h

Schriftelijke vragen over jachthutten in Heerde

18 januari 2005

Schriftelijke vragen over jachthutten in Heerde

Het landelijk MilieuAlarmteam van onze partij heeft bijgaande brief (jpg, 43 KB) ontvangen van de gemeente Heerde, in verband met het beleid rond de plaatsing van jachthutten binnen haar gemeentegrenzen.

Vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Heerde het, bij besluit van 11 januari 2005, toestaat om binnen haar gemeentegrenzen zonder bouwvergunning jachthutten te plaatsen?
  2. Wat vindt u ervan dat hiermee feitelijk een onbeperkt aantal jachthutten in deze gemeente mogen worden geplaatst, en dat hiermee de jacht extra wordt gestimuleerd, terwijl op grond van de Flora- en Faunawet de jacht juist aan banden is gelegd?
  3. Bent u het met ons eens, dat de gemeente Heerde door onbeperkt jachthutten toe te staan niet voldoet aan haar ruimtelijke ordeningsverplichtingen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

Namens de Statenfractie van de Socialistische Partij
Paul Freriks, fractievoorzitter

Ook de faunabescherming heeft inmiddels actie ondernomen. Zie: www.jachthutten.nl

Brief van gemeente Heerde:

U bent hier