h

Beantwoording statenvragen over bedrijventerrein De Kiefte 4 in Eibergen

3 januari 2005

Beantwoording statenvragen over bedrijventerrein De Kiefte 4 in Eibergen

Op 18 november stelde de SP schriftelijke vragen (PS2004-848) over de uitbreiding van het bedrijventerrein De Kiefte 4 in Eibergen en de specifieke situatie rondom een daar gevestigd metaalverwerkend bedrijf. De vragen zijn inmiddels door Gedeputeerde Staten beantwoord.

Vragen:

 1. Is het juist dat, met steun van de provincie Gelderland, in ieder geval voor het aan-leggen van de wegenstructuur, in Eibergen het gemeentelijk industrieterrein Kiefte 4 wordt aangelegd c.q. uitgebreid?
 2. Is aan die steunverlening een inventarisatie van de behoefte aan bedrijfsterreinen in de regio Eibergen voorafgegaan? Zo ja, wat was de conclusie van die inventarisatie?
 3. Is het u bekend dat op het regionale bedrijfsterrein De Laarberg te Groenlo (op 2000 meter afstand van Kiefte 4) nog voldoende bedrijfsruimte aanwezig is? Is het u ook bekend dat genoemd regionale bedrijventerrein in 2005 nog met 40 hectare zal worden uitgebreid? Hoe verhouden deze feiten zich tot uw steunverlening aan Kiefte 4?
 4. Bij brief van 6 januari 2003 aan het college van Burgemeester en Wethouders van Eibergen geeft u aan dat uitbreiding van Kiefe 4 haaks staat op het provinciaal en ge-meentelijk beleid voor het buitengebied. Bent u het met ons eens dat een bedrijf als Heinhuis B.V., dat het milieu zwaar belast, beter op zijn plaats is op een regionaal industrieterrein zoals De Laarberg? Zo nee, waarom niet?
 5. Wat is de relatie tussen het aanleggen van extra ontsluitingswegen voor Kiefte 4 en een nog aan te leggen rondweg rond Eibergen? Zal door het aanleggen van een extra ontslui-tingsweg vanaf de N18 het (vracht)verkeer in de dorpskom juist niet gaan toenemen? (Wat in strijd is met het aanleggen van een rondweg).
 6. Is het u bekend dat op Kiefte 4 gelegen metaalverwerkend bedrijf Heinhuis B.V. zonder vloeistofdichte vloeren werkt, en sinds 2002 zonder geldige milieuvergunning draait? Hoe is dit mogelijk? Wat gaat u hieraan doen?
 7. Is het u bekend dat bovenvermeld bedrijf onder andere veel geluidsoverlast veroorzaakt bij omwonenden? Wat gaat u hieraan doen?
 8. Is het u bekend dat Heinhuis B.V. deels is gevestigd op een voormalige stortplaats? Dat zich in die stortplaats veel chemisch afval (vaten met gif) bevindt? Wat doet u om te voorkomen dat dit gif zich verspreidt en het grondwater vergiftigt?
 9. Is het juist dat er ook sprake is van een aanzienlijke asbestvervuiling? Wat gaat u daaraan doen?
 10. Is het u bekend dat enkele landbouwpercelen in de nabijheid van Heinhuis B.V. zich eveneens op de voormalige stortplaats bevinden? Kunt u garanderen dat voedsel wat daar mogelijk gekweekt zal gaan worden geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid?
 11. Hoe voorkomt u dat grondwater onder de aanliggende landbouwpercelen uitlekt richting het nabijgelegen waterwingebied?
 12. Op 13 maart 2002 is een contract gesloten tussen de gemeente Eibergen en Heinhuis B.V. over de bodemsanering op het bedrijfsterrein. Wat is de betrokkenheid van de provincie Gelderland bij dit contract? Is het juist dat omwonenden geen bezwaar hebben kunnen maken tegen de in dat contract vastgelegde uitbreiding van het bedrijfsterrein van Heinhuis B.V.?

Antwoorden d.d. 7 december:

 1. De provincie heeft niet financieel bijgedragen in de realisering van het bedrijventerrein De Kiefte 4; wel heeft de provincie bijgedragen in de revitalisering van De Kiefte 2 en 3.
 2. In het kader van het bestemmingsplan (goedgekeurd 8 maart 2004) heeft een behoefte- en locatieonderzoek plaatsgevonden waaruit de Kiefte 4 als beste locatie naar voren kwam.
 3. Het bedrijventerrein De Laarberg is onder meer bedoeld voor de opvang van grotere bedrijven (> 0.5 ha) waarvoor lokale terreinen geen alternatief zijn gebleken; de Kiefte 4 is bedoeld voor lokale kleinschalige bedrijven tot een oppervlakte van 0.5 ha.
 4. In de betreffende brief staat dat de omvang van de beoogde uitbreiding van het bedrijf Heinhuis strijdig is met provinciaal beleid voor het buitengebied; door het bedrijf te betrekken bij de ontwikkeling van de Kiefte 4 wordt deze strijdigheid opgeheven.
  Nieuwvestiging van een bedrijf als Heinhuis zou qua aard en schaal op de Kiefte niet mogelijk zijn.
  Verplaatsing van het bedrijf naar de Laarberg zou de gemeenschap ca. 3.0 mln. kosten; tegen deze achtergrond heeft de gemeente ervoor gekozen Heinhuis in de Kiefte 4 te integreren.
 5. De nieuwe ontsluiting op de A 18 vervangt de bestaande ontsluiting naar Fa. Heinhuis.
  Met de aanleg van de Rondweg verandert de functie van het deel van de N 18 tussen beide aansluitpunten, welk deel zodanig zal worden gereconstrueerd dat werkverkeer samenhangend met het bedrijfsgebied De Kiefte dwingend via de rondweg zal worden afgewikkeld.
 6. Nee. De firma Heinhuis werkt wel op vloeistofdichte vloeren maar deze voldoen niet aan de thans daaraan te stellen eisen.
  Het is onmogelijk om een (certificeerbare) vloeistofdichte vloer aan te leggen op de voormalige stortplaats i.v.m. inklinking van de ondergrond. Omdat thans uit oogpunt van een duurzame bedrijfsvoering een deel van de activiteiten op een vloeistofdichte vloer moet plaatsvinden, was een (gedeeltelijke) verhuizing naar een locatie buiten de voormalige stortplaats noodzakelijk.
  Voordat de geldigheidsduur van de aan Heinhuis B.V. verstrekte vergunning expireerde heeft er in 2002 ambtelijk overleg met Heinhuis plaatsgevonden over een nieuwe vergunningaanvraag. Tijdens dit overleg was reeds duidelijk dat de in de thans geƫxpireerde vergunning voorge-schreven, aangelegde vloeistofdichte voorziening niet aan de daaraan te stellen eisen zou kunnen voldoen. In overleg met Heinhuis is toen de conclusie getrokken dat er ter bescherming van het milieu andere, betere voorzieningen moeten worden getroffen. Vervolgens heeft Heinhuis aangegeven het aangrenzende perceel dat niet op een voormalige stortplaats is gelegen, aan te kopen en alle bodembedreigende activiteiten naar deze uitbreiding te ver-plaatsen. Op dat moment is besloten een nieuwe vergunning aan te vragen voor de gehele inrichting zodat een adequaat voorzieningenniveau zou kunnen worden vergund. De uitbreiding van de inrichting heeft langer op zich laten wachten dan voorzien omdat hiervoor een be-stemmingswijziging noodzakelijk was. Thans is de bestemming gewijzigd, de aanvraag om vergunning inclusief uitbreiding ingediend en de ontwerpbeschikking is reeds gepubliceerd. De definitieve vergunning wordt nog dit jaar verleend.
  Doordat eerst het bestemmingsplan voor de uitbreiding moest worden gewijzigd zodat tot een vergunbare situatie kon worden gekomen expireerde in de tussentijd de bestaande vergunning.
  Hierdoor heeft het proces van vergunningverlening 2 jaar geduurd.
  De inrichting is sinds 13 oktober 2004 in werking op basis van een gedoogbeschikking.
  Vanaf het moment van het expireren van de Wet milieuvergunning tot het moment van het verlenen van de gedoogbeschikking is tijdens regelmatige controlebezoeken de vigerende milieuhygiƫnische situatie getoetst. Bij deze toetsing werd uitgegaan van de voorschriften van de (inmiddels vervallen) vergunning. Daarbij werden geen overtredingen geconstateerd.
 7. Pas in de loop van 2004 zijn bij het MKIC de eerste klachten over Heinhuis ontvangen. De klachten hadden vooral betrekking op geluid.
  Tot voor kort was de dieselknipschaar een van de belangrijkste geluidproducerende machines binnen de inrichting van Heinhuis. Deze knipschaar is onlangs afgeschreven en vervangen door een nieuw elektrisch exemplaar dat aanzienlijk (9 dB(A)) minder geluid produceert. Dit betekent dat de geluidsbelasting vanwege de inrichting is gewijzigd nadat in opdracht van enkele om-wonenden een geluidsrapportage is opgesteld. In de gedoogbeschikking van 13 oktober 2004, waardoor Heinhuis wordt toegestaan in werking te blijven en GS vooruitlopen op een nieuwe Wet milieubeheervergunning, is voor de geluidsemissie van de nieuwe knipschaar een strengere norm opgenomen. Hierdoor menen GS recht te doen aan de belangen van omwonenden.
  In de nieuwe vergunning wordt rekening gehouden met een verschuiving van een aantal activiteiten binnen de inrichting waardoor de geluidsoverlast ten opzichte van de bestaande situatie zal verminderen.
 8. Het is juist en het is de dienst bekend dat het bedrijf Heinhuis momenteel op een deel van een voormalige stortplaats is gevestigd.
  Over de inhoud van de voormalige stortplaats zelf is weinig bekend. Of zich vaten met chemisch afval in de voormalige stortplaats bevinden is niet bekend. Een stortplaats is een soort "black-box", waarvoor het niet mogelijk is met zekerheid uitspraken te doen over de inhoud ervan. Daarom is er onderzoek naar de risico's van de stortlocatie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er een beperkte invloed van de stort op de kwaliteit van het grondwater is. Maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen zijn niet noodzakelijk. Deze bevindingen zijn ook vastgelegd in een beschikking van GS. Door middel van monitoring zal in de toekomst de kwaliteit van het grond-water gecontroleerd worden.
 9. Er is geen sprake van een aanzienlijke asbestverontreiniging. Het is wel juist dat op een deel van de locatie asbest in de deklaag voorkomt. Er is een saneringsplan opgesteld om asbestproblematiek aan te pakken. De mogelijke risico's worden weggenomen door het aan-brengen van een schone leeflaag van minimaal 0,5 m. In een beschikking van GS is aange-geven dat wordt ingestemd met dit saneringsplan.
 10. Het is juist en het is de dienst bekend dat een beperkt deel van een tweetal landbouw-percelen op de voormalige stortplaats is gelegen.
  De ter plaatse aanwezige verontreinigingen bestaan uit koper en zink. Nadelige invloed op de volksgezondheid wordt niet verwacht. Desondanks zal, bij uitvoering van het saneringsplan, een schone laag grond worden aangebracht op de betreffende percelen, mede gericht op het voorkomen van problemen met asbest in de grond. Zowel de omvang als mate van verontreiniging en de voorgestelde saneringsmaatregelen zijn vastgelegd in beschikkingen van GS.
 11. Er is sprake van een beperkte verontreiniging in het grondwater waarvan is vastgesteld dat deze zich niet verder richting het waterwingebied verspreidt. Door middel van een monitoring zal de kwaliteit van het grondwater regelmatig worden beoordeeld. Mocht blijken dat er alsnog verspreiding optreedt, dan zullen, overeenkomstig de beschikking van GS, aan-vullende saneringsmaatregelen worden getroffen.
 12. De provincie heeft geen bemoeienis gehad bij het totstandkomen van de overeenkomst tussen de gemeente Eibergen en de firma Heinhuis. Over de positie van de bewoners in dit kader is de provincie niets bekend.

U bent hier