h

Schriftelijke vragen over asbestwegen in de Achterhoek

19 december 2004

Schriftelijke vragen over asbestwegen in de Achterhoek

Er is in de Achterhoek veel ophef over het zeer giftige asbest dat in het verleden is aangebracht in wegen. In verband met deze problematiek bracht SP-er Harry Voss van het landelijke SP-MilieuAlarmteam gisteren een werkbezoek aan het gebied. En daar deed hij een merkwaardige ontdekking. Wat bleek namelijk: in de Spilbroek bij Neede is de weg afgedekt met puin dat zelf asbest bevat!

De SP statenfractie Gelderland wil graag opheldering van het provinciebestuur over deze zaak. Daarom stelt de SP schriftelijke vragen aan het college:

1. Is het juist dat de gemeenten Eibergen, Ruurlo, Neede en Borculo een onderzoek hebben laten uitvoeren naar openbare puinwegen en fietspaden ter voorbereiding van de fusie tot één gemeente Berkelland (1)? Zo ja, bent u bekend met de resultaten van dit onderzoek van ingenieursbureau Oranjewoud in Deventer, namelijk dat van de 69 onderzochte openbare puinwegen en fietspaden er 10 waren die een hoeveelheid asbest bevatten die boven de norm ligt van 100 milligram droge stof? Bent u bereid dit rapport naar de leden van Provinciale Staten te sturen?

2. Uit onderzoek van ons ter plekke is gebleken dat op tenminste één locatie, de Spilbroek bij Neede, asbesthoudend puin is gestort op de weg. Wat gaat u hieraan doen?

3. Bent u bekend met het feit dat niemand van de aanwonenden van de betreffende tien wegen destijds op de hoogte is gebracht van de gevaren van asbest? Is het juist dat het volgens de betreffende gemeenten afdoende is waarschuwingsborden te plaatsen naast de wegen die een hoeveelheid asbest bevatten die boven de wettelijke normen is? Zo ja, deelt u dan mijn opvatting dat dit niet afdoende is, mede gezien de uitlatingen van aanwonenden dat het allemaal wel mee zal vallen? Zo nee, wat wordt er dan ondernomen om de burgers te beschermen tegen blootstellinggevaar?

4. Deelt u mijn mening dat in dit gebied dezelfde saneringsregeling moet gelden zoals die voor Harderwijk is uitgevaardigd op grond van het Besluit Abestwegen WMS 2000, waardoor particulieren de gelegenheid krijgen om een aanvraag in te dienen voor een saneringssubsidie?

5. Neemt u in het kader van de belangenbehartiging van getroffen particulieren hierover contact op met de rijksoverheid? Zo nee, waarom niet?

(1): Twentsche Courant Tubantia, 9, 10 en 11 december.

De Statenfractie van de SP in Gelderland heeft een en ander onder de aandacht gebracht van de gemeente Neede, de provincie Gelderland, en de Inspectie van het Ministerie van VROM

Daarnaast heeft SP- Tweede Kamerlid Krista van Velzen schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Pieter van Geel van VROM over de asbestproblematiek op het grondgebied van de nieuwe gemeente Berkelland.

U bent hier