h

SP stelt vragen over uitbreiding betoncentrale Wageningen

10 oktober 2016

SP stelt vragen over uitbreiding betoncentrale Wageningen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de mogelijke uitbreiding van betoncentrale Bruil in Wageningen. In 2010 is nog een contract afgesloten tussen Provincie, Gemeente en Bruil over het terugdringen van overlast. De provincie heeft miljoenen bijgedragen aan de verplaatsing van de asfaltcentrale van Bruil naar Arnhem. Nu Bruil opnieuw lijkt te mogen uitbreiden lijken alle eerdere inspanningen voor niks geweest. De SP wil opheldering van het provinciebestuur.

De Gelderlander van 7 oktober kopte “Uitkoop Bruil was weggegooid geld”. Hierin is te lezen dat de betoncentrale Bruil de mogelijkheid krijgt om uit te breiden. Dit terwijl in 2010 een contract is afgesloten tussen Gemeente Wageningen, Provincie en Bruil over het terugdringen van de overlast van Bruil bij de Wageningse Haven. Onderdeel daarvan was de verplaatsing van de Asfaltcentrale van Bruil naar Arnhem waar de provincie ongeveer 6 miljoen aan heeft bijgedragen. Inmiddels is de asfaltcentrale overgenomen en vindt de productie plaats in Doetinchem.

Bruil Beton wil nu uitbreiden en vroeg een nieuwe vergunning aan voor de betoncentrale op hetzelfde terrein. Het concept van die vergunning laat een ruime invulling zien en biedt Bruil Beton de mogelijkheid om de productie flink op te schroeven.

SP-Statenlid Paul Kusters: “We maken ons zorgen over de ontwikkelingen in Wageningen. Ik vraag me af wat de omstreden verplaatsing van de Asfaltcentrale voor nut heeft gehad voor het terugdringen van de overlast in Wageningen als Bruil Beton nu weer de mogelijkheid krijgt om daar uit te breiden."

De SP heeft de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Heeft het college kennis genomen van:

a. bovengenoemd artikel en herkent zij zich in de strekking ervan? Zo nee, waarom niet?

b. de ruime invulling van de conceptversie van de nieuwe vergunning aan Bruil Beton? Zo ja, hoe interpreteert het college deze invulling ten opzichte van eerder gemaakte afspraken?

c. de brief die de Omgevingsdienst aan de omwonenden heeft gestuurd? Zo ja, kan het college zich voorstellen dat deze brief verwarring veroorzaakt?

d. de beraadslagingen in de gemeenteraad van Wageningen en de maatschappelijke onrust die er is ontstaan?

e. de brief van de bewoners aan de havenstraat in Wageningen aan het college van b&w, d.d. 6 september 2016? Zo ja, bent u bereid met de bewoners en andere belanghebbenden over deze kwestie in gesprek te gaan?

f. het feit dat in 2015 de gemeente Wageningen heeft aangegeven niet voor een eventuele uitbreiding van Bruil Beton te zijn, in lijn met de structuurvisie die de gemeente hanteert en zo ja, hoe verhoudt zich in de ogen van het college dit met de conceptvergunning?

2a. Hoeveel geld is er door de overheid geïnvesteerd in de afbouw van activiteiten van Bruil Beton en kunt u dat uitsplitsen naar rijk, gemeente en provincie?

2b. Kunt u gedetailleerd aangeven welke tegenprestatie-beperkingen Bruil Beton daarvoor heeft moeten leveren?

2c. Op welke wijze is dat vastgelegd in verordeningen of contract?

2d. Kunnen de verordeningen-contracten de rechterlijke toets doorstaan? 

3. Is er voorbereidende onderzoek gedaan naar de effecten van de door Bruil Beton aangevraagde vergunning op de omwonenden en de leefomgeving? Zo ja, zijn de resultaten van dat onderzoek meegenomen in de afweging van de Omgevingsdienst De Valei? Zo nee, waarom niet?

4. Heeft de Omgevingsdienst De Vallei een actuele inventarisatie gemaakt van de behoeften van Bruil Beton in samenspraak met Bruil Beton? En zo ja, kan het college dan aangeven waarom er een verschil in capaciteitsgrootte zit tussen hetgeen Bruil aangeeft en de conceptvergunning?

5. Kan het college aangeven welk effect de handelswijze van de Omgevingsdienst heeft op de voortgang van de besluitvorming?

6a. In 2009 hebben de gemeente Wageningen en de Provincie Gelderland enkele miljoenen betaald om Bruil Asfalt uit te kopen. Daarna is het bestemmingsplan niet aangepast, zodat de oude voorwaarden nog steeds van toepassing zijn. Hoe verhoudt zich dit tot de conceptvergunning die nu voorligt?

6b. Is het college van plan gemeente Wageningen en Bruil Beton te houden aan het contract uit 2010? Zo ja, is daarbij volgens het college de letter of de strekking van het contract leidend? Zo nee, waarom niet?

6c. Deelt het college de mening van de SP dat de inspanningen en de miljoenen van de provincie die gemoeid zijn met de verplaatsing van de Asfaltcentrale van Bruil teniet gedaan worden wanneer Bruil in Wageningen flink kan gaan uitbreiden?

Reactie toevoegen

U bent hier