h

Duitsers verlengen baan Wenningfield terwijl provincie nog wacht op antwoord bezwaren

17 december 2008

Duitsers verlengen baan Wenningfield terwijl provincie nog wacht op antwoord bezwaren

De bewoners van Winterswijk die zich verzetten tegen een baanverlening van vliegveld Wenningfeld net over de grens zijn woedend op de Duitse overheid. De baanverlenging gaat door terwijl bezwaarmakers waaronder de provincie Gelderland (dat bezwaar kwam er na een unaniem aangenomen motie ingediend door de SP) al anderhalf jaar niets gehoord hebben.

SP fractievoorzitter Eric van Kaathoven heeft deze kwestie aan de orde gesteld tijdens een commissievergadering van provinciale staten op 17 december. Gedeputeerde Verdaas kon niet meer dan beamen wat de bewoners al weten, dat niet alleen zij maar ook de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland niets van de Duitsers horen. Sterker nog, de pogingen tot bestuurlijk overleg falen volledig.

Wenningfeld

De SP snapt niets van deze arrogante houding van de Duitse overheden richting inwoners en overheden aan de Nederlandse kant van de grens en bekijkt de mogelijkheden om deze zaak ook in Duitsland aan te kaarten.
Hieronder integraal het persbericht dat het bewonersplatform IPW 16december verstuurd heeft:

PERSBERICHT PLATFORM IPW WIJZIGING VERGUNNING WENNINGFELD: MINACHTEND MACHTSMISBRUIK

Vliegveld Wenningfeld heeft na een geheime (!) procedure op 28 november jl. van de Bezirksregierung in Münster een wijziging gekregen van de vergunning tot uitbreiding, die het mogelijk maakt onmiddellijk met de verlenging van de start- en landingsbaan tot 1800 meter te beginnen.
In deze gewijzigde vergunning worden de veiligheidstroken aan weerszijden van de aan te leggen baan versmald tot 40 m. in plaats van de eerder voorgeschreven 75 m. Zo kan er na verlenging gevlogen worden met zgn. code 2 vliegtuigen. Gebruik van code 3 vliegtuigen wordt mogelijk als de ontbrekende grondstukken door het vliegveld kunnen worden aangekocht.

Alle bezwaarmakers tegen de uitbreiding wachten al meer dan anderhalf jaar op antwoord van de Bezirksregierung in Münster. Deze heeft echter nog geen enkel besluit genomen over de ingediende bezwaren op de oorspronkelijke vergunning d.d.13 december 2006. Toch heeft de Bezirksregierung nu besloten tot vergunningswijziging zodat direct gebouwd kan worden zonder enige mogelijkheid van inspraak of bezwaar voor alle betrokken bezwaarmakers.
Niet alleen gewone bezwaarmakers, maar ook de institutionele bezwaarmakers zoals de provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk zijn in het geheel niet gehoord of zelfs maar geïnformeerd over deze, sinds 10 september 2008 lopende, geheime procedure. Hieruit spreekt minachting voor de bewaren en dit wekt veel woede.
In feite worden alle bezwaarmakers inclusief gemeente en provincie door deze vergunningwijziging buiten spel gezet. De procedure over de bezwaren lijkt nu een farce geworden.

Het IPW (Internationaal Platform tegen uitbreiding van vliegveld Wenningfeld) noemt deze vergunningswijziging daarom: “minachtend machtsmisbruik”.
Het is juridisch gesproken: “unfair play”; een ernstige schending van het internationale rechtsbeginsel van procesrecht (zgn. fair play beginsel) zoals o.a. verankerd in artikel 6 van Europees Verdrag van de rechten van de mens.
Het vliegveld en de Duitse overheden hebben met hun heimelijke werkwijze en keuze voor meteen tot 1800 meter te gaan uitbouwen minachting getoond voor de unanieme besluiten van de Winterwijkse gemeenteraad en van Gedeputeerde Staten van Gelderland, die o.a. stelling hebben genomen voor maximaal 1500 meter lengte van de start- en landingsbaan.

Het IPW bereidt nadere acties voor. Intussen roept IPW alle burgers, bedrijven en belangenorganisaties op om massaal hun protest kenbaar te maken bij de Bezirksregierung in Münster (poststelle@bezreg-muenster.nrw.de), de Kreis Borken (info@kreis-borken.de) en het Land Nord-Rhein Westfalen (poststelle@mbv.nrw.de)
Ook vraagt IPW aan de gemeente Winterswijk en de provincie Gelderland om snel mee te werken aan juridische en politieke maatregelen richting Münster, Borken en Düsseldorf om deze oneerlijke Duitse handelswijzen te stoppen.

Motie SP tegen uitbreiding vliegveld Wenningfeld overgenomen
IPW-Internationaal Platform Wenningfeld

U bent hier