h

SP vraagt interpellatie over Electrabel aan

22 juni 2004

SP vraagt interpellatie over Electrabel aan

Op 2 juni 2004 vernietigde de Raad van State een aanvraag van de Nijmeegse kolencentrale Electrabel voor het bijstoken van “biomassa”, waaronder zwaar vervuild afvalhout. Ondanks dit besluit hebben GS van Gelderland op 15 juni 2004 in principe besloten om toch medewerking te verlenen aan de stookplannen van de kolencentrale, door het mogelijk afgeven van een gedoogvergunning.
De SP fractie Gelderland wil tijdens de statenvergadering van 30 juni aanstaande het college van Gedeputeerde Staten hierover in een spoeddebat aan de tand voelen.

De SP- fractie is van mening dat de principes van de rechtsstaat aangetast worden, wanneer uitspraken van de rechterlijke macht op deze manier genegeerd worden. Het verstrekken van een gedoogvergunning is bovendien in strijd met de provinciale – en landelijke beleidsregels voor gedogen van milieu- overtredingen.

Bovendien worden de gemeentebesturen van Beuningen en Nijmegen geschoffeerd. Deze hadden, samen met milieu- en bewonersorganisaties, de rechtszaak bij de Raad van State aangespannen, die uiteindelijk tot vernietiging van de vergunning leidde.

De SP wil in het spoeddebat ook duidelijkheid krijgen over uitspraken van de hoogste baas van de Nijmeegse kolencentrale, Willem Camps. Deze vertelde tijdens een informatie- avond op 14 juni dat er op dit moment al houtafval op het terrein van Electrabel aanwezig is en wordt versnipperd. Dit is niet toegestaan.

Verzoek om interpellatie
Art. 41 Reglement van Orde van Provinciale Staten van Gelderland

(Provinciale Statenvergadering 30 juni 2004).

Aan: de Voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland, Dhr. J. Kamminga
Arnhem, 22 juni 2004

Geachte Voorzitter,

Op 2 juni 2004 is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor de tweede keer in enkele jaren, de milieuvergunning vernietigd die door het college van Gedeputeerde Staten was afgegeven aan de Nijmeegse kolencentrale Electrabel. De aanvraag was onder andere gericht op het meestoken van afvalhout in de centrale.

Tijdens de rondvraag van de voortgezette vergadering van de commissie Economie en Milieu van 18 juni 2004 ontvingen wij in verband hiermee een notitie van het college van Gedeputeerde Staten.
Uit die notitie blijkt dat het college van GS van plan is om, ondanks de vernietiging van de vergunning, toch mee te werken aan het stoken van “biomassa”, waaronder afvalhout. Hiervoor wilt u, in strijd met uw eigen gedoogbeleid, een gedoogvergunning afgeven.
In verband hiermee stellen wij u de volgende vragen:

1.Waarom legt u met dit voornemen om toch te gaan gedogen de uitspraak van de Raad van State van 2 juni 2004 naast u neer?
2.Bent u het met ons eens dat de geloofwaardigheid van de politiek in het geding komt, wanneer overheden, zoals in dit geval, rechterlijke uitspraken naast zich neerleggen? Zo nee, waarom niet?
3.De gemeentebesturen van Beuningen en Nijmegen hebben samen met enkele milieugroeperingen de door u verstrekte milieuvergunning met succes aangevochten. Bent u het met ons eens dat het nu alsnog verstrekken van een gedoogvergunning de geloofwaardigheid ondermijnt van uw plannen, om de milieuproblematiek in Weurt en Nijmegen- West samen met genoemde gemeentebesturen op te lossen?
4.Heeft u de gemeentebesturen van Beuningen en Nijmegen ingelicht over uw voornemen? Wat is hun reactie?
5.Heeft u de milieu- inspectie van het Ministerie van VROM en het Openbaar Ministerie ingelicht? Wat is hun reactie?
6.Bent u het met ons eens dat het verstrekken van een gedoogvergunning ook in strijd is met het landelijke beleidskader voor gedogen van milieu-overtredingen? Zo nee, waarom niet?
7.Voor de tweede keer in korte tijd wilt u nu een gedoogvergunning verstrekken in strijd met het Gelders gedoogbeleid. Onlangs was dit het geval bij Hamstra in Putten. Is er sprake van een gewijzigd gedoogbeleid van GS? Is onze indruk juist dat in uw gedoogbeleid de belangen van het bedrijfsleven steeds zwaarder laat wegen ten opzichte van andere belangen (milieu; veiligheid; betrouwbaarheid en integriteit ?
8.Bent u bereid om op zo kort mogelijke termijn met de commissie Economie en Milieu in debat te gaan over uw gedoogbeleid?
9.Tijdens een informatieavond op 14 juni 2004 op de Electrabelcentrale van Nijmegen vertelde unitmanager dhr. W. Camps dat Electrabel op dit moment reeds afvalhout op haar bedrijfsterrein heeft, en ook reeds hout vermaalt in de shredderinstallatie. Dit is in strijd met de vergunning uit 1994, die nu weer van toepassing is. Wat gaat u hiertegen doen?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP- statenfractie
Paul Freriks, fractievoorzitter.

U bent hier