h

Geitenstal of de Gelderlanders?

27 februari 2019

Geitenstal of de Gelderlanders?

Foto: SP

‘Gedeputeerde Staten laat inwoners in de steek als het om hun gezondheid gaat’, zegt Astrid Vollebregt, Statenlid voor de SP Gelderland. Zij vindt dat het provinciebestuur moet optreden tegen uitbreidende geitenhouderijen en zich niet moet verschuilen achter bureaucratische regeltjes.

"Als het aan Gedeputeerde Staten ligt dan zijn mensen op het platteland vogelvrij verklaard. Dit blijkt uit het volgende: In Gendt wil een geitenhouder zijn stal met 700 geiten uitbreiden naar 2250. Gezien de uitbraak van de Q-koorts én de vaststelling, door het RIVM, dat binnen 2 km van een geitenstal er een verhoogd risico is voor omwonenden op longziektes, hebben omwonenden van betreffende stal bezwaar ingediend. Zij vochten door tot aan de Raad van State (RvS). Zij werden in hun gelijk gesteld. De RvS stelde dat om reden van de gezondheidsrisico’s de uitbreiding van deze stal definitief van de baan was. De RvS heeft, bij wijze van spreken, de deur voor de geitenhouder dichtgedaan.

De geitenhouder is niet onder de indruk van deze uitspraak en zoekt een omweg. Hij klopt op de achterdeur en vraagt binnen de Natuurwet/Omgevingswet alsnog een vergunning aan bij de provincie Gelderland. Daarvoor is een Verklaring van geen Bedenkingen nodig van de provincie. De aanvraag wordt in behandeling genomen. Dat verbaasde de SP zeer en daarom vroegen wij een debat aan in de Statenvergadering van 30 januari j.l. Omwonenden hadden plaats genomen op de publieke tribune. Tot aller grote verbazing stelde gedeputeerde Peter Drenth (CDA) dat hij niet anders kon dan deze Verklaring van geen Bedenkingen af te geven, al gaf hij toe dit niet te kunnen uitleggen.

Daarop besloot de SP de rechten van omwonenden aan de orde te stellen in enkele schriftelijke vragen: 1. Wat het recht van omwonenden, 2. Hoe het kan dat zij gelijk krijgen van de Raad van State en toch in de kou staan, 3. Hoe verwijtbaar zal het zijn als een omwonende longontsteking krijgt en eraan komt te overlijden, 4. Is het niet beter om de uitspraak van de RvS voorrang te geven en de Verklaring van geen Bedenkingen op die grond niet af te geven. 5. Zou het niet beter zijn om een rechter zich daar over uit te laten spreken. Het enige antwoord van GS op al deze wezenlijke vragen was een verwijzing naar één antwoord namelijk: dat de geitenhouder alle recht had om deze vergunning en verklaring aan te vragen. Feitelijk werd er in het geheel niet inhoudelijk geantwoord op al onze vragen. Daar kunnen wij ons, in het belang van de omwonenden, de volksgezondheid en het dierenwelzijn, niet bij neerleggen.

Hoe kan het recht van een veehouder zwaarder wegen dan de rechten en gezondheidsrisico’s van omwonenden? Is het verstandig van GS om een uitspraak van de RvS te negeren en daarmee de Gelderlanders vogelvrij te verklaren? De SP is van mening dat iemand die een besluit neemt voor 100% verantwoordelijk is voor alle consequenties die daaruit voortvloeien. In dit geval GS. Zij nemen nu de verantwoording niet die ze hebben voor de mensen die op het platteland wonen. GS lijken zich te verschuilen achter regelgeving. Als regels elkaar blijken tegen te werken dan zou men iets met die regels moeten doen teneinde de belangen van alle Gelderlanders te behartigen.

De SP vindt een en ander onacceptabel. Om de rechten van alle mensen in het buitengebied te kunnen verdedigen vragen wij in de Statenvergadering, van woensdag 27 februari 2019, hierover een debat aan. Daarbij zullen wij een motie indienen waarin de SP stelt dat GS het advies van de RvS moet opvolgen en daarom een Verklaring van geen Bedenkingen niet kan afgeven of, zo dit al gebeurd is, deze onmiddellijk moet intrekken.

Er zou toch lering moeten zijn getrokken uit de verschrikkelijke gang van zaken rondom de Q-koortsuitbraak in Noord Brabant, waarvan de gevolgen nog steeds groeien. Wat in de bovenstaande kwestie zeker wringt is dat er rondom de stal al mensen met longproblemen wonen. Bovendien, de door de GG&GD gemeten waardes bij de stal zijn drie tot zes keer te hoog. De Q-koortsbacterie kan muteren. Dat is door zowel de GG&GD als het RIVM verklaard. Als dit gebeurt in een enorme stal zoals in Gendt dan is het leed niet te overzien voor de omwonenden en evenmin voor de dieren. GS heroverweeg het besluit en houd Gelderland gezond en veilig."

Astrid J.A. Vollebregt-de Groot

Statenlid SP Gelderland

Reactie toevoegen

U bent hier