h

SP wil geluidsoverlast door provinciale wegen aanpakken

14 november 2005

SP wil geluidsoverlast door provinciale wegen aanpakken

Geluidsoverlast is een steeds groter wordend probleem. Het kan tot allerlei lichamelijke en psychische klachten leiden. Als het gaat om provinciale wegen (de zogenaamde N-wegen) is het de taak van de provincie om daartegen maatregelen te nemen. Maar het lijkt erop dat Gelderland zich te weinig inspant om tot verbetering te komen.

Onderzoek van de Gelderse SP lijkt uit te wijzen dat Gelderland zich zelfs niet houdt aan de verplichtingen die uitgaan van de Europese milieuregels. Berichten uit de krant suggereren bovendien dat het ministerie van VROM niet tevreden is over de manier waarop GS van Gelderland tewerk gaan.

De provincie moet actief aan de slag. In 2007 moet alle geluidsoverlast in kaart gebracht zijn, en een jaar later moet er een plan van aanpak zijn. Maar Gelderland neemt alleen maatregelen als een gemeentebestuur zélf aan de bel trekt.

Een voorbeeld van de gevolgen die verkeerslawaai met zich meebrengt is de Betuwe. In de plaatsen Acquoy en Rhenoy levert een provinciale weg onaanvaardbaar veel geluidsoverlast op voor een dertigtal woningen, een basisschool en een peurterspeelzaal. Ook loop de weg vlak langs enkele belangrijke wandelroutes. De recreatieve waarde van het Rivierenland dreigt in het geding te komen.

In een memo aan de leden van de statencommissie Economie en Milieu wijst SP-statenlid Toine van Bergen op de volgens hem tekortschietende inspanningen van het provinciebestuur. De SP wil dit probleem bespreken in de vergadering van de commissie Economie en Milieu van 30 november.

Artikel uit De Gelderlander van 24-08-2005

Geluidsoverlast door drukke weg

NIJMEGEN - Op autowegen in onder meer Malden, Molenhoek en Beek, maar ook in Nijmegen, Wijchen, Boven - Leeuwen, Beneden - Leeuwen, Druten en Deest rijden in 2006 meer dan zes miljoen auto's.
De provincie Gelderland pakt lawaaiige wegen aan, maar alleen als die wegen aan de beurt zijn voor onderhoud.

Het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) publiceerde pas een lijst met drukke autowegen in de Staatscourant.

Het gaat om wegen waar in 2006 naar verwachting meer dan zes miljoen voertuigen rijden.

Gelderland is de drukste provincie van Nederland met 56 veel bezochte wegvakken. In deze regio gaat het specifieker om negen locaties en dertien wegvakken (zie graphic).

Het ministerie draagt de beheerders van de wegen op maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast.

Volgens een richtlijn van de Europese Unie is de wegbeheerder verplicht om de geluidsoverlast in 2007 in kaart te brengen. In 2008 moet de wegbeheerder met een actieplan komen, staat in de Staatscourant.

In de genoemde gevallen is de provincie Gelderland de eigenaar van de wegen en dus wegbeheerder. "Als het een N-weg is, kun je er donder op zeggen dat 'ie onder onze verantwoordelijkheid valt", zegt een woordvoerder.

Maar de provincie voelt vooralsnog geen verplichting. "We hoeven niet stante pede aan de slag met deze lijst. We zijn het alleen verplicht op verzoek van de aanliggende gemeente", beweert de provinciewoordvoerder.

De provincie Gelderland neemt pas maatregelen als de desbetreffende weg aan de beurt is voor onderhoud. "Dan leggen we bijvoorbeeld fluisterasfalt neer. Of we bouwen een geluidsscherm naast een weg waar geluidsoverlast ontstaat."

Bij klachten over geluidsoverlast komt een weg hoger op het lijstje van de wegbeheerder te staan.

De lijst van het ministerie is echter gebaseerd op het aantal passerende voertuigen per jaar. "Niet op daadwerkelijke klachten van mensen over geluidshinder. Laten we naar de omstandigheden kijken, niet alleen naar de cijfers. We kunnen aan de gang blijven", aldus de provincie Gelderland.

Er zijn Europese afspraken over toegestane geluidsproductie en daar moet Nederland zich aan houden, zegt een woordvoerster van het ministerie van VROM.

Dat de richtlijn voor de autowegen een norm op zich wordt, is volgens VROM 'te kort door de bocht'. "Er zijn rekenmodellen op losgelaten om rekening te houden met omstandigheden in de omgeving", zegt zij.

Wat voor maatregelen de regering neemt als wegbeheerders de 'verplichtingen' niet binnen de gestelde termijn af hebben, kon de woordvoerster van VROM niet duidelijk maken.

Artikel uit De Gelderlander van 07-09-2005

Acquoy en Rhenoy klagen over geluid

ACQOUY/RHENOY - De provinciale weg N327 zorgt voor zoveel geluidsoverlast, dat de gemeente Geldermalsen maatregelen wil. Een oplossing kan voor een deel gevonden worden in het aanleggen van stil asfalt. Hiermee zou de geluidsbelasting echter nog niet in alle gevallen dalen tot een aanvaardbaar niveau. "Maar het betekent toch een aanmerkelijke verbetering", aldus de gemeentelijk woordvoerder.
Het gaat met name om de plaatsen Acquoy en Rhenoy. Een groot aantal bewoners heeft zich verenigd in een actiegroep.

Ze hebben met geluidsdeskundigen van de gemeente en Regio Rivierenland een geluidsonderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat er grote overschrijdingen zijn. De hoogst gemeten waarde lag op 68 decibel, terwijl wettelijk 55 toegestaan is. Dat geldt dan voor een dertigtal woningen, basisschool De Bloeiende Betuwe en peuterspeelzaal 'tHummeltje. De provinciale weg loopt bovendien direct langs de drukke wandel- en fietsroute in Rivierenland. Het Lange Afstands Wandelpad, de Linge Lusthofroute en de Lingeroute komen er langs. In de 'geluidszone' liggen de populaire pontjes van Enspijk en Heukelum. Bovendien wordt er jaarlijks de Rode Kruis Bloesemtocht gehouden.

Het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen vindt dat 'de verblijfsrecreatie in de directe omgeving negatief wordt beïnvloed door het lawaai': "Recreanten blijven veelal niet langer dan één dag vanwege verstoring van de nachtrust."

De bewoners krijgen brede steun. Naast de gemeente zijn dat Recreatiemaatschappij Rivierenland en Woningbouwcorporatie Volkshuisvesting Geldermalsen, die de belangen behartigt van de bewoners van de Kornelis van Wijnenstraat.

Inmiddels heeft het college van Geldermalsen een brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten. Daarin wordt aangedrongen op een zo snel mogelijke aanleg van stil asfalt. Tevens wordt gepleit voor eenzelfde maatregel op het wegvak Dorpsstraat Rhenoy-Lingedijk Gellicum.

Dossier Geluid van het Ministerie van VROM
Tekst van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai
De site van het Projectbureau Omgevingslawaai

U bent hier