h

Belangrijke stappen in verbetering Gelderse bereikbaarheid gezet

15 januari 2005

Belangrijke stappen in verbetering Gelderse bereikbaarheid gezet

Op 12 januari vond er een zeer interessante vergadering van de commissie Verkeer en Water plaats. Enkele belangrijke items, zoals het nieuwe spoorvervoer op het traject Apeldoorn-Deventer en afwaardering van provinciale wegen, stonden op de agenda. De SP kon eindelijk haar kritiek op de nieuwe Veluwse busvervoerder BBA spuien. Hierbij het relaas over een mooie avond met bussen, boe-geroep, een boze volksvertegenwoordiger en volop insprekers.

Allereerst werd er gediscussieerd over de afwaardering van provinciale wegen. Op de provinciale wegen op de Veluwe is er sprake van veel verkeersongevallen door te hard rijdende automobilisten. Het hardrijdende verkeer levert veel overlast op voor omwonenden en de natuur. De afwaardering houdt in dat er op sommige wegvakken snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen. Dit levert winst op voor alle partijen. De omwonenden krijgen een betere leefomgeving terug met minder stank en geluid, er is sprake van minder CO2-uitstoot door een redelijke doorstroming van voertuigen en de wegen worden veiliger.

Er is desondanks ook sprake van kritiek door belanghebbenden uit het gebied en andere politici. SGP, CDA en CU deelden de kritiek op de gedeputeerde over haar plannen. Volgens hen zijn ze nadelig voor de doorstroming van het verkeer op deze wegen en is de winst beperkt. De progressieve partijen steunen de gedeputeerde in haar oplossing van alle problemen. De SP staat van harte achter plannen die winst opleveren voor de verkeersveiligheid, het milieu en de leefkwaliteit. Dit leverde een schichtig boe-geroep op vanaf de publieke tribune.
Kritiek punt blijft de communicatie rondom zulksoortige plannen. De gedeputeerde zegde toe dat zij hierna zal kijken.
Alle plannen worden zo snel mogelijk uitgewerkt.

Daarna debatteerde de commissie over de nieuwe dienstregeling van het busvervoer op de Veluwe. De nieuwe exploitant BBA Connex faalt op een aantal uitvoeringsaspecten. Zo zitten bussen te vol, is er onduidelijkheid rondom de routes en rijtijden, is er op enkele lijnen drastisch het mes in de dienstregeling gezet en zijn drukgebruikte haltes opgeheven. Deze punten werden ook naar voren gebracht door drie insprekers. Bijna alle partijen weten deze zaken aan kinderziektes.
De SP ziet echter een dalende lijn in het OV. Deze dalende lijn is ingezet door de marktwerking en bezuinigingen. Wij vroegen de gedeputeerde om een kritischere houding ten aanzien van het OV.

Kritiekpunten van onze kant waren: er is veel onduidelijkheid rondom de invoering van het Euroretour in Harderwijk, er staan in Ede acht bushokjes al een jaar te niksen, er is op de lijnen Arnhem-Apeldoorn en Ede-Wageningen sprake van ondercapaciteit. Inspreker Alex Mink van het comitè Wageningen Bereikbaar sprak in over de volgepropte bussen en slechte informatievoorziening op het traject Ede-Wageningen. Daarnaast spraken twee andere heren van de Regionale Belangenvereniging Midden-Veluwe en de Belangenvereniging Voorthuizen in. Beiden spraken over verslechterde busverbindingen en verdwenen haltes. De inspreker namens de RBMV vertelde over de slechte busverbinding tussen Ede en Otterlo en Arnhem-Putten, de inspreker uit Voorthuizen verhaalde over de enorme kaalslag in het aantal beschikbare haltes in zijn dorp. Over de twee genoemde buslijnen, 110 en 107, bestaat veel ontevredenheid. Voor wat betreft lijn 110 speelt de gedeputeerde de bal terug naar de reizigers ; volgens haar is de lijn in de weekeinde en avonduren verdwenen dankzij lage passagiersaantallen. De kritiek op lijn 107 kon zij begrijpen maar er zijn voldoende reismogelijkheden tussen Putten, Ermelo en Harderwijk. In beide gevallen deelt de SP het standpunt van de gedeputeerde niet. De nieuwe dienstregeling is buitengewoon nadelig voor het platteland en sociale instellingen in bijv. Ermelo. Al eerder stelde de SP hier vragen over.

Daarnaast moet de service vanuit BBA Connex sterk verbeteren, wil zij de groeidoelstelling (16% meer reizigers in 3 jaar) halen. De gedeputeerde zegde alle partijen toe dat zij BBA Connex ter verantwoording zal roepen en zal met de resultaten daarvan terugkomen. Overigens kon zij de probelem van de BBA levendig voorstellen ; de meest recente cijfers over passagiersaantallen kwamen uit 2002.

Detailvragen kunnen schriftelijk worden gesteld. Een mogelijkheid die de SP steeds meer aangrijpt om opheldering te vragen over actuele kwesties. Overigens was CDA-statenlid Roelf Potters het hier niet mee eens. Hij verweet dat de SP dat wij op een populistische manier lawaai maakten tijdens de bezuinigingen vorig jaar en dat wij teveel vragen stelden.
SP-vertegenwoordiger Paul Freriks maande Potters tot het zetten van een andere toon. Het is immers goed als partijen veel vragen stellen en inhoudelijk bezig zijn. Dat is onderdeel van hun democratische taak om de gedeputeerde te controleren.

Overigens vind de SP het jammer dat het merendeel van de politici in een waanwereld leeft als het gaat om het OV.
Wij blijven stug doorgaan met de confrontatie over slecht OV-beleid.

Het laatste punt van deze agenda was het plan om in de Stedendriehoek vier nieuwe stations aan te leggen en het buslijnennet opnieuw in te richten. De SP kan zich vinden in dit plan maar wil niet dat er grotere tekorten ontstaan. Daarin steunt zij de visie van de PvdA, die eerlijk toegaf geleerd te hebben van het echec rondom de Betuwelijn. De huidige 13,6 miljoen Euro moet hard vaststaan, bij tekorten moet de gedeputeerde dit onmiddelijk melden. Daarnaast mogen de nieuwe buslijnen in de daluren niet gereden worden door vrijwilligers. Het ziet er wel naar uit dat dit zal gaan gebeuren want de commissie is in meerderheid akkoord gegaan met het voorstel. De nieuwe stations gaan open in december 2006, buslijnen 111 (Apeldoorn-Zutphen) en 116 (Apeldoorn-Deventer) worden opgeheven. Het geld dat gemoeid is met de exploitatie van de twee buslijnen (ongeveer 950.000 Euro per jaar) wordt gestoken in de exploitatiebijdrage voor de nieuwe stoptrein Apeldoorn-Almelo aan NS Reizigers.

De gedeputeerde meldde ook dat de spoorlijn Arnhem-Tiel vanaf 1 april aanstaande wordt bereden door Syntus en dat de aanbestedingsprocedure voor de spoorlijn Ede-Amersfoort onderweg is. Dit zijn punten die wij kritisch gaan volgen. Er is nog een wereld te winnen.

U bent hier