h

SP wil duidelijkheid over bijstook gewolmaniseerd hout bij Electrabel

14 februari 2005

SP wil duidelijkheid over bijstook gewolmaniseerd hout bij Electrabel

De Nijmeegse kolencentrale Electrabel mag vanaf afgelopen zomer hout bijstoken. Deze "biomassa" zou het milieu ten goede komen. Gedeputeerde Staten van Gelderland hadden daarbij onder andere als voorwaarde gesteld dat het bijstoken van zwaar vervuild, met bestrijdingsmiddelen behandeld, "gewolmaniseerd hout" niet was toegestaan.

Uit onderzoek is ons gebleken dat er in de praktijk echter toch toestemming was gegeven voor het bijstoken van van dit hout,omdat de hoeveelheid toegelaten zware metalen (arsenicum, chroom VI en koper) veel te ruim was. Door 50% schoon hout te mengen met 50% gewolmaniseerd hout werd al aan de norman voldaan.
Het zogenaamde "houtacceptatieplan" van juli 2005 werd na zware kritiek van de inspectie van het Ministerie van VROM ingetrokken. Deze op schrift gestelde kritiek werd aanvankelijk geheim gehouden voor de buitenwacht. Er kwam in december 2004 een nieuw plan, maar wat blijkt: volgens de SP kan er nu nog steeds een behoorlijke hoevelheid van dit hout worden bijgestookt.

Deze feiten zijn reden voor het stellen van de volgende vragen:

  1. Is het u bekend dat uit onderzoek gebleken is dat dat wel en niet gewolmaniseerd hout visueel niet volledig te scheiden is? (Zie ook de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 200301493/1 d.d. 14-07-2004, Stichting Behoud Leefmilieu Buggenum c.s. versus GS van Limburg).
  2. In het oorspronkelijke in juli 2004 goedgekeurde houtacceptatieplan stelde Elecrabel als kwaliteitseis dat de houtchips maximaal 2,5 gram per kilogram aan zware metalen mochten bevatten. Uit onderzoek van EPON is ons gebleken dat gewolmaniseerd hout 4,1 tot 10 gram per kilogram aan zware metalen (arsenicum, chroom VI en koper) bevat. Zie ook op internet: www.sdnl.nl/epon-3.htm. Dat betekent dat op grond van het oude acceptatieplan ruwweg 25% tot 50% gewolmaniseerd hout kon worden bijgestookt met niet vervuild hout. Was u hiervan op de hoogte? Zo ja, waarom bent u destijds akkoord gegaan met de eerste versie van het houtacceptatieplan?
  3. In het onlangs goedgekeurde vernieuwde en door u goedgekeurde houtacceptatieplan stelt Electrabel als kwaliteitseis dat maximaal 0,3 gram per kilogram van de som van arseen, chroom en koper is toegestaan. Dat betekent dat een lading van 100 kilogram hout maximaal 3 tot 7 kilogram gewolmaniseerd hout mag bevatten. Bent u hiervan op de hoogte?
  4. Hoe rijmt u deze gegevens met het feit, dat u in het ( oude - en nieuwe) houtacceptatieplan nadrukkelijk heeft gesteld dat het verstoken van gewolmaniseerd hout (gevaarlijk afval) niet is toegestaan?

U bent hier