h

SP: provincie moet meer doen aan sociale veiligheid OV

27 december 2009

SP: provincie moet meer doen aan sociale veiligheid OV

De provincie Gelderland wacht te veel op initiatieven van de vervoerders zelf als het gaat om sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van statenleden Alex Mink (SP) en Anja Prins (VVD). De SP vindt dat de provincie Gelderland meer moet doen aan de veiligheid in het openbaar vervoer.

De SP wil dat de provincie vervoerders op de huid gaat zitten en dwingt om flink werk te maken van veiliger bus- en treindiensten. De vervoerders moeten investeren in veiligheidsmaatregelen zoals menselijk toezicht en voorkomen van agressie en geweld. Als zij dit nalaten moet de provincie stevig ingrijpen.

Bus

Lees hieronder de antwoorden van Gedeputeerde Staten:

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van de statenleden Anja Prins (VVD) en Alex Mink (SP) toekomen.

Inleiding
‘Het thema Sociale Veiligheid in het openbaar vervoer is ook in Gelderland een belangrijk item.' Eén van de belangrijkste conclusies van het eindrapport van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer wat in september is uitgebracht is dan ook dat het veiliger moet. Het rapport bevat maatregelen om het aantal incidenten in het openbaar vervoer te verminderen.

In het streekvervoer is sinds 2006 sprake van een toename van incidenten. Zorgwekkend is dat over de hele linie de incidenten ernstiger lijken en een grote impact hebben op werknemers en reizigers. De ministers van BZK en VenW besloten in april 2009 tot de oprichting van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer. De Taskforce, onder leiding van burgemeester Vreeman van Tilburg, kreeg de opdracht om te komen tot een pakket van maatregelen om de recente en ernstige incidenten in het openbaar vervoer terug te dringen. Er hebben al diverse veiligheidsincidenten plaatsgevonden in en om het openbaarvervoer van Gelderland. In het eindrapport van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer worden zestien maatregelen voorgesteld om het aantal incidenten in het openbaar vervoer terug te dringen.
Deze maatregelen vragen om een intensieve samenwerking tussen alle partijen, inclusief politie en Openbaar Ministerie, en om een planmatige aanpak van de veiligheid in het openbaar vervoer.

De voorgestelde maatregelen zijn onder meer:

- Het opnemen van een basisnorm voor sociale veiligheid in concessies.
- Het uitbreiden van menselijk toezicht in het streekvervoer door de inzet van veiligheidsteams in probleemgebieden.
- Het uitbreiden en verbeteren van cameratoezicht op probleemlijnen in het streekvervoer.

In de maand oktober heeft de Verkeersminister Camiel Eurlings tevens een onderzoek toegezegd naar aanleiding van een VVD-voorstel voor de oprichting van een landelijke politie voor al het openbaar vervoer. Volgens het voorstel zal het combineren van de spoorwegpolitie met andere veiligheidsmedewerkers uitgroeien tot een politiemacht van tussen de 3.000 en 5.000 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's). Deze BOA's zijn dan werkzaam in zowel trein, als tram, bus of metro. De huidige budgetten van de spoorwegpolitie en van regionale en stadsvervoerders worden dan gebundeld.

Vraag 1 :
Bent u bekend met bovenstaand eindrapport en onderschrijft u de aanbevelingen?

Antwoord:
Ja

Vraag 2 :
Verwacht u dat in de nieuwe concessie voldoende maatregelen worden aangeboden door de vervoerder? Zo nee, wat voor aanvullende maatregelen stelt u dan voor?

Antwoord:
Wij verwachten dat in de nieuwe concessie voldoende maatregelen worden aangeboden door de vervoerder.

Vraag 3 :
In hoeverre kan en wil het college de genoemde maatregelen realiseren?

Antwoord:
Sociale veiligheid kent vele betrokken partijen. Voor de bevordering van de sociale veiligheid werkt iedere partij vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Daar waar nodig wordt samengewerkt.
Wij zullen die maatregelen realiseren waar wij een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. Concreet:
- Het initiëren en faciliteren van samenwerkingsverbanden, faciliteren van de inrichting van de stations langs de regionale spoorlijnen en halteplaatsen en transferpunten langs regionetlijnen en snelnetlijnen.
- Het verankeren van sociale veiligheid in de concessies.
- Het verbeteren van een uniforme registratie van de incidenten in het openbaar vervoer.
- Uitbreiden en verbeteren cameratoezicht door de vervoerder. Dit is een eis in het bestek.

Vraag 4 :
Heeft u kennis genomen van de bovengenoemde toezegging van de minister en heeft dat gevolgen voor de aanbesteding?

Antwoord:
Wij hebben kennis genomen van de bovengenoemde toezegging van de minister. Dit heeft geen gevolgen voor de aanbesteding.

Vraag 5 :
Bent u bekend met de kosten die er nu worden gemaakt en welke maatregelen nu zijn genomen door de vervoerders, gemeenten en provincie t.a.v. veiligheid streekvervoer?
Zo nee, bent u voornemens dat in beeld te brengen?

Antwoord:
Nee, wij hebben geen inzicht in de kosten van de verschillende betrokkenen. Wij zijn niet voornemens die in beeld te brengen. Sociale veiligheid wordt bepaald door vele maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om houding en gedrag van het personeel, het legen van de prullenbakken op de halteplaatsen, het gewone dagelijkse onderhoud aan stations, bushaltes en voertuigen, het melden en eventueel doorgeleiden van incidenten, aangiftebereidheid, aandacht aan personeel en reizigers, naast de inzet van toezichthouders en controleurs. De meeste maatregelen zijn niet te kwantificeren als maatregel sociale veiligheid.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
dr.ir. C. Volp - wnd. secretaris

SP en VVD: provincie moet aan de slag met veiliger openbaar vervoer

U bent hier