h

Cultuurbeleid moet ambitieuzer

30 januari 2005

Cultuurbeleid moet ambitieuzer

In de Statenvergadering van 26 januari werd de nieuwe Gelderse cultuurnota besproken. De cultuursector staat onder hevige druk door oplopende bezuinigingen en moet nieuwe manieren vinden om een breder publiek aan te spreken. De SP is niet geheel ontevreden over de nota maar wil graag andere accenten leggen, zoals meer nadruk op educatie en amateurkunst. Gedeputeerde Staten konden iets meegaan in de denklijn van de SP, maar schuiven enkele zaken vooruit.

SP-woordvoerder Agnes Lewe hield de volgende speech:

Wij houden van cultuur met een grote en kleine c. Wij willen dat zo veel mogelijk mensen in Gelderland zelf muziek maken, toneel spelen, en van kunst kunnen genieten. Wij willen ook dat groepen, festivals en instellingen die hier ontstaan zijn zich kunnen ontplooien en groeoen. En kunnen blijven. Wij vinden aandacht voor erfgoed en geschiedenis belangrijk. Het weten waar je vandaan komt, om te weten waar je nu staat en waar je naar toe gaat. Wij zijn van mening dat de staat voor kunst moet betalen. Dat is de enige manier om veel mensen te bereiken met kunst die niet alleen de mainstream volgt maar mensen uitdaagt en verder brengt.

En nu de kadernota zelf en de eerste subsidieronde die daarop is gebaseerd.
Zoals ik al heb opgemerkt bij de bespreking van de Kadernota in het najaar vinden wij de keuze tussen bereik en productie te makkelijk opgelost. Het streven naar publieksbereik door middel van onder andere cultuureducatie is ten koste gegaan van het productievolume. De SP is een grote voorstander van publieksbereik en educatie maar vindt de kadernota op dit punt uitdrukking geven van korte termijndenken. Er moet ook geld voor het ontwikkelen van regionale productie-kwaliteit zijn. Een sterk vermagerd gezelschap of orkest kan op den duur ook weinig betekenen voor educatie. Dat is geen lacunebeleid! We rekenen het onszelf en de overige frakties aan dat wij dit criterium hebben laten passeren.

De uitvoering van de kadernota heeft dus op een aantal punten tot ongewenste resultaten geleid. Met name de zogenaamde “grote” instellingen (Ereprijs, Introdans, HGO en tot op zekere hoogte Oostpol) zijn er de dupe van geworden.
Anderzijds zijn er ook fouten gemaakt in de communicatie, die hersteld moeten worden. Wat betreft het orgelfestival is dat al gebeurd. Wij pleiten bovendien voor een hernieuwd overleg met InterArt omdat ons inziens de sectoroverschrijdende karakter van deze stichting in hun nadeel drijgt te werken. Wij vragen de gedeputeerde om samen met hun een creatievere oplossing te zoeken.
Het herstel van de fouten vraagt meer budget of een herverdeling van het budget. Het laatste is voor de SP niet aan de orde. Gebiedsgerichtbeleid en amateurkunst mogen er niet de dupe van worden. Meer budget dus. Wij vragen om een uitbreiding van het cultuurbudget in de voorjaarsnota.
Wat we niet willen is dat dit geld dan gewoon wordt verdeeld over degenen die bij deze verdeelronde te kort zijn gekomen.

Uiteindelijk is - na een langdradig debat - besloten om de subsidie voor Het Gelders Orkest te verhogen uit het huidige cultuurbudget. Hierdoor kunnen een aantal plannen pas in 2006 worden uitgevoerd. De SP had liever gezien dat het geld uit de algemene middelen (“onvoorzien”) was gekomen maar daar was geen meerderheid voor. Het college van GS heeft toegezegd bij de behandeling van de voorjaarsnota middelen te zoeken om het cultuurbudget structureel te verhogen. Daarmee zal het gat gevuld worden en andere plannen gerealiseerd worden waar nu te weinig geld voor was. De SP zal zich bij dat nieuwe debat inzetten voor amateurkunst, een spreiding over de provincie en multidisciplinaire aktiviteiten.

U bent hier