h

Beantwoording statenvragen over buurtbussen 237 en 248 in de Betuwe

30 januari 2005

Beantwoording statenvragen over buurtbussen 237 en 248 in de Betuwe

TV Gelderland zond op 23 november een reportage uit over de kwakkelende werving van vrijwillige chauffeurs voor buslijnen 237 (Zetten-Kesteren) en 248 (Tiel-Zaltbommel). Vervoersmaatschappij Arriva slaagt er niet in om voldoende vrijwilligers te vinden. Voor de SP was dat reden tot het stellen van schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Beide buslijnen zijn de vervangers van wegbezuinigde streeklijnen. Volgens de beantwoording loopt de werving van vrijwilligers soepel en is er geen vuiltje aan de lucht.

Antwoord op Statenvragen PS2004-868

Arnhem, 21 december 2004
nr. Z15110
De leden van Provinciale Staten

Statenvragen SP over buurtbuslijnen 237 en 248
Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het statenlid P. Freriks (SP) toekomen.

Vraag 1: Bent u bekend met deze reportage?
Antwoord: Ja.

Vraag 2: Klopt het dat, ondanks verwoede pogingen, Arriva nauwelijks vrijwilligers voor de lijnen 237 (Kesteren-Zetten) en 248 (Tiel-Zaltbommel) kan vinden?
Antwoord: Dat is een voorbarige conclusie; de berichten die wij tot heden krijgen is dat de belangstelling van inwoners van de gemeente Nederbetuwe (237) groot lijkt te zijn. Voor lijn 248 moeten de hierbij betrokken buurtbusverenigingen eerst een algemene ledenver-gadering bijeenroepen om tot daden over te kunnen gaan.

Vraag 3: In hoeverre ondersteunt u Arriva bij de verdere plannen voor “verbuurtbussing” van deze trajecten, als uitkomst van hetgeen besloten is bij de bezuinigingsronde?
Antwoord: Per 1 november 2004 hebben wij een buurtbuscoördinator aangesteld die zich 4 dagen per week bezighoudt met buurtbusprojecten in Gelderland.

Vraag 4: Welke stappen zijn er al genomen voor de werving van vrijwilligers?
Antwoord: Gemeenten zijn ingeschakeld om hun netwerken te gebruiken. Nederbetuwe heeft een artikel geplaatst in het Nederbetuwe magazine en organiseert op korte termijn (21 december 2004) een informatieavond (237). Arriva heeft Omroep Gelderland gevraagd aandacht te schenken aan buurtbussen. In regionale bladen zijn advertenties geplaatst. Bestaande buurtbusverenigingen zijn benaderd daar waar uitbreiding van hun dienstregeling inzet van een tweede bus zou vereisen (248).

Vraag 5: Welke maatregelen worden er, zowel van uw zijde als vanuit Arriva, genomen indien blijkt dat er voor beide lijnen geen omzetting naar een buurtbusdienst mogelijk is?
Antwoord: Op dit moment bestaat er wat ons betreft geen reden om te veronderstellen dat de omzetting naar buurtbus niet mogelijk is.

Vraag 6: Welke alternatieven resteren er voor de exploitatie van lijnen 237 en 248 na opheffing? Welke invloed zal dit hebben op overige lijnen die passagiers aan- en afvoeren van en naar deze lijnen?
Antwoord: Er is, ook op dit moment, een uitstekend alternatief voorhanden in de vorm van Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. De voorlopige buurtbusdienstregelingen van beide lijnen die momenteel voorliggen, voorzien in het ontsluiten van meer kleine kernen dan nu mogelijk is. De aansluitingen op doorgaande lijnen zullen er niet op achteruitgaan.

Vraag 7: Kunt u een indicatie geven van de passagiersaantallen: tijdens de vroegere exploitatie na de aanbesteding van lijnen 37 en 48, tijdens de huidige exploitatie van lijnen 237 en 248 als tijdelijke Regionetlijnen, in de toekomstige situatie waarin lijnen 237 en 248 opereren als buurtbussen?
Antwoord: Voor lijn 48 geldt dat de hogere aantallen passagiers voornamelijk in Tiel en de direkte omgeving waargenomen worden; hier zijn alternatieven voorhanden. Het is de verwachting dat de kleinere kernen van minder dan 1500 inwoners door middel van de buurtbus goed ontsloten gaan worden.

Vraag 8: Wat zijn de kosten en opbrengsten van beide lijnen, afgaande van de situatie tijdens de vroegere exploitatie na de aanbesteding, in de huidige situatie als tijdelijke Regionetlijnen en in de toekomstige situatie waarin lijnen 237 en 248 opereren als buurtbussen?
Antwoord: In de bijlagen behorend bij het Statenvoorstel treft u de bedragen aan behorend bij de nu besproken lijnen.
Voor de huidige tijdelijke regiolijnen wordt als meerwerk een bedrag van € 130.000,-- uitge-trokken voor de periode van een half jaar.
Bij het totstandkomen van een buurtbusvereniging komt de provinciale subsidieregeling in werking.

Vraag 9: Waarom moeten wij deze feiten via TV Gelderland vernemen en communiceert u niet met de Staten over deze schrijnende situatie?
Antwoord: De Staten zijn voortdurend geïnformeerd bij de start van de nieuwe dienstregeling. Het initiatief om Omroep Gelderland in te schakelen is genomen door de vervoerder Arriva; zij zijn als vervoerder in Rivierenland onder andere verantwoordelijk voor de buurtbussen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
J.J.W. Esmeijer - wnd. Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

U bent hier