h

Ingezonden brief aan de Gelderlander m.b.t. kritiek op Electrabel

17 maart 2005

Ingezonden brief aan de Gelderlander m.b.t. kritiek op Electrabel

SP-commissielid Toine van Bergen zond vandaag een ingezonden artikel naar de Gelderlander, editie Nijmegen, over het artikel "SP haalt bakzeil met kritiek op Electrabel". Van Bergen is het niet eens met een krantenartikel waarin gesuggereerd wordt dat onze kritiek op het (al eerder genoemde) provinciaal onderzoek naar de stofuitstoot van Electrabel overtrokken was. Toch laten de recente metingen versus het houtacceptatieplan een verslechtering van de normen zien, waardoor duidelijk is dat de economische belangen van de energiereus meer prioriteit krijgen dan het leefmilieu en de gezondheid van de omwonenden.

Geachte redactie,

In een artikel in uw krant van donderdag gaat u in op het provinciaal onderzoek, dat door de Gelderse SP was gevraagd naar de vervuiling door kolencentrale Electrabel. Daarin wordt gemeld dat de kolencentrale veel te veel stof uitstoot. Volgens de stokoude vergunning uit 1977 mag het bedrijf 100 milligram per m3 stof uitstoten.

Sinds Electrabel weer hout bijstookt is er echter, onder druk van de Inspectie van het Ministerie van VROM, een zogenaamd “houtacceptatieplan” opgesteld. Daarin staat dat er alleen hout bijgestookt mag worden als de centrale erin slaagt aanzienlijk minder stof uit te stoten. Dit om te voorkomen dat de luchtkwaliteit wordt aangetast. (Fijn) stof is uiterst schadelijk voor de luchtwegen. De maximaal toegestane stofuitstof is verlaagd naar 15 milligram per m3. Dus dat betekent een aanzienlijke aanscherping: bijna zes keer zo weinig stof.

In oktober 2004 zijn er metingen geweest bij de centrale. Daaruit bleek dat Electrabel niet aan de verscherpte stofnorm kan voldoen. De provincie heeft toen een stevige waarschuwingsbrief naar Electrabel gestuurd, waarin ook gewezen is op het feit dat de norm van 15 milligram per m3 een keiharde norm is, die niet overtreden mag worden.

Vervolgens werd er in januari 2005 opnieuw gemeten naar de stofuitstoot. Die bleek toen opnieuw hoger dan 15 milligram per m3. Maar bovendien was de meting niet representatief, omdat op dat moment geen hout werd bijgestookt. Daarmee was het punt bereikt waarop de SP aangaf dat het hoognodig is om een diepgaand onderzoek in te stellen naar deze gang van zaken.

Tijdens de vergadering van de commissie Economie en Milieu van woensdag bleek echter ineens dat de provincie de extra waarborgen die het houtacceptatieplan heeft geboden om de burgers te beschermen tegen te veel stofuitstoot niet langer als juridische norm ziet, maar als een vrijblijvende afspraak. Nu Electrabel duidelijk niet kan voldoen aan de norm van 15 milligram per m3 wordt die norm gewoon weer buiten werking gesteld! Voortaan mag Electrabel van de provincie dus weer 100 milligram per m3 stof uitstoten. Dit kan gewoon niet. Het houtacceptatieplan, met de aangescherpte norm voor de stofuitstoot, maakt deel uit van de vergunning. De provincie geeft opnieuw toe aan de economische belangen van Electrabel ten koste van de omwonenden van de centrale.

In plaats van zich hierover druk te maken vond CDA-statenlid Nico Verlaan het nodig om mij persoonlijk in diskrediet te brengen. Mijn vrijwillige werk als speurder naar milieuovertredingen zou niet verenigbaar zijn met mijn functioneren als lid van de commissie Economie en Milieu. Een doorzichtige afleidingsmanoeuvre. De boodschapper van het voor de provincie slechte nieuws heeft het weer eens gedaan.

Weblog Toine van Bergen

U bent hier