h

Vragen over 'gouden handendrukken' in Gelderland

12 september 2007

Vragen over 'gouden handendrukken' in Gelderland

Het Brabants Dagblad heeft onlangs onthuld dat ten minste een viertal voormalig ambtenaren van de provincie Noord-Brabant een afvloeiingsregeling is aangeboden die ver buiten de daarvoor geldende regels ging. In één geval kreeg een afdelingshoofd een uitkering voor maar liefst 25 jaar. De fracties van D66 en SP in Gelderland hebben gisteren per brief aan het College van GS gevraagd of er in deze provincie vergelijkbare gevallen bestaan.

De vraag die beide fracties stellen, luidt als volgt:

Zijn er in Gelderland (voormalig) ambtenaren aan wie een afvloeiingsregeling is aangeboden die verder gaat dan de daarvoor gebruikelijke regelgeving? Dat kan zijn in direct financiële zin, maar ook doordat de Provincie bijvoorbeeld goederen bewust onder de prijs levert. Zo ja, wat is hen (op individueel niveau) aangeboden, welke functie hadden zij binnen de organisatie en welke omstandigheden rechtvaardigden naar uw mening de afwijking van de standaardregeling?

Martijn Leisink, D66
Agnes Lewe, SP


Bijgaand artikel uit het Brabants Dagblad van 8 september 2007 is toegevoegd:

Provincie kocht personeel af
door Ron Lodewijks

De provincie Noord-Brabant heeft in de loop der jaren op kosten van de belastingbetaler gouden handdrukken uitgekeerd aan tenminste vier hogere ambtenaren die zij kwijt wilde. Toppunt hiervan is een welvaartsvaste uitkering gedurende 25 jaar aan het voormalige afdelingshoofd C. Velder, die maar recht had op twee jaar wachtgeld.

Bovendien kocht de provincie zijn huis aan de Geelgors in Sint-Michielsgestel, dat met 50.000 euro verlies direct weer werd doorverkocht. Dit blijkt uit informatie die het Brabants Dagblad in handen heeft gekregen na een 3,5 jaar durende juridische procedure tegen de provincie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Raad van State besliste in juni dat de gouden handdrukken, die zijn verstrekt buiten de geldende rechtspositieregeling om, ten onrechte geheim werden gehouden. Een gouden handdruk van rond 225.000 euro kreeg de projectleider van de uit de hand gelopen renovatie van het provinciehuis, E. Bronkhorst.

De eerste vrouwelijke directeur bij de provincie, E. Fleuren, bleef na vertrek uit deze functie tot haar vervroegde pensionering op de loonlijst staan met 55 procent van haar salaris, zonder nog te hoeven werken. Zij verhuisde naar Frankrijk.
Het afdelingshoofd L. Tinga kreeg bij zijn vertrek 50.000 euro mee, ter compensatie van inkomensverlies in een andere baan. Dit bedrag werd afgeboekt op de post openstaande vacatures. CDA-gedeputeerde Thoon Essed verklaarde kort geleden in Provinciale Staten dat afvloeiingsregelingen uit een centraal fonds worden betaald.
Dat de provincie zoveel concrete gegevens openbaar moest maken, komt doordat de bestuursrechter steeds meer nadruk legt op het belang van een integere overheid, zegt hoogleraar staats- en bestuursrecht Margriet Overkleeft-Verburg. De provincie hoefde van de rechter aan het Brabants Dagblad geen overzicht te verstrekken van de gouden handdrukken die zij de afgelopen 25 jaar aan topambtenaren heeft uitgedeeld. De hoogste ambtenaar van de provincie, Wil Rutten ontkende tijdens een hoorzitting dat er zo'n lijst is. Volgens Overkleeft is die betrekkelijk eenvoudig samen te stellen: "Kennelijk is het droevig gesteld met de administratie in het provinciehuis".

U bent hier