h

Schriftelijke vragen SP aan GS van Gelderland over Fibroned

22 december 2003

Schriftelijke vragen SP aan GS van Gelderland over Fibroned

T.a.v. dhr. J. Kamminga, voorzitter

Arnhem, 22-12-2003
Betreft: milieuvergunning Fibroned Apeldoorn

Geacht College,

De statenfractie van de SP heeft met grote zorg kennisgenomen van een artikel in "de Stentor" van heden, volgens welke u zou overwegen om de milieuvergunning van Fibroned te versoepelen. Daarom stellen wij u de navolgende vragen:

1. Is het juist dat u, volgens een artikel in "De Stentor" (voorheen de Apeldoornse Courant) van 22 december 2003, van plan bent om de milieuvergunning van Fibroned (installatie voor het verbranden van kippenmest) in Apeldoorn soepeler te maken? Met andere woorden: dat u meer uitstoot van stoffen wilt gaan toestaan dan aanvankelijk de bedoeling was?

2. Is het juist dat het Ministerie van VROM druk op u heeft uitgeoefend, omdat het Ministerie vond dat de voorwaarden die uw College wilde stellen te streng zijn?

3. Volgens hetzelfde artikel in "De Stentor" (voorheen de Apeldoornse Courant) van vandaag beroept het Ministerie van VROM zich op nieuwe wetgeving, namelijk het "Besluit verbranden afvalstoffen", die het komend voorjaar gereed is. Is dit juist?

4. Waarom wijkt u voor u de druk van het Ministerie van VROM, en bent u van plan over tot versoepeling van de vergunningvoorwaarden, terwijl de Raad van State al enkele malen heeft uitgesproken dat de normen die gesteld worden in het Besluit verbranden afvalstoffen niet streng genoeg zijn? (vernietiging vergunning EON Maasvlakte; schorsing vergunning Electrabel Nijmegen).

5. Hoe rijmt u de versoepeling van de vergunning met de regel dat de beste technische middelen moeten worden ingezet om de uitstoot, zeker die van kankerverwekkende stoffen, zo laag mogelijk te houden?

6. De Stichting Natuur en Milieu is van mening is dat een door u op bovenvermelde gronden versoepelde vergunning zeer waarschijnlijk (opnieuw) door de Raad van State zal worden vernietigd. Wat is daarop uw reactie?

Paul Freriks
Fractievoorzitter SP

U bent hier