h

Nieuwe metingen Electrabel: centrale stoot teveel stof uit

16 februari 2005

Nieuwe metingen Electrabel: centrale stoot teveel stof uit

Uit een nieuw meetrapport van de provincie Gelderland blijkt dat kolencentrale Electrabel te Nijmegen veel te veel fijn stof uitstoot. Sinds de centrale weer hout bijstookt ( medio 2004) zijn de normen aangescherpt, maar de kolencentrale blijkt deze scherpere norm niet te kunnen halen. Deze metingen zijn van 25 tot en met 28 oktober 2004 gehouden.

Fijn stof is schadelijk voor de volksgezondheid, mede omdat zich aan het stof kankerverwekkende stoffen hechten die in het hout voorkomen. Ook zijn zware metalen gemeten (inclusief kwik) als chloride, fluoride en dioxinen. Volgens G.S. ontbreekt een toetsingskader voor deze stoffen.

De provincie wil voorlopig weer geen maatregelen nemen tegen Electrabel. Letterlijk staat er in de brief: “Vooralsnog zullen wij het Openbaar Ministerie niet in kennis stellen van de bevindingen.” Dit is vreemd daar de overschrijdingen veel en veel te ruim zijn.

En waarom schrijft het college deze zin erbij?

De Statenfractie van de SP vindt het principieel onjuist dat deze belangrijke informatie aan het OM wordt onthouden. Juist het OM had direct bij het bekend worden van de gegevens een hermeting kunnen laten plaatsvinden en handelen naar de uitkomst ervan. Deze kwestie heeft teveel weg van ongelijkheid van behandeling. De burger kan daar bij overtredingen over meepraten. Daarom zal fractievoorzitter Paul Freriks nog deze week de betreffende informatie aan het OM ter beschikking stellen.

U bent hier