h

Provincie kijkt ook naar sociaal toerisme

8 december 2008

Provincie kijkt ook naar sociaal toerisme

Enkele weken stelde de SP vragen over het bevorderen van sociaal toerisme in Gelderland. De antwoorden van het college zijn voorzichtig. Zij willen eerst onderzoeken wat er al is en wat verder de mogelijkheden zijn. Pas dan willen zij bezien of de provincie een stimulerende rol kan spelen op het gebied van sociaal toerisme.

Agnes LeweWoordvoerder Agnes Lewe is niet ontevreden: "Om dat onderzoek hadden wij gevraagd, het is goed dat het er nu komt. Het moet alleen voortvarend worden aangepakt. Gelderland moet kampioen worden op het gebied van sociaal toerisme en betaalbaar recreëren. Daar gaan wij voor." Lees hieronder de antwoorden op de vragen.

Beantwoording van schriftelijke Statenvragen Statenlid mevrouw A. Lewe (SP) inzake sociaal toerisme.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het statenlid mevrouw A. Lewe (SP) toekomen.

In het oktobernummer van het tijdschrift Recreatie lezen wij op p. 18-21 (zie bijlage) dat een aantal recreatieondernemers sociaal toerisme hoog in het vaandel heeft staan, maar daarmee niet te koop loopt. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat er een toenemende vraag is naar vakantieplaatsen voor mensen in de lage inkomensgroepen. De behoefte aan sociaal toerisme in Nederland groeit.
In de Vervolgvoorstel Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2009-2012 wordt op pagina 2 geconstateerd, dat het aandeel lage inkomensgroepen dat Gelderland bezoekt (…) iets onder het landelijke gemiddelde ligt.

1. Is het college bekend hoeveel recreatieondernemers in Gelderland sociaal toerisme aanbieden? Zo ja, hoeveel ondernemers betreft het? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken?

Nee dat is ons niet bekend.
Wij hebben contact opgenomen met de Gelderse afdeling van de Recron (Vereniging van recreatieondernemers Nederland). Uit dit contact is gebleken dat de Recron ook geen cijfers heeft over het aantal recreatieondernemers dat sociaal toerisme aanbiedt in Gelderland. Verder is gebleken dat er geen eenduidige definitie of afbakening te maken is van het fenomeen sociaal toerisme.

In het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2009-2012 en het vervolgvoorstel hebben wij aangegeven dat we in het kader van de beeldverhalen zullen nagaan voor een aantal activiteiten (dag- en verblijfsrecreatie) of de vraag in evenwicht is met het aanbod. Aangegeven is dat specifiek gekeken zal worden naar het aanbod voor verschillende doelgroepen (o.a. lagere inkomens) en of dit aanbod aansluit bij de vraag. Hierbij zullen we (indirect) ook aandacht besteden aan het fenomeen sociaal toerisme.

2. Is het college met de SP van mening dat sociaal toerisme mogelijkheden biedt om meer bezoekers naar Gelderland te brengen?

Dat is op dit moment nog niet te zeggen. Mogelijk biedt stimulering van sociaal toerisme ook kansen voor seizoensverlenging indien dit buiten het hoogseizoen plaatsvindt. Echter de onderzoeken in het kader van de regionale beeldverhalen zullen dit moeten uitwijzen.

3. Ziet het college mogelijkheden om recreatieondernemers in Gelderland te stimuleren en te ondersteunen op het gebied van sociaal toerisme?

Dat is op dit moment nog niet te zeggen. Dit hangt wederom af van de resultaten van de onderzoeken die in het kader van de regionale beeldverhalen zullen worden uitgevoerd.

4. Zo ja, is het college voornemens om van deze mogelijkheden gebruik te maken?

Op basis van de resultaten van de onderzoeken zal bezien worden of de provincie een stimulerende rol kan spelen bij sociaal toerisme.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

Meer sociaal toerisme in Gelderland

U bent hier