h

Provincie: “problemen met Zutphense school hebben niets met stort te maken”

12 december 2005

Provincie: “problemen met Zutphense school hebben niets met stort te maken”

Enkele weken terug werd in de Zutphense wijk Leesten een basisschool in het gebouw de Mene gesloten, omdat in de lucht zeer hoge concentraties giftige stoffen zaten. Kinderen en leerkrachten hadden al jarenlang gezondheidsklachten. Deze luchtvervuiling heeft niets te maken met de aanwezigheid van een voormalige stortplaats in de buurt van de Mene, stelt het provinciebestuur.

In het gebouw zitten ook nog een wijkcentrum, sporthal en peuterspeelzaal.

Aangezien omwonenden het vermoeden hadden dat er wel eens een verband zou kunnen zijn, stelde de SP vragen over deze kwestie. Maar volgens Gedeputeerde Staten is uit metingen gebleken, dat het grondwater onder de stort zich niet heeft verspreid in de richting van de Mene.

Het provinciebestuur bevestigt wel dat bovenop de stortplaats nu een speelgelegenheid voor kinderen is. Dit zou, door het aanbrengen van een schone “leeflaag”, verantwoord zijn. SP- statenlid Toine van Bergen heeft daarover zijn twijfels: “het is bekend dat er in de stort asbest zit. Het is dan maar te hopen dat kinderen er niet in gaan graven. En dat de gemeente Zutphen regelmatig kijkt of de leeflaag nog intact is”.

De oorzaak van de problemen wordt nu gezocht in de kwaliteit van bouwmaterialen en gebrekkige ventilatie in het gebouw. Inmiddels zijn extra ventilatoren aangebracht, en zijn alle leerlingen, ook de groepen 7 en 8, die bovenin het gebouw zitten, weer terug. Ondertussen wordt er nog steeds onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in de school.

Bovenin het gebouw de Mene waren de gezondheidsklachten het grootst, en daar was ook de hoogste concentratie van het kankerverwekkende benzeen gemeten. Aanvankelijk weigerden daarom de ouders en leerkrachten van de groepen 7 en 8 om weer terug te gaan naar het gebouw. Deze groepen kregen tijdelijk les in Twello.

Antwoorden op de schriftelijke vragen

Vraag 1: Is het juist dat er reeds enkele jaren gezondheidsklachten waren bij kinderen en personeel van de school, zoals regelmatig terugkerende hoofd- en buikpijn?

Antwoord: Ja.

Vraag 2: Is het juist dat de school zelf, naar aanleiding van diverse klachten, opdracht heeft gegeven om een onderzoek in te stellen, omdat de gemeente Zutphen dit in eerste instantie niet nodig vond?

Antwoord: De bestuursraad van de school heeft in juni / juli een onderzoek gedaan. De gemeente en de GGD stonden daarbuiten. Voor dit onderzoek wordt verwezen naar de website van de gemeente Zutphen. (www.zutphen.nl).

Vraag 3: Wilt u ons op de hoogte stellen van de conclusies van het GGD-rapport, op grond waarvan besloten is om de school te sluiten?

Antwoord: Mevrouw Erna de Vries, communicatiemedewerkster van de GGD voor Gelre en IJssel (tel. 0570- 664664), heeft hierover alle informatie. Bovendien heeft de gemeente Zutphen hierover informatie op de genoemde website staan.

Vraag 4: Ons is ter ore gekomen dat het RIVM op dit moment metingen verricht naar de luchtkwaliteit in de school. Het TNO zou onderzoek doen naar de bodem onder de school en de gebruikte bouwmaterialen. Is dit juist? Wilt u ons van de bevindingen van deze instanties op de hoogte stellen?

Antwoord: Ja, het RIVM heeft onderzoek gedaan naar het binnenmilieu. Voor de resultaten van dit onderzoek, verdere infomatie en mogelijk verder onderzoek wordt verwezen naar de genoemde website.

Vraag 5: Is er een verband mogelijk met de nabijheid van een voormalige stortplaats aan de Kerkhofweg 27 in Leesten? Is er onderzoek gedaan naar de verspreiding van grondwater vanuit deze voormalige soort in de richting van de school? Zo ja, wat heeft dit opgeleverd?

Antwoord: Ter plaatse van de voormalige stortplaats nabij Kerkhofweg 27 is (in de periode 2001-2003) een grondwatermonitoring uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het grondwater rondom de voormalige stortplaats licht verontreinigd is en er géén sprake is van verspreiding. Op basis hiervan is geconcludeerd, dat er geen verband is met de voormalige stortplaats.

Vraag 6: Is het juist dat op laatstgenoemde voormalige stortplaats nu een kinderspeelplaats is? Kunt u garanderen dat kinderen daar veilig kunnen spelen?

Antwoord: In januari 2005 hebben wij ingestemd met de sanering en herinrichting van de voormalige stortplaats. De locatie heeft na sanering en herinrichting nu de functie “wijkpark” met speelgelegenheid voor kinderen. Conform het saneringsplan is een leeflaag aangebracht waardoor sprake is van een verantwoorde en veilige situatie.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje
Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer
secretaris

Verhitte discussie over openstelling van De Mene
SP_ statenfractie wil duidelijkheid over sluiting Zutphense school wegens giftige stoffen

U bent hier