h

Schriftelijke vragen over vuurwerkverkoper in Twello en Wilp

1 januari 2005

Schriftelijke vragen over vuurwerkverkoper in Twello en Wilp

De VROM-inspectie vindt de vuurwerkopslag van het bedrijf Wolff in Twello en Wilp gevaarlijk. Het bedrijf slaat er vuurwerk op, zonder dat zij zich aan de wet- en regelgeving houdt. Daardoor ontstaat er volgens de inspectie een gevaarlijke situatie voor de inwoners van beide dorpen. De VROM-inspectie had aan de provincie gevraagd om het vuurwerk al weg te halen. De provincie heeft dit niet gedaan. Volgens haar is de opslag wel veilig. In het bedrijf zijn geen sprinklers aanwezig, wel is er sprake van brandmelders en extra beveiliging. Het vuurwerkbedrijf, dat nog wacht op een milieuvergunning, spaart hiermee een half miljoen euro uit. Voor de SP is dit reden tot het stellen van schriftelijke vragen aan het college van GS.

De vragen:

  1. De VROM- inspectie baseert zich onder andere op het feit, dat zij tot twee keer toe een negatief advies over de veiligheidssituatie heeft gekregen van de brandweer regio Apeldoorn. Waarom gaat u hieraan voorbij?
  2. Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de provincie Gelderland als er, ondanks waarschuwingen van de VROM- inspectie en van de regionale brandweer in Apeldoorn, onverhoopt ongelukken plaatsvinden?
  3. Vindt u het vanuit het oogpunt van eerlijke concurrentieverhoudingen te verantwoorden dat andere bedrijven wel moeten investeren in dure voorzieningen zoals sprinkler- installaties? En waarom wordt het bedrijf Wolff Vuurwerk door u veel coulanter behandeld dan andere bedrijven?
  4. Wij vernamen dat het Openbaar Ministerie deze zaak in onderzoek heeft. Wilt u ons op de hoogte stellen van de correspondentie tussen u en het Openbaar ministerie?

Hieronder het persbericht van de VROM-inspectie over deze kwestie:
De VROM-Inspectie heeft bezwaar aangetekend tegen de beslissing van de provincie Gelderland dat het bedrijf Wolff Vuurwerk in Twello en Wilp-Achterhoek vuurwerk mag opslaan. Bij alle twee de verkooppunten van Wolff ontbreekt een sprinklerinstallatie. Hierdoor voldoet het bedrijf niet aan de veiligheidseisen van het Vuurwerkbesluit. De inspectie vindt dat hierdoor grote risico's voor de omgeving ontstaan.

Voor de opslag van vuurwerk heeft Wolff een vergunning nodig van de provincie Gelderland. De VROM-Inspectie heeft de provincie gevraagd handhavend op te treden tegen het vuurwerkbedrijf en het aanwezige vuurwerk te laten verwijderen. De provincie onderschrijft dat de vuurwerkleverancier de regels van het Vuurwerkbesluit overtreedt. Maar gedoogt de vuurwerkopslag. Volgens de provincie is er namelijk geen sprake van een 'actuele gevaarssituatie'. De VROM-Inspectie en regionale brandweer spreken dit tegen. De VROM-Inspectie heeft de provincie dan ook gevraagd Wolff per direct bestuurdwang op te leggen.

Vuurwerkbesluit
De vuurwerkramp in Enschede heeft onder meer geleid tot het opstellen van het Vuurwerkbesluit. Het besluit is in maart 2002 in werking getreden en stelt strengere eisen stelt aan de opslag van vuurwerk. De branche heeft hierna 2,5 jaar de tijd gekregen om vervolgens aan de veiligheidseisen te voldoen. Het besluit schrijft onder meer voor dat er geen vuurwerk mag worden opgeslagen als er geen sprinklers aanwezig zijn.

U bent hier