om de kleiput te verondiepen.

De kleiput aan de Driemarkweg heeft volgens de gemeente Winterswijk in de huidige situatie een lage natuurwaarde. Omwonenden en lokale recreatieve vissers spreken dat volmondig tegen. Ongeveer 10 jaar geleden heeft Platform Natuur en landschap het idee ingebracht om de natuurwaarde te verhogen door de kleiput te verondiepen. De gemeente Winterswijk heeft dit voorstel omarmd. Maar daarbij wil men gebruik gaan maken van vervuilde grond om de kleiput minder diep te maken. Er is sprake van een grondwaterbeschermingsgebied op een aantal honderden meters van de betrokken locatie.

SP-Statenlid Eric van Dijk maakt zich ernstige zorgen: “Het inbrengen van vervuilde grond in de kleiput kan zorgen voor van aantasting van het grondwaterbeschermingsgebied. De provincie is bevoegd gezag voor de grondwaterkwaliteit. Zij moeten er op toezien dat er geen vervuiling optreedt. Ook omwonenden en recreanten vrezen de gevolgen voor het milieu in de omgeving. En het is natuurlijk vreemd om vervuilde grond te gebruiken op het moment dat je juist de natuurwaarde in een gebied wil verbeteren.”

Daarom heeft de SP de volgende vragen gesteld:

  1. Zijn Gedeputeerde Staten (GS) bekend met de ontwikkelingen in Winterwijk rond het gebied Driemarkweg en omgeving?
  2. Wat zijn de uitkomsten van de bemonstering en de analyse van de gronden die gestort zullen gaan worden in de kleiput aan de Driemarkweg, met name de gemeten waarden van de 8000 kuub grond op de voormalige locatie van ProRail? Als er nog geen 0-meting heeft plaatsgevonden, bent u bereid om daarop aan te dringen bij de gemeente Winterswijk?
  3. Wat zijn de gevolgen voor de waterkwaliteit, zowel voor het oppervlaktewater als grondwater ter plaatse? Is de vervuilingen wel of niet geïsoleerd? Is de vervuiling wel of niet oplosbaar?  De provincie is bevoegd gezag voor de grondwaterkwaliteit.
  4. Wat zijn de kansen op verspreiding van de vervuilingen zowel via oppervlakkige en diepere grondwaterstromen dan wel via oppervlaktewater?  De provincie is be­voegd gezag voor de grondwaterkwaliteit.
  5. Wat zijn de gevolgen voor beschermde en niet beschermde soorten planten en dieren? Is een toets Wet Natuurbescherming uitgevoerd, m.a.w. kan worden uit­gesloten dat er negatieve effecten op de natuur zullen zijn? Heeft de provincie in beeld of hier beschermde soorten voorkomen? Zo ja, welke soorten zijn dit en wat voor gevolgen kan verondiepen met vervuilde grond hebben voor deze be­schermde soorten? De provincie is in het kader van de Wet Natuurbescherming bevoegd gezag.
  6. Hoe wordt in dit kader omgegaan met de zorgplicht vanuit de Wet Natuurbescher­ming? De provincie is in het kader van de Wet Natuurbescherming bevoegd gezag.
  7. Wat zijn de kansen dat de vervuilingen worden opgenomen in de ecologische kring­loop? Vervuilende stoffen zoals PAKS zijn persistent en worden niet afgebroken.
  8. Wat zijn de gevolgen voor de functie viswater?
  9. Wat zijn de gevolgen voor de functie zwemwater? De kleiput was in de afgelopen zomer één van de weinig plassen die gezond bleef als zwemwater.
  10. Wat zijn de kansen op eutrofiëring van de plas vanwege verondieping met vervuilde grond, en daarmee ook op algenbloei?

De petitie is inmiddels door 875 mensen ondertekend (stand op 6 okt. 2018).

Reactie toevoegen

U bent hier