h

Beantwoording statenvragen over BBA Connex Veluwe

30 januari 2005

Beantwoording statenvragen over BBA Connex Veluwe

Eind december 2004 stelde de SP schriftelijke vragen over de nieuwe busvervoerder op de Veluwe, BBA Connex. De vragen zijn op 14 januari door het college van Gedeputeerde Staten beantwoord. De beantwoording laat volgens de SP te wensen over: zo gaat het college alleen op hoofdlijnen in op onze vragen en verwijst zij grotendeels door naar beleidsstukken. Veel zaken blijven onbekend of onderbelicht. Inmiddels heeft de gedeputeerde verbeteringen toegezegd. Ook volgen er onderzoeken naar de overvolle bussen op de trajecten Twello-Apeldoorn, Arnhem-Apeldoorn, Eerbeek-Apeldoorn en Ede-Wageningen. Het is overigens opmerkelijk dat de provincie dit pas doet na een aanhoudende stroom van klachten en tegelijkertijd alle verantwoordelijkheid voor de problematiek op BBA Connex afschuift. Wij volgen de situatie en zullen waar nodig aan de bel trekken.

Antwoord op Statenvragen PS2004-866

Arnhem, 21 december 2004
nr. Z15108
De leden van Provinciale Staten

Antwoord op statenvragen van de SP over BBA
Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het statenlid Freriks (SP) toe-komen.

Op 12 december aanstaande treedt de nieuwe dienstregeling van streekvervoerder BBA Connex in werking. Vergeleken met de huidige situatie met Connexxion Openbaar Vervoer N.V. verandert er veel. Veel zaken zijn onduidelijk. Middels deze vragen willen wij opheldering verkrijgen m.b.t. de implementatie van de OV-concessie Veluwe. Voor de leesbaarheid hebben wij de vragen in thematische blokken verdeeld. De vragen zijn doorlopend genummerd.

Alvorens concreet in te gaan op de door de SP gestelde vragen hebben wij behoefte in algemene termen een toelichting te geven op de aanbesteding van het openbaar vervoer op de Veluwe. Deze toelichting heeft vooral betrekking op het streekvervoer. Bij deze aanbesteding zijn een aantal ontwikkelingen bij elkaar gekomen die soms al jaren binnen de provincie gaande zijn. De belangrijkste daarvan is dat er een belangrijke stap is gezet bij de implementatie van de uit het jaar 2000 stammende Netwerknota Openbaar Vervoer. Het meest in het oog lopen daarbij de snelnetlijnen omdat deze - naast de kwalitatieve verbeteringen als hogere snelheid, snellere routes, goed geoutilleerde transferpunten en doorstromingsmaatregelen - ook gepaard gaan met het opheffen van haltes en wijzigen van routes. In de Netwerknota werd nog uitgegaan van een drielagig systeem, bestaande uit het snelle verbindende Snelnet, het ontsluitende Regionet met meer haltes en de Regiotaxi als vangnet voor die tijden en plaatsen met onvoldoende vraag voor regulier openbaar vervoer. Toen bij de aanbesteding duidelijk werd dat het aanbod van de BBA in een aantal corridors niet voorzag in een regionet naast de voorgeschreven snelnetlijnen is in overleg tussen provincie, gemeenten en vervoerders nagegaan of deze situatie aanleiding gaf tot het aanbieden van extra haltes op het snelnet. Dit overleg heeft inderdaad geleid tot het onderkennen van een aantal probleemsituaties en het vaststellen van een flink aantal extra transferpunten. Op een aantal plaatsen zijn routes en dienstregeling aangepast. Veel van de door de SP gestelde vragen moeten tegen de achtergrond worden gezien. Het gaat bij veel vragen - in tegenstelling soms gesuggereerd - dus niet zozeer om de aanbieding van de BBA, maar om het effect van de door de provincie voorgeschreven routes en haltes.

Voorts constateren wij dat de vragen van de SP erg uitgebreid en gedetailleerd zijn. Wij hebben er daarom voor gekozen bij de beantwoording zoveel mogelijk te verwijzen naar de reeds beschikbare informatie, zoals de Netwerknota, het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de Veluwe en de dienstregeling van de BBA. Naar onze mening komt op deze wijze de door ons voorgestane taakverdeling tussen de provincie als concessieverlener en de BBA als concessiehouder het beste tot uitdrukking. De concessieverlener schrijft het snelnet voor en geeft de beleidsmatige kaders aan, die door de concessiehouder vervoerkundig worden ingevuld in zijn aanbieding voor de aanbesteding. Daarbij gaat het niet alleen om het regionet, maar ook om zaken als marketing, communicatie en informatie, materieel, innovatie, sociale veiligheid en toegankelijkheid.

Stadsdienst Ede
Vraag 1: Wat wordt de exacte route van de nieuwe stadslijnen 5 en 6?
Antwoord: Voor deze informatie verwijzen wij u naar de dienstregeling.

Vraag 2: Het model van gekoppelde exploitatie van stadslijnen 2, 3 en 4 in Ede werkt tot nu toe uitstekend. Op reguliere wisselingen na, zoals rustpauzes, is er het grootste deel van de dag sprake van het principe “van wijk naar wijk via het station, zonder overstappen”. Waarom past BBA Connex dit model niet toe op de lijnen 5 en 6, ook gelet op de zeer korte route van lijn 6? Dit zou financiële voordelen kunnen opleveren en zorgt voor duidelijkheid in het routepatroon van deze lijnen.
Antwoord: Exploitatie van de stadsdienst is de verantwoordelijkheid van de BBA.

Vraag 3: Stadslijn 5 zorgt voor de ontsluiting van de wijk Kernhem. De gemeente Ede gaat hier een busbaan aanleggen voor de doorstroming van stadslijn 5. In hoeverre gaat u hieraan bijdragen?
Antwoord: Busbanen die de exploitatiesnelheid verhogen komen in aanmerking voor de be-staande provinciale subsidieregelingen.

Vraag 4: In Ede wordt de komende jaren veel nieuwbouw en stadsvernieuwing gepleegd. Denk hierbij aan de bouw van de wijk Kernhem en ontwikkeling van de wijken Oost en Enkapark. Welk beeld voorziet u voor de stadsdienst wanneer deze ontwikkelingen gaan plaatsvinden? “Groeien” lijnen 5 en 6 mee? Welke invloed gaat u hierop uitoefenen?
Antwoord: Ontsluiting van nieuwbouwwijken vindt plaats conform het door de provincie Gel-derland vastgestelde beleid zoals dat is omschreven in het PVVP2.

Vraag 5: De gemeente Ede heeft een tijd terug geëxperimenteerd met een “borrelbus”. Deze buslijn was een initiatief van de gemeente Ede, horecaondernemers, de politie, een plaatselijk touringcarbedrijf en een beveiligingsbedrijf. De “borrelbus” reed op vrijdag- en zaterdagnacht tegen een apart tarief vanaf het Edese Museumplein naar enkele buitendorpen. De proef is (tijdelijk) beëindigd wegens een voorval in de bus. De PvdA in Ede suggereerde om samen met BBA Connex te kijken naar in hoeverre men medewerking kon verlenen aan een dergelijke buslijn. Hoe staat u hier tegenover?
Antwoord: De BBA kan voorstellen tot wijziging van de dienstregeling indienen. Deze worden vervolgens door de provincie getoetst aan het figerend beleid.

Vraag 6: De huidige stadslijnen in Ede rijden grofweg na 18.00 uur in een uurdienst. Op vrijdagavond daarentegen is er veel animo voor meer ritten in een halfuurdienst tot plm. 21.00 uur. In hoeverre kunt u deze wens ondersteunen?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 5.

Vervolgvragen lijn 84 (in reactie op statenvragen PS2004-804)
Vraag 7: Lijn 84 verdwijnt. Welke effecten heeft dit op de bediening van de haltes binnen Ede-Zuid (de route NS-Tooroplaan-Ziekenhuis)? Hoe blijft de bediening van de scholenconcentratie (CSG Het Streek, ROC A12, CHE) aan de Bovenbuurtweg in stand?
Antwoord: Voor deze informatie verwijzen wij u naar de dienstregeling.

Vraag 8: In beantwoording op onze eerdere vraag over ondercapaciteit op de lijnen 84 en 86 stelt u dat uw college hiermee niet bekend is. Daarnaast ontvangt u hierover geen klachten. Wij zijn hierover niet verbaasd, aangezien het in het algemeen onbekend is dat de provincie opdrachtgever voor het OV is, c.q. men onbekend is met de contactmogelijkheden richting de provincie. Wij wensen op dit vlak verbetering te zien. In hoeverre bent u bereid om invulling te geven aan de communicatieve kant van uw opdrachtgeverschap en welke maatregelen gaat u hiervoor nemen?
Antwoord: De provincie Gelderland is opdrachtgever van het openbaar vervoer maar de vervoerder “onderhoudt” in principe de relatie met de klant. In het bestek zijn eisen gesteld met betrekking tot de informatievoorziening waaronder ook een klachtenoverzicht.

Vraag 9: In beantwoording op onze eerdere vraag over ondercapaciteit op de lijnen 84 en 86 stelt u dat uw college in de eerdere concessie aan Connexxion is bepaald dat er voldoende capaciteit in de spitsuren moet zijn. Wat verstaat u hieronder en op welke wijze gaat u de prestaties op dit vlak concreet meten en controleren?
Antwoord: Voor de inzetnormen verwijzen wij u naar het bestek.
De provincie Gelderland laat een onafhankelijk bureau periodiek onderzoek doen naar de kwaliteit van de uitvoering van het openbaar vervoer. Ook vindt monitoring plaats door middel van OV-scouts.

Vraag 10: Uit de ons bekende informatie blijkt dat BBA Connex uitsluitend met 12-meter materieel gaat rijden en bij overcapaciteit een extra bus gaat inzetten. Klopt dit?
Antwoord: Exploitatie van de stadsdienst is de verantwoordelijkheid van de BBA.

Lijn 85 (Ede-Veenendaal v.v.)
Vraag 11: Lijn 85 (Ede-Veenendaal v.v.) wordt nog niet omgezet in een Snelnetlijn cf. de Netwerknota. Klopt dit? Zo ja, wat is de reden hiervoor? Zo nee, in hoeverre wordt de Snelnetfunctie van lijn 85 ingevuld?
Antwoord: Snelnetlijn 85 komt pas in functie als de route HOV is ingericht en de nieuw aan te leggen rondweg om Veenendaal klaar is.

Vraag 12: Wat is het toekomstbeeld voor lijn 85? Heeft dit consequenties voor de bediening van de industrieterreinen in Ede-West? Hoe worden deze industrieterreinen in de toekomst bediend, ook gelet op de ontwikkeling van Kievitsmeent en Veenendaal-Oost?
Antwoord: Voor de toekomstvisie van het openbaar vervoer verwijzen wij naar de Netwerknota. Bediening van het industrieterrein Ede-West wordt meegnomen in Djopper-experiment. Voorts verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 5.

Doorstroming buslijnen
Vraag 13: In augustus jl. heeft er met Connexxion-chauffeurs een interview plaatsgevonden over infrastructurele aanpassingen n.a.v. de verstrekking van De Boer-gelden. Hierbij werd geklaagd over de afstemming van de VRI-installatie op de busbaan tussen Ede en Wageningen over de Mansholtlaan. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld (nog steeds) dat de bus vanaf Ede lang moet wachten op het oprijdende verkeer richting de A12. Welke maatregelen gaat u treffen om de VRI-installaties in Ede beter af te stemmen? (overigens doelen wij ook op de installatie Tooroplaan-Dreeslaan en Apeldoornseweg-N224). Zijn er ook knelpunten bij andere VRI-installaties?
Antwoord: Het beleid van provincie Gelderland alsmede de gemeente Ede is om prioriteit te geven voor de bus zonder het belang van het overige verkeer uit het oog te verliezen.
Bestaande en toekomstige knelpunten worden door de vervoerder aangekaart.

Vraag 14: Welke doorstroombevorderende maatregelen gaat u nemen voor andere (Snelnet)trajecten?
Antwoord: Voor deze informatie verwijzen wij u naar de nota “Snelnet in Gelderland”

Lijnen 106, 108, 110 (Hoenderloo-Otterlo, Ede-Otterlo, Ede-Apeldoorn)
Vraag 15: Lijn 108 (Ede-Apeldoorn v.v.) gaat een andere route in het centrum rijden. Wij denken dat het aantal reismogelijkheden tussen centrum en NS-station Ede-Wageningen ongebalanceerd raakt. Nu nog rijden lijnen 3, 4, 108 en 110 in Ede via de Grotestraat, Waterloweg, Telefoonweg, Station NS Centrum en Stationsweg richting NS-station Ede-Wageningen. Na 12 december zal lijn 108 alleen nog maar via het oosten van het centrum rijden (Stationsweg – Breelaan – Detmarlaan). Kunt u een exact beeld geven van de reismogelijkheden tussen NS-station Ede-Wageningen en het centrum, uitgesplitst naar lijnen, ritten en verdeling per dienstregeling-uur?
Antwoord: Voor deze informatie verwijzen wij u naar de dienstregeling van de BBA Connex.

Vraag 16: Klopt het dat dorpen als Wekerom en Harskamp ’s avonds en in het weekeinde geen busverbinding met Ede en Apeldoorn hebben? Wat is voor deze dorpen het alternatief? Hoe gaat hierover gecommuniceerd worden?
Antwoord: Voor deze informatie verwijzen wij u naar de dienstregeling van de BBA.
BBA is verantwoordelijk voor de communicatie van de nieuwe dienstregeling.

Vraag 17: Lijn 108 stopt eerder met rijden dan in de huidige situatie. Ons inziens is dit strijdig met de criteria van de Snelnetformule. Daarnaast gaat er geen wervend effect van uit als de laatste bus al rond 22.00 uur uit Ede vertrekt. Kunt u aangeven waarom BBA Connex deze wijziging heeft doorgevoerd?
Antwoord: In het Bestek voor de aanbesteding zijn eisen gesteld en wensen geformuleerd aan de exploitatie van Snelnetlijnen gebaseerd op de Netwerknota. De aanbieding van de BBA voldoet aan de eisen.

Vraag 18: Welke gevolgen hebben deze wijzigingen op de te verwachte passagiersaantallen, kostendekkingsgraad en rijtijden?
Antwoord: De BBA werkt op de Veluwe aan een groei van 15% in 6 jaar.
Verder verwijzen wij u voor antwoord op deze vraag naar de Netwerknota.

Vraag 19: Welke effecten hebben de wijzigingen op de passagiersaantallen, rijtijden, aansluitin-gen, prijzen per rit, tijdvensters waarbinnen de busverbinding beschikbaar is, frequenties en de kostendekkingsgraad?
Antwoord: Zie vraag 18

Vraag 20: Uit welke overwegingen is er besloten om een aparte lijn (106) te laten rijden ter ontsluiting van de Hoge Veluwe? Welke invloed heeft dit op de lijnen 108 en 110?
Antwoord: Voor deze vraag verwijzen wij u naar de door de gedeputeerde aangeleverde Stand van zaken implementatie concessie Veluwe aan de Commissie Verkeer en Water.

Vraag 21: Welke gevolgen hebben de wijzigingen op de aansluitingen op overige lijnen op de knooppunten (bijv.: Wittenberg, Otterlo, Arnhem) ?
Antwoord: Voor deze informatie verwijzen wij u naar de dienstregeling van de BBA.

Haltevoorzieningen
Vraag 22: De staat van de meeste haltes voor de stadslijnen in Ede en Harderwijk en de streek-lijnen (vnl. Regionetlijnen) is ronduit beroerd. Veelal is er niet meer beschikbaar dan de conven-tionele haltepaal met vertrekstaat. Ook de wachtgelegenheden bij knooppunten (zoals bij de NS-stations Ede-Wageningen en Harderwijk) is niet wervend te noemen. Bent u bekend met zulke situatie m.b.t. de haltevoorzieningen en de onvoldoende informatievoorziening aan passagiers?
Antwoord: Mede door u is een subsidieregeling ontwikkeld. Voor het antwoord verwijzen wij u dan ook naar de subsidieverordening Personenvervoer. In het bestek zijn verdere eisen geformuleerd m.b.t. de informatievoorziening op de halte.

Vraag 23: Welke concrete maatregelen gaat u treffen om de haltevoorzieningen sterk te verbeteren tot een acceptabel peil? (Als referentie wijzen wij op de uitstekende statische reisinformatie die de stadsdienst in Apeldoorn heeft en de verbeteringen met de nieuwe Snelnet-haltes.)
Antwoord: Zie vraag 22.

Vraag 24: Er zijn enkele haltes conform de Snelnetformule geplaatst. Een van die haltes betreft Otterlo centrum, dat na 12 december ’s avonds en in het weekeinde niet meer bediend wordt vanuit de richting Ede. Toch is hier een forse investering gedaan. In feite is hier sprake van kostenderving. Ook in bijv. Wageningen spelen zulksoortige situaties. Hoeveel kostenderving ontstaat er door de plaatsing van zulksoortige haltes die na 12 december niet c.q. verminderd bediend worden? Welke haltes betreft dit?
Antwoord: Halte Otterlo Centrum wordt vanuit de richting Ede nog wel op de drukkere periodes (dus met veel instappers) aangedaan. Tevens wordt deze halte ook aangedaan door lijn 107 die ook in de avonden en de weekenden rijdt.
Ook voor de overige haltes geldt dat tijdens de drukste periodes met veel instappers de bus wel rijdt. De haltes behouden dus hun functie.

Lijn 107 (Arnhem-Putten v.v.)
Vraag 25: Op 9 november jl. stelden wij vragen aan de gedeputeerde over de inkorting van lijn 107 (nu nog Arnhem-Harderwijk, m.i.v. 12-12 Arnhem-Putten).
Wij zijn bezorgd over de bediening van het psychiatrisch ziekenhuis Meerkanten en blindeninstituut Sonneheerdt in Ermelo. Deelt u deze zorgen?
Waarom gaat u akkoord met de inkrimping van deze buslijn?
Antwoord: Voor dit antwoord verwijzen wij u naar de reeds gegeven antwoorden per e-mail.

Vraag 26: Welke effecten heeft dit voor de cliënten van deze instellingen en de bereikbaarheid van Ermelo en Harderwijk, gelet op passagiersaantallen, kosten en opbrengsten, rijtijden en frequentiepatronen?
Antwoord: Zie vraag 25.

Vraag 27: Wij hebben ter plekke de situatie bij het blindeninstituut Sonneheerdt bekeken. Men kan voor Ermelo centrum uitstappen bij de halte Hamburgerweg. Vanaf deze halte moet men een stuk teruglopen en daar, bij een oversteekplaats, de N303 oversteken.
Vervolgens rest een lange wandeling van ong. 20 minuten naar het centrum en het station. Bent u bekend met dit feit? Wat is uw mening hierover? Zijn er meerdere knelpunten in de dienstregeling dit zulksoortige situaties in de hand werken?
Antwoord: Zie vraag 25.

Vraag 28: Welke alternatieven resteren er, behalve de trein, voor het traject Ermelo-Harderwijk?
Welke effecten heeft dit op de passagiersaantallen, rijtijden, aansluitingen, prijzen per rit, tijdvensters waarbinnen de busverbinding beschikbaar is, frequenties en de kostendekkingsgraad?
Antwoord: Zie vraag 25

Vraag 29: De gemeente Ermelo is een enquête gestart over het verdwijnen van alle buslijnen door Ermelo centrum. Gaan er vanaf 12 december helemaal geen buslijnen meer door of langs Ermelo centrum?
Antwoord: Voor deze informatie verwijzen wij u naar de dienstregeling van de BBA.

Vraag 30: Zo ja, waarom gaat u hiermee akkoord?
Antwoord: De aanbieding van de BBA is conform het bestek.

Vraag 31: Zo nee, hoe komt het dat de gemeente Ermelo deze veronderstelling heeft?
Antwoord: Zie vraag 29

Vraag 32: De gemeente Putten stelt dat zij ontevreden is over de route van lijn 107 in het dorp . Bent u hierover in overleg met de gemeente Putten? Spelen dit soort situaties ook elders en wat gaat u in deze gevallen ondernemen?
Antwoord: De provincie Gelderland is in overleg met de gemeente Putten. Tevens verwijzen wij u naar de door de gedeputeerde aangeleverde Stand van zaken implementatie concessie Veluwe.

Vraag 33: Welke effecten heeft de nieuwe dienstregeling van lijn 107 t.o.v. de huidige dienst-regeling van lijn 107 op de verschillende criteria zoals de passagiersaantallen, rijtijden, aansluitingen, prijzen per rit, tijdvensters waarbinnen de busverbinding beschikbaar is, frequenties en de kostendekkingsgraad?
Antwoord: De BBA werkt op de Veluwe aan een groei van 15% in 6 jaar. Voor overige informatie verwijzen wij u naar de dienstregeling van de BBA.

Lijn 100 (Harderwijk-Zwolle v.v.)
Vraag 34: In Wezep is er veel commotie ontstaan over de routewijziging van lijn 100.
Wat is de reden om lijn 100 (net zoals lijn 200) over de Rondweg te laten rijden, i.p.v. via de Zuiderzeestraatweg?
Antwoord: Voor deze vraag verwijzen wij u naar de door de gedeputeerde aangeleverde Stand van zaken implementatie concessie Veluwe aan de Commissie Verkeer en Water.

Vraag 35: De loopafstand vanaf de Rondweg naar het centrum is groter dan de loopafstand vanaf de Zuiderzeestraatweg naar het centrum. De afstanden voor voor- en natransport nemen toe. Dit is niet wervend voor het imago en de gebruiksvriendelijkheid van deze buslijn. Dit wordt gesteld door de gemeente Oldebroek en passagiers. Bent u het met hen eens?
Antwoord: Zie vraag 34.

Vraag 36: Lijn 200 (Zwolle-Elburg) rijdt momenteel al via de Rondweg. Kunt u het verschil weergeven tussen lijn 200 en lijn 100 in de huidige en de nieuwe situatie v.w.b. rijtijden, passagiersaantallen en sociale veiligheid? Heeft de wijziging ook effect op overstapmogelijkheden in Zwolle en Harderwijk?
Antwoord: Zie vraag 34.
Voor overige informatie verwijzen wij u naar de dienstregeling van de BBA.

Stadsdienst Harderwijk
Vraag 37: De stadsdienst en Boulevard Express worden momenteel uitbesteed aan een plaatselijke exploitant. Dit tot grote tevredenheid van alle partijen. Blijft deze situatie voortduren?
Antwoord: De wijze van exploitatie valt onder de verantwoordelijkheid van de BBA.

Innovatie
Vraag 38: BBA Connex wilde in 2001 op grote schaal de Bikeliner, Blueliner en Greenliner introduceren . Deze nieuwe vervoersformules waren bedoeld voor de concessiegebieden in Noord-Brabant. Geen van deze formules zijn nog van de grond gekomen. Overweegt BBA Connex de invoering van deze formules? Hoe staat u hier tegenover?
Antwoord: Voor deze informatie verwijzen wij u naar de aanbieding van de BBA, waarin mid-delen zijn opgenomen voor innovatie die gebruikt zouden kunnen worden voor deze projecten.

Vraag 39: Blijft de Veluwe-reispas gehandhaafd?
Antwoord: Ja.

Vraag 40: Zo nee, komt er een vervangende dagkaart voor de Veluwe beschikbaar? (hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het dagkaartje Rivierenland van Arriva!).
Antwoord: Zie vraag 39.

Vraag 41: Blijven Euroretour en de Maandpluskaart in Apeldoorn gehandhaafd?
Antwoord: Ja.

Vraag 42: BBA Connex stelt dat zij het Euroretour op grote schaal wil invoeren. Dit gebeurt nu op de stadsdienst in Ede, gaat dit ook gebeuren op de stadsdienst in Harderwijk?
Antwoord: Voor deze vraag verwijzen wij u naar de door de gedeputeerde aangeleverde Stand van zaken implementatie concessie Veluwe aan de Commissie Verkeer en Water.

Vraag 43: Welke overige vervoerbewijzen gaat BBA Connex ontwikkelen en introduceren?
Antwoord: In het marketingplan wat deel uitmaakt van de offerte doet de BBA diverse voorstellen die na overleg met provincie geïmplementeerd zullen worden.

Vraag 44: Worden de kosten en opbrengsten van eigen vervoerbewijzen meegenomen in het WROOV-onderzoek of anderszins berekend of meegerekend door het Rijk in de subsidiever-strekking, en na januari de brede doeluitkering Verkeer en Openbaar Vervoer?
Antwoord: Ja.

Samenwerking met overige vervoerders
Vraag 45: In het vervoergebied is sprake van meerdere vervoerders. In hoeverre, op lijnen 43 en 86 na, gaat BBA Connex hiermee samenwerken? Geeft BBA Connex harde garanties over bijvoorbeeld aansluitingen met andere vervoerders (bijv. in Harderwijk, Veenendaal, Wageningen en Arnhem)?
Antwoord: Ten aanzien van eisen aan gemeenschappelijke exploitatie en aansluitingen verwij-zen wij u naar het bestek van de concessie Veluwe.

Vraag 46: In het vervoergebied is er sprake van meerdere eigen vervoerbewijzen buiten het NTS-tarief, zoals de dagkaart Rivierenland van Arriva. In hoeverre streeft u integratie van deze vervoerbewijzen na? Gaat u een verdeelsleutel voor de kosten en opbrengsten ontwikkelen? In hoeverre en met welke criteria worden eigen vervoerbewijzen meegewogen in de subsidiëring?
Antwoord: De provincie geeft jaarlijks goedkeuring aan de regionale vervoerbewijzen.
Zie verder vraag 44.

Vraag 47: Het komt voor dat vervoerders gebieden binnen de concessie of regio bedienen die qua OV niet onder het gezag van de provincie vallen. Zo is een deel van de bediening van de zuidelijke wijken in Wageningen een zaak van de provincie Utrecht (lijnen 50 en 80, Utrecht-Wageningen v.v. resp. Amersfoort-Wageningen v.v.). Heeft u overleg met de bevoegde autoriteiten voor deze buslijnen? In hoeverre kunt u sturing geven aan de bediening van plaatsen in zulksoortige situaties?
Antwoord: De dienstregeling betreffende deze lijnen worden ter reactie aangeboden aan Gelderland conform de wettelijke procedures.

Vraag 48: In het vervoergebied zijn meerdere vervoerders actief. Ook is er sprake van een veelvoud aan plaatsbewijzen, informatiefolders en busboekjes. Het moet mogelijk blijven om in bijv. Arnhem een busboekje Veluwe van BBA Connex te kopen. Hoe gaat de verkoop van dit soort zaken verlopen? Heeft BBA Connex goede afspraken gemaakt met collega-vervoerders en wederverkopers? In hoeverre kunt u sturing geven aan de verkoop en informatieverstrekking van en naar andere vervoerders en het publiek?
Antwoord: De provincie Gelderland heeft in haar bestek eisen gesteld aan de verkrijgbaarheid van de dienstregeling. Voor de verkrijgbaarheid van de nieuwe dienstregelingen verwijzen wij u naar het busboekje van de BBA.

Personeel
Vraag 49: BBA Connex neemt personeelsleden via twee manieren in dienst. Hetzij via BBA Connex N.V. bij deelname in het ABP, hetzij via Personeelsvoorziening Brabants Busvervoer (PBB) bij deelname in het SPOV. Dat laatste is grotendeels van toepassing op de overgenomen personeelsleden van Connexxion. Het is de bedoeling dat de medewerkers van PBB gedetacheerd worden bij een separate B.V., BBA Connex Veluwe B.V. Dit doet ons vermoeden dat er in noodgevallen sprake kan zijn van een plof-BV. Een haast soortgelijk verhaal speelde afgelopen voorjaar bij vervoerder MTI in Oss, Meppel en Hoogeveen. Vind u dergelijke constructies niet riskant? Welke maatregelen gaat u treffen wanneer een dergelijke constructie misbruikt wordt voor eigen bedrijfseconomische doeleinden (bijv. faillissement of ontbinding bij tegen-vallende bedrijfsresultaten)? Heeft u een scenario beschikbaar in het geval BBA Connex Veluwe B.V. wordt beëindigd ?
Antwoord: BBA Connex heeft aan alle selectiecriteria die in het bestek zijn opgenomen voldaan. De provincie Gelderland heeft geen verantwoordelijjkheid over de arbeidsrechterlijke verhoudin-gen binnen de BBA. Hiervoor zijn wettelijke regelingen.

Vraag 50: In het persbericht over de gunning van de concessie wordt er gesproken over toe-zeggingen op het gebied van de sociale veiligheid. Dit is, gelet op de actualiteit, geen overbodige luxe. Welke toezeggingen heeft BBA Connex exact gedaan? Kunt u een overzicht geven van de daarmee gemoeide kosten en kostenverdeling?
Antwoord: De BBA heeft in haar aanbieding ruim aandacht besteed aan sociale veiligheid in het openbaar vervoer.
Voor eigen rekening zal de BBA 6 controleurs inzetten.
Belangrijkste speerpunt in het beleid ten aanzien van sociale veiligheid is de ontwikkeling van de persoonlijke weerbaarheid van de chauffeurs.

Vraag 51: Gaan er ontslagen vallen bij het (in)directe personeel?
Antwoord: Ten aanzien van overname van personeel gelden wettelijke regels die dus door beide vervoerders gevolgd zullen moeten worden.

Vraag 52: Hoe wordt de medezeggenschap van de medewerkers geregeld?
Antwoord: Medezeggenschap is bij wet geregeld.

Vraag 53: Blijven de eindpuntvoorzieningen voor de medewerkers gehandhaafd?
Antwoord: De wijze van exploitatie valt onder de verantwoordelijkheid van de BBA.

Vraag 54: Welke maatregelen treft BBA Connex v.w.b. de overname van secundaire arbeids-voorwaarden van het huidige (Connexxion-)personeel?
Antwoord: Ten aanzien van overname van personeel gelden wettelijke regels die dus door beide vervoerders gevolgd zullen moeten worden.

Vraag 55: Klopt het dat de vestigingen in Ermelo en Rhenen sluiten?
Antwoord: De wijze van exploitatie valt onder verantwoordelijkheid van de BBA.

Vraag 56: Indien er vestigingen sluiten: welke maatregelen treft BBA Connex v.w.b. de eigen-domsverhoudingen van het onroerende goed en eventuele andere (rand)voorwaarden zoals eventuele sanering?
Antwoord: Zie vraag 55.

Scholierenlijnen
Vraag 57: Waarom besteed BBA Connex de scholierenlijnen uit?
Antwoord: De wijze van exploitatie valt onder verantwoordelijkheid van de BBA.

Vraag 58: Welke acties gaat u ondernemen n.a.v. de berichtgeving over de scholierenlijnen?
Antwoord: Voor deze vraag verwijzen wij u naar de door de gedeputeerde aangeleverde Stand van zaken implementatie concessie Veluwe aan de Commissie Verkeer en Water.

Lijnenkoppeling
Vraag 59: De koppeling van lijnen 90 en 91 en 100 en 101 is vorig jaar wegens bezuinigingen beëindigd. Wordt deze koppeling door BBA Connex hersteld?
Antwoord: De wijze van exploitatie valt onder verantwoording van de BBA.

Vraag 60: Zo ja, welke invloed heeft dit op de dienstregeling en verwacht u dan een stijging van het aantal passagiers?
Antwoord: Zie vraag 59.

Vraag 61: Zo nee, welke redenen zijn er om deze lijnen niet te koppelen?
Antwoord: Zie vraag 59.

Uitbesteding
Vraag 62: Enkele lijnen worden met afwijkend materieel, zoals een kleine bus of touringcar, gereden. Het betreft hier bijv. lijn 6 in Ede en lijn 103 (ringlijn Amersfoort-Zeewolde v.v.). Is hier sprake van uitbesteding? Is uitbesteding bij enkele lijnen, excl. Scholierenlijnen, aan de orde? In hoeverre gaat BBA Connex hierover controle afleggen en welke mogelijkheden heeft u om hieraan sturing te verlenen? Welke maatregelen gaat c.q. kunt u nemen indien blijkt dat bij uitbesteding de kwaliteit van de dienstverlening onder druk komt te staan?
Antwoord: In een aantal gevallen is sprake van uitbesteding. In het bestek zijn eisen gesteld aan het kwaliteitsniveau van het openbaar vervoer waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen eigen vervoer en onderaannemers.

Buurtbussen
Vraag 63: In Noord-Brabant is er sprake van grootschalige omzetting van streeklijnen in buurtbussen. In hoeverre is dit reëel voor de concessie Veluwe?
Antwoord: Conform het bestek kan de vervoerder voorstellen voor buurtbusprojecten doen.

Vraag 64: Blijven de huidige buurtbuslijnen gehandhaafd? In hoeverre gaat BBA Connex deze lijnen volwaardig integreren in het lijnennet?
Antwoord: De huidige buurtbuslijnen blijven gehandhaafd. Vervoerbedrijf BBA zal de buurtbuslijnen zoveel mogelijk laten aansluiten op reguliere buslijnen, zoals nu ook het geval is.
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de dienstregeling.

Vraag 65: Hoe gaat BBA Connex de huidige buurtbusverenigingen ondersteunen?
Antwoord: Vervoerbedrijf BBA en alle buurtbusverenigingen hebben met elkaar gesproken over de wijze waarop men met ingang van de nieuwe dienstregeling gaat samenwerken. Speciaal voor dit doel heeft de BBA een buurtbuscoördinator in dienst.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J.J.W. Esmeijer - wnd. Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

U bent hier