h

Gedeputeerde Staten onthouden OM informatie over uitstoot Electrabel

19 februari 2005

Gedeputeerde Staten onthouden OM informatie over uitstoot Electrabel

De provincie Gelderland heeft kolencentrale Electrabel in Nijmegen schriftelijk beloofd om een overtreding van milieuregels niet te melden bij het Openbaar Ministerie. Dat staat in een brief die de statenfractie van de SP in bezit heeft gekregen.

Uit een nieuw meetrapport van de provincie Gelderland blijkt dat kolencentrale Electrabel te Nijmegen veel te veel fijn stof uitstoot. Sinds de centrale weer hout bijstookt (medio 2004) zijn de normen aangescherpt, maar de kolencentrale blijkt deze scherpere norm niet te kunnen halen. Deze metingen zijn van 25 tot en met 28 oktober 2004 gehouden.

Fijn stof is schadelijk voor de volksgezondheid, mede omdat zich aan het stof kankerverwekkende stoffen hechten die in het hout voorkomen. Ook zijn zware metalen gemeten (inclusief kwik), en chloriden, fluoride en dioxinen. Volgens G.S. ontbreekt een toetsingskader.

De provincie wil voorlopig weer geen maatregelen nemen tegen Electrabel.
Letterlijk staat er in de brief: "Vooralsnog zullen wij het Openbaar Ministerie niet in kennis stellen van de bevindingen." Dit is vreemd omdat de overschrijdingen veel en veel te ruim zijn.

De Statenfractie van de SP vindt het principieel onjuist dat deze belangrijke informatie aan het OM wordt onthouden. Juist het OM had direct bij het bekend worden van de gegevens een hermeting kunnen laten plaatsvinden en handelen naar de uitkomst ervan. Deze kwestie heeft teveel weg van ongelijkheid van behandeling. De burger kan daar bij overtredingen over meepraten. Daarom zal fractievoorzitter Paul Freriks nog deze week de betreffende informatie aan het OM ter beschikking stellen.

Bovendien zal SP- fractievoorzitter Paul Freriks in de Statenvergadering van woensdag aanstaande mondelinge vragen stellen over deze kwestie.

In de Statenvergadering van 23 februari stelde SP- fractievoorzitter Paul Freriks mondelinge vragen over deze kwestie. De andere fracties vonden het niet de moeite om gedeputeerde Henk Aalderink aan te vallen op het feit dat hij de Staten voor de zoveelste keer informatie onthield. De zaak komt nu aan de orde in de eerstvolgende vergadering van de commissie Economie en Milieu.

Bij de beantwoording van de vragen van de SP-fractie deelde de milieugedeputeerde onder andere mee dat er in januari 2005 nieuwe metingen zijn geweest bij Electrabel. Toen zou er niet tevel fijn stof uitgestoten zijn. Inmiddels bezit de SP de informatie over deze metingen, en wat blijkt: opnieuw list en bedrog. Tijdens de meting in januari werd er helemaal geen hout bijgestookt! Gelders Milieugedeputeerde Henk Aalderink (VVD) neemt weer eens een loopje met de waarheid.

Uit metingen in oktober 2004 bleek, dat kolencentrale Electrabel te veel fijn stof uitstootte. Dit feit werd niet gemeld aan het Openbaar Ministerie.

Gisteren stelde de SP- fractievoorzitter Paul Freriks hierover mondelinge vragen aan de milieugedeputeerde. Deze antwoordde onder andere dat er in januari 2005 nieuwe metingen zijn geweest. En toen zou de uitstoot niet te hoog geweest zijn, zo zij hij. Hetzelfde vertelde hij eerder tegen een verslaggever van dagblad De Gelderlander.

Vandaag kreeg Toine van Bergen de informatie over die metingen. En wat blijkt uit een nieuwe brief van de provincie aan Electrabel: op het moment dat er gemeten werd (12 januari) werd er helemaal geen hout bijgestookt!

Commissielid Toine van Bergen gaat die nieuwe brief met deze feiten over de metingen bij Electrabel, als aanvullend stuk, ook maar inleveren bij het Openbaar Ministerie.

Brief MPM3659 van GS van Gelderland aan Electrabel:
Bladzijde 1, PDF, 117 kB
Bladzijde 2, PDF, 171 kB
Bladzijde 3, PDF, 137 kB
Bladzijde 4, PDF, 36 kB

Brief van Gelderse SP-statenfractie aan OM over bovenstaande brieven
Tekst mondelinge vragen SP voor vragenhalfuur Statenvergadering februari 2005

U bent hier